Gebedskaart Aswoensdag

ASWOENSDAG

Woensdag 17 februari 2021

Thuis bidden

‘Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.’

Gen. 3,19
Wié kent deze woorden niet?

We horen ze jaarlijks bij het askruisje. Stof en as, in zak en as, op- en afgebrand, of een burn-out, het akelige besef van broosheid en breekbaarheid, de beperkingen van het leven en de grenzen van het samen leven…

Juist in dit coronajaar nu we allemaal flink door het stof gaan worden deze woorden weer eens afgestoft en klinken ze wellicht als nieuw: stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren.

En toch… ze komen uit het boek van de Schepping: was het niet uit stof dat God de mens geschapen had? Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen, toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had? En zou Hij dat dan nu niet meer doen?

Aswoensdag is het begin van de veertigdaagse vastentijd op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we als christenen Jezus’ verrijzenis uit de doden: Hij staat op en gaat ons voor door leven en dood naar de nieuwe Schepping. En wij zijn ondertussen uitgenodigd Hem te volgen op zijn wegen. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning, van boete en verzoening, met God, met elkaar en met jezelf. Het is een serieuze en strenge, maar bovenal zinvolle, hoopvolle en vreugdevolle tijd, want door de veertigdagentijd heen zijn we op weg naar het nieuwe leven, het Pasen van de Heer, waarin we nu al mogen delen! Gezien de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt zal het niet voor iedereen mogelijk zijn aan de viering van Aswoensdag deel te nemen. Vandaar dat we u langs deze weg deze kaart aanreiken met enkele teksten uit de viering van Aswoensdag en ter bezinning.

Lezing
Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil. Joël 2, 12-18

Gebed
God, Gij wilt de dood van de zondaar niet, maar zijn bekering. Wij erkennen dat wij maar stof en as zijn en tot stof zullen terugkeren. Help ons deze veertig dagen zo te benutten dat wij vergiffenis van zonden verkrijgen en tot nieuw leven komen naar het beeld van Hem die uit de doden is opgestaan: Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gebed bij het evangelie van Aswoensdag Mat. 6, 1-6. 16-18
Heer Jezus, vasten en vreugde gaan voor ons vaak niet samen. U bent het die van de veertigdagentijd toch een opgewekt gebeuren maakt. U nodigt ons uit belangeloos en ongezien te geven, omdat U weet dat we van geven gelukkig worden. U zet ons aan in de binnenkamer van ons huis en ons hart uw en onze Vader te ontmoeten in gebed met het vredevolle vertrouwen dat Hij ons kent, door en door. En U zegt ons in blijdschap kleine stappen in de liefde te zetten door in eenvoud en goedheid te leven, voor U en jegens elkaar, in het verborgene, zonder omhaal van woorden of opzienbarende daden. Ja, U wilt voor ons van deze vastentijd een vreugdevolle, vredevolle en zinvolle tijd maken. U maakt ons nieuw! Wij danken U daarvoor! Maak ons nieuw! (naar Ine Driessen)

Onze Vader

Wees gegroet

Bekeert u en gelooft in het evangelie! Mc. 1, 15

 

Klik hier als u de gebedskaart wilt downloaden