Lezingen en liedteksten zondag 21 juni

Nu we op zondag niet meer kunnen samenkomen in onze kerken, hebben we niet altijd de beschikking over de teksten van de lezingen en de gezangen. Onderstaand vindt u de teksten van de lezingen van zondag 21 juni. Om mee te lezen als u de viering volgt via Kerkdienstgemist Zutphen, of om op een later moment nog eens door te lezen.

Openingslied

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Heer ontferm U

Eer aan God

Psalm 119 III

Refrein:
Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
Een licht op mijn pad.

Voorzang:
Uw woord, Heer, blijft voor eeuwig gelden,
Het staat in de hemel vast.

Eerste lezing Jeremia 20,10-13
Jeremia sprak: ‘Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je “Ontzetting-overal”. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten!

Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.

Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.’

Psalm 121b

Tweede lezing Romeinen 5,12-15
Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de zonde over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar de zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

Alleluia

Refrein
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

Voorzang:
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.

Refrein

Evangelie Matteüs 10,26-33
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.’

Acclamatie

Refrein:
Halleluja, halleluja, halleluja.

Voorzang:
Zalig zij die het woord Gods aanhoren en het volbrengen.

Refrein

Credo

Hij brak het brood
Hij brak het brood
en nam zijn dood
in eigen hand,
Hij gaf de wijn,
zijn stervenspijn,
ons in de hand.

Nu gaat zijn dood
als levensbrood
van hand tot hand:
Zijn stervenspijn
wordt vreugdewijn
in ieders hand.

Leven en dood
zijn wijn en brood
in onze hand:
Zo zal voortaan
de dood een gaan
ten leven zijn.

Heilig

Pater Noster

Lam Gods

Gij die ons het leven geeft
Gij die ons het leven geeft,
mensen met u zorg omgeeft
en wie zich bekeert vergeeft:
hoor en aanvaard onze dank.

Gij die ons met zon en maan
licht geeft in ons aards bestaan,
met vertrouwen voort doet gaan:
hoort en aanvaard onze dank.

Gij die van de mensen houdt,
liefde wekt en lijfsbehoud
toekomst geeft wie op u bouwt:
hoor en aanvaard onze dank.

Gij die zegent wie u hoort,
ons doet opstaan door uw Woord,
in uw Geest het al voltooit:
hoor en aanvaard onze dank.

Slotlied
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.