Geen publieke vieringen op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

Beste mensen,

In vervolg op het bericht van de bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht berichten we jullie wat dat betekent voor onze parochie
HH. Twaalf Apostelen.
Op Kerstavond vinden alleen de volgende vieringen zonder publiek plaats:

Om 21.30 uur in het Eucharistisch Centrum (St. Jan) in Zutphen met als voorganger pastor Joost Baneke. Deze viering is via live-streaming met beeld en geluid te volgen.

Om 22.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Keijenborg met als voorganger pastoor Harry Scheve. Deze viering is via live-streaming met geluid te volgen.

In de andere kerken in onze parochie zullen géén vieringen plaatsvinden.

De vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag gaan wel door, maar met maximaal 30 personen en met inachtneming van de bestaande voorschriften.

Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Dus geplande bijeenkomsten ‘Kindje Wiegen’ gaan niet door.

Indien mogelijk te organiseren met vrijwilligers mag de kerk opgesteld worden voor individueel bezoek voor een moment van gebed of om een kaars op te steken.

We wensen jullie ondanks alles alvast een Zalig Kerstfeest en Gods zegen,

Namens het pastoraal team,

pastoor Harry Scheve

 

 

Aartsbisdom Utrecht
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht
Postbus 14019, 3508 SB Utrecht
Telefoon 030 – 2361570 E-mail: secretariaat@aartsbisdom.nl

 

 

 

 

de pastoors en andere leden van de pastorale teams de parochiebesturen de parochiesecretariaten de religieuzen

Utrecht, 16 december 2020

Broeders en zusters.

Bijgaand sturen wij u het bericht dat vandaag wordt gepubliceerd namens de Nederlandse bisschoppen. De bisschoppen hebben gezamenlijk besloten om alle publieke vieringen op 24 december (de nachtmissen en andere vieringen) niet door te laten gaan. Dit in het licht van de huidige Covid-19 cijfers en de lockdown die op 15 december jl. in ons land is ingegaan.

Het besluit is genomen met pijn in het hart. De bisschoppen beseffen namelijk heel goed dat dit voor u in de parochies weer een teleurstelling is. Velen hebben de vieringen voor Kerstavond en de Kerstnacht met grote inzet voorbereid en zullen begrijpelijkerwijze teleurgesteld zijn dat die nu.niet publiek toegankelijk kunnen zijn. Andere parochies hadden zelf al besloten om niet publiekelijk te vieren. De bisschoppen benadrukken dat vieren met inzet van een live stream, om zo de parochianen toch de gelegenheid te geven de vieringen op Kerstavond en in de Kerstnacht te volgen, een goed alternatief is.

Het goede nieuws is dat alle andere geplande vieringen met maximaal 30 aanwezigen wel door kunnen gaan. Uiteraard met inachtneming van alle maatregelen volgens het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, die nu ook al gelden.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u in de parochies nogmaals te danken voor uw grote inzet in het afgelopen jaar. Het was voor iedereen een vreemd en moeilijk jaar en heeft ook veel gevergd van iedereen die zich inzet voor de parochies. We danken u voor die inzet en voor de bewonderenswaardige veerkracht en creativiteit die u steeds weer getoond hebt. Daarvoor hebben we alle waardering, want we begrijpen dat die niet altijd gemakkelijk valt op te brengen.

Wij wensen u ondanks Covid-19 een Zalig Kerstmis en een in alle opzichten

Gezegend 2021. Christus komt en daarom: houd moed, houd hoop, Vier Kerstmis!

De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-l<atholieke kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel — zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden

Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Geen groepsactiviteiten zoals bezoek aan de kerststal

Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Speciale kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Activiteiten buiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken. Ook kan de op een aantal plaatsen bestaande traditie om op Oudjaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NP02 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website www.vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.