Bisschoppensynode 2021-2023

We gaan als pastoraal team aan de slag met de grootste ‘luisterfase’ van de wereld en willen u uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan op donderdag 17 maart 2022, om 20.00 uur in ‘Ons Huis’ in Hengelo Gld. Inloop vanaf 19.30 uur. Wij nodigen in principe alle parochianen uit, maar proberen ook om andere deelnemers voor dit gesprek te interesseren, bijvoorbeeld vanuit PKN-kerken, moskeeën, maatschappelijke instanties of op persoonlijke titel.

Volgend jaar wordt er een bisschoppensynode gehouden over het samen verantwoordelijk zijn voor de missie van heel de kerk. Een zaak van ons allemaal, want Kerk-zijn is samen optrekken. Ieder met zijn eigen taak en verantwoordelijkheid en met je eigen talent en levenservaring als gelovige.
“Voor een synodale Kerk”. Zo heet de bijeenkomst van de bisschoppen die gehouden wordt in Rome in 2023. Synodaal betekent samen in overleg. Alle gelovigen zijn geroepen, en worden dus opgeroepen om aan de voorbereidingen van de synode mee te doen. Niet alleen de leiding van de kerk.
Door ons Doopsel en Vormsel komt ook in ons allemaal de Heilige Geest in beweging.

De paus wil daarom dat alle parochies geloofsgesprekken houden over de gemeenschap die onze wereldkerk is en de Nederlandse bisschoppen hebben drie gespreksthema’s vastgesteld:

  1. Vieren
  2. Medeverantwoordelijkheid voor de missie
  3. Dialoog in Kerk en Samenleving

Paus Franciscus wil vooral dat het geloofsgesprekken zijn en geen discussiebijeenkomsten.

Hij spreekt van een wereldwijde ‘luisterfase’ om te horen wat de Geest in heel de kerk te zeggen heeft. Van die gesprekken worden aantekeningen gemaakt. Elke parochie kan twee A-4’tjes insturen. Stel je dat voor: vanuit de hele wereld vanuit elke parochie input voor de bisschoppensynode!

Dan kunt u zich tot 12 maart 2022 aanmelden bij het parochiesecretariaat, email: secretariaat@12apostelen.nl Geef daarbij aan rond welk van de drie thema’s u graag in gesprek zou willen gaan. Graag één keuze maken.