Lezingen en liedteksten zondag 14 juni Sacramentsdag

Nu we op zondag niet meer kunnen samenkomen in onze kerken, hebben we niet altijd de beschikking over de teksten van de lezingen en de gezangen. Onderstaand vindt u de teksten van de lezingen van zondag 14 juni. Om mee te lezen als u de viering volgt via Kerkdienstgemist Zutphen, of om op een later moment nog eens door te lezen.

Die de morgen ontbood

Refrein:
Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen, zegen ons ook met uw licht

Ondoofbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen!                         Refrein

Die de weerstand van de nacht wilt breken,
onze toekomst aan het donker afdwingt,     Refrein

Heer ontferm U

Zingt voor Hem
Zingt voor Hem die alle namen
hemelver te boven gaat:
diep geheim van onze dromen,
naam die ons het zwijgen laat!

Zingt voor Hem die alle mensen
vol verwondering doet staan:
mensenkind om ons bewogen,
klein en weerloos zonder naam!

Zingt voor Hem die alle dingen
vruchtbaarheid en ruimte geeft:
ademtocht, begin en einde,
Naam die in ons midden leeft!

Psalm 119 III
Refrein:
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
Een licht op mijn pad.

Voorzang:
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,
Het staat in de hemel vast.

Eerste lezing Deuteronomium 8,2-3.14b-16a

In die dagen sprak Mozes tot het volk: ‘Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaar, die de Heer uw God u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft u toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen; Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen, dat de mens niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. Denkt aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de Heer die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen; die u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien.’

Psalm 27

Refrein:
De Heer is mijn licht en mijn heil:
wie zou ik dan vrezen?

De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud: voor wie zou ik beducht zijn?          Refrein

Dat ene vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:
daar te zijn in het huis van de Heer, al de dagen mijns levens.

Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: “zoekt mijn aanschijn.”
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken.                                                               Refreinn

Tweede lezing 1 Korintiërs 10,16-17

Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen, die wij zegenen, gemeenschap met het bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Alleluia

Refrein:
Halleluja, halleluja!

Voorzang:
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van ieder woord dat komt uit de mond van God.

Evangelie Johannes 6,51-58

In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: ‘Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld.’ De Joden geraakten daarover met elkaar aan het twisten en zeiden: ‘Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?’ Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.’

Alleluia

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja!

Voorzang:
Ik ben het levend Brood. dat uit de hemel is neergedaald.
Wie van dit Brood eet, zal leven in eeuwigheid.

Credo

Offerandelied
Eet en drinkt van brood en wijn
tot mijn gedachtenis
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vrede is.

Deelt het leven met elkaar
tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat
alleen vergiffenis

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar
dat leven geven is.

Heilig

Pater Noster

Lam Gods

Tantum Ergo

Slotlied

Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw:
Alleluia, alleluia.

Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood
dat ons doet leven na de dood;
Alleluia, alleluia.

Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
Alleluia, alleluia.

Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat
zingt voor de God die zingen laat;
Alleluia, alleluia.