Actie Kerkbalans 2021

Omzien naar elkaar – Geld(t) voor iedereen

Onder het motto ‘Omzien naar elkaar – Geld(t) voor iedereen’ gaat van 16 t/m 31 januari 2021 de Actie Kerkbalans van start. Het door onze parochie gekozen thema past bij deze tijd vol met problemen rond het coronavirus, een virus dat nog steeds een belangrijk en onzalig stempel op onze samenleving drukt. Omzien naar elkaar is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn.

Omzien naar elkaar moet momenteel heel anders ingevuld worden dan we gewend zijn, ook in onze parochie. Samenkomen en samen vieren is noodgedwongen overgegaan in digitaal vieren. Ook het onderhouden van contacten met parochianen, in werkgroepen en met vrijwilligers voor pastorale en waar nodig diaconale ondersteuning verloopt veelal via internet en e-mail. Elkaar ondersteunen en voorthelpen geldt voor iedereen, zoals in het thema in de ‘kleine druppel’ tot uitdrukking komt. Maar er is een dubbele betekenis. Het thema heeft ook betrekking op onze ontvangsten en uitgaven. Zeker in de coronatijd is geld (uw bijdrage) van groot belang om onze financiën op peil te houden.

Onderstaand treft u een overzicht aan van onze ontvangsten en uitgaven die noodzakelijk zijn om onze parochie te laten functioneren. Op moment van schrijven is de begroting voor 2021 nog niet vastgesteld. Om toch een goede indruk van de financiën te krijgen, zijn de (werkelijke, dus niet de begrote) cijfers van 2018 en 2019 naast elkaar gezet.

Financieel overzicht 

De bedragen zijn in duizenden euro’s. 

 

Ontvangsten                                     2018 (werkelijk)   2019   (werkelijk)
Kerkbijdragen (Actie Kerkbalans)

365

338

Overige bijdragen

204

180

Totaal ontvangsten parochianen

 

569

518

Opbrengsten bezittingen/beleggingen

326

629

Opbrengsten begraafplaatsen

155

163

Totaal ontvangsten/opbrengsten

 

Uitgaven

1049

   

1310

Personeelskosten

352

375

Kosten onroerende zaken

317

376

Kosten erediensten

53

48

Kosten pastoraat

59

55

Bijdragen aan derden

114

114

Beheerskosten

134

122

Kosten begraafplaatsen

34

35

Totaal uitgaven                               

 

1063

   

1125

Opbrengst minus uitgaven         

– 14

   

185

 

Ofschoon de begroting voor 2021 nog niet rond is, kan de parochie door teruggelopen kerkbezoek – vooral als gevolg van de coronapandemie – nu al een flink tekort tegemoet zien. Omdat de Actie Kerkbalans voor een belangrijk deel de kosten van onze parochie moet dekken en de bijdragen aan de Actie Kerkbalans jaarlijks met zo’n 20.000 euro afnemen, is er – om voor elkaar te kunnen zorgen en naar elkaar te kunnen omzien – echt ‘werk aan de kerk’. We staan voor een moeilijke opgave, een enorme krachtsinspanning. Maar we willen wel graag, in welke vorm dan ook, kerk blijven, eucharistie blijven vieren of vieringen in een andere vorm kunnen houden. ‘Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen!’ is voor ons allen een uitdaging, die wij gezamenlijk als parochie in 2021 graag willen aangaan. Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, bij voorbaat dank voor uw inzet en bijdrage.

 

Kees Koersvelt, penningmeester