Lezingen en liedteksten Aswoensdag17 februari

Openingslied:  Een smekeling   GvL 119II
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
Leg met uw Woord beslag op mijn gedachten.
Opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
Dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
Geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoudt mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Heer, ontferm U
Heer, ontferm U, Heer, ontferm U, Heer, ontferm U.
Christus ontferm U, Christus ontferm U, Christus ontferm U.
Heer ontferm U, Heer ontferm U, Heer ontferm U.

Eerste lezing Joël 2,12-18
“Keert tot Mij terug, van ganser harte, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheurt uw hart en niet uw kleren, keert terug tot de Heer uw God, want genadig is Hij en barmhartig, lankmoedig en vol liefde, en Hij heeft spijt over het onheil.” Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt en laat dan zegen achter zich, een meeloffer en een plengoffer voor de Heer uw God! “Blaast de bazuin op Sion, kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige bijeenkomst bijeen! Verzamelt het volk, belegt een heilige bijeenkomst, brengt de oudsten samen en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen; laat de bruidegom zijn kamer verlaten en de bruid haar bruidsvertrek. Laat tussen de voorhal en het altaar de priesters, die de dienst van de Heer verrichten, wenen en zeggen: ‘spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten, laat niet de heidenen het overheersen’. Moet men onder de volken zeggen: waar blijft hun God?” Toen is de Heer voor zijn land opgekomen en heeft Hij zijn volk gespaard.

Woord van de Heer. – Allen: Wij danken God.

Tussenzang:  Psalm 51 I  (gesproken)
Refrein:  God, herschep mijn hart, herschep mijn hart,
maak het zuiver.

Wees mij, God in uw goedheid genadig,
neem in uw oneindig erbarmen mijn overtredingen weg.            Refrein

Zuiver mij geheel van mijn zonde,
reinig mij van wat ik misdeed.                                                                  Refrein

Verban mij niet: ver van uw aanschijn,
noch onttrek mij uw heilige geest.                                                          Refrein

Hergeef mij het geluk om uw heil,
laat bereide gezindheid mijn kracht zijn.                                              Refrein

 

Tweede lezing 2 Korinte 5, 20 – 6, 2
Broeders en zusters. Wij zijn gezanten van Christus, God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! Hem die geen zonde heeft gekend heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden. Als Gods medewerkers sporen wij u aan: zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt. Hij zegt immers: “Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.” Nu is er die gunstige tijd, vandaag is het de dag van het heil.

Woord van de Heer. – Allen: Wij danken God. 

Evangelielezing Matteüs 6, 1-6. 16-1
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Denkt er om beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken; anders hebt gij geen recht op loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dus een aalmoes geeft, bazuin het dan niet voor u uit zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat, opdat zij door de mensen geprezen worden. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al ontvangen. Als gij een aalmoes geeft laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet opdat uw aalmoes in het verborgene blijven; en uw Vader die in het verborgene ziet zal het u vergelden. Wanneer gij bidt, gedraagt u dan niet als de schijnheiligen die graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staan te bidden om op te vallen bij de mensen. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al ontvangen!
Maar als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bid tot uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als gij vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”

Woord van de Heer. – Allen: Wij danken God.

Zegening en oplegging van de as

Bijzonder askruisje:

Aanraking van het voorhoofd met de duim brengt in deze coronatijd het risico met zich mee dat het coronavirus wordt overgedragen. Op advies van het bisdom vindt de asoplegging plaats door het uitstrooien van de as over het hoofd, in de vorm van het kruisteken zonder daarbij het hoofd aan te raken.

Tijdens de oplegging wordt niet gesproken.

 

Heilig                             

Lam Gods                       

Communie

Zegen en Wegzending