Lezingen en liedteksten zondag 7 juni Drievuldigheidszondag

Nu we op zondag niet meer kunnen samenkomen in onze kerken, hebben we niet altijd de beschikking over de teksten van de lezingen en de gezangen. Onderstaand vindt u de teksten van de lezingen van zondag 7 juni. Om mee te lezen als u de viering volgt via Kerkdienstgemist Zutphen, of om op een later moment nog eens door te lezen.

O zalig licht, Drievuldigheid

O zalig licht, Drievuldigheid
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in de dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd.

Heer ontferm U

Alle eer en alle glorie

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
Die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon,/ liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Psalm 119 III

Refrein:
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
Een licht op mijn pad.

Voorzang:
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,
Het staat in de hemel vast.

 

Eerste lezing Exodus 34,4b-6.8-9

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: ‘De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.’ Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: ‘Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.’

Psalm 150

Refrein : Al wat adem heeft, looft de Heer, looft de Heer.

Looft de Heer in zijn paleis.
Looft Hem in zijn hoge hemel.
Looft Hem om zijn grote daden.
Looft Hem om zijn majesteit.

Looft Hem met bazuingeschal.
Looft de Heer met harp en citer.
Looft Hem met tympaan en reidans.
Looft Hem met gitaar en fluit.

Looft Hem met geklep van bekkens.
Looft Hem met cymbaalgerinkel.
Al wat adem heeft:
looft de Heer wat adem heeft.

Tweede lezing 2 Korintiërs 13,11-13

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

Acclamatie

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Voorzang:
Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Evangelie Johannes 3,16-18

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’

Acclamatie

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Voorzang:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, Vader, Zoon, heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Geloofsbelijdenis

Tafellied
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar
dat leven geven is.

Heilig

Als wij dan eten van dit brood

Onze Vader

Lam Gods

Communielied: Alta Trinita beata

Slotlied: Dank, Dank nu allen God

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moeder schoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en  milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.