Een belangrijke taak van onze geloofsgemeenschap is elkaar helpen in nood. Bij grote en kleine noden zoals ziekte, verdriet, eenzaamheid en overlijden. Daarbij gaat het niet alleen om onze eigen parochianen, maar ook om anderen, dichtbij en ver weg. De noden kunnen financieel en materieel zijn, maar ook sociaal en spiritueel.

Zorg en aandacht voor parochianen

Huisbezoek

Ouderen, eenzamen en zieken hebben onze bijzondere aandacht. Leden van de werkgroepen huisbezoek brengen regelmatig een bezoekje aan deze mensen. Met een luisterend oor, een kaartje of een bosje bloemen tonen zij hun betrokkenheid. Zo nodig wijzen zij u de weg naar instanties of personen die in bepaalde situaties beter toegerust zijn om iemand te helpen. Het huisbezoek wordt erg op prijs gesteld en blijkt soms ook een stimulans om weer eens een viering of andere activiteit bij te wonen.

Voor het bezoeken van onze parochianen zijn we mede afhankelijk van de signalen van anderen. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door iemand van onze bezoekersgroep bezocht te worden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor het blokje geloofsgemeenschappen.  Ook indien u het bezoek van een pastor op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken, via het Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen.

500px-Caritas_logo_svg

Parochiële Caritas Instelling

Binnen onze parochie is de caritas in handen van de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI genoemd. De PCI werkt onafhankelijk van het parochiebestuur. Het PCI bestuur heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden www.caritas12apostelen.nl

In onze samenleving leven mensen met zo’n bescheiden inkomen dat zij in financiële nood raken. De oorzaak daarvan hebben ze niet altijd zelf in de hand. U zult misschien denken dat er voor dergelijke situaties voorzieningen zijn. Inderdaad, die zijn er. Maar die zijn niet in elke situatie toereikend om de ontstane problemen op te lossen. Ingeval alle wettelijke voorzieningen geen of niet voldoende financiële uitkomst bieden, kan de PCI mogelijk hulp bieden.

De PCI heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door:

  • aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen,
  • bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. 

De PCI doet dus meer dan het oplossen van geldelijke noden. Een eenmalige financiële bijdrage, hoe belangrijk en nodig die ook kan zijn, geeft geen structurele verbetering in een moeilijke leefsituatie. De PCI verwijst en begeleidt hulpzoekenden die in contact willen komen met dienst- of recht verlenende instanties zoals maatschappelijk werk, de gemeentelijke sociale dienst, etc.

Hulp Nodig?

Wij bieden u:

  • sociale betrokkenheid en een luisterend oor.
  • materiële ondersteuning in noodsituaties 

Op de website staan de contactgegevens van de PCI werkgroepen dicht bij u in de buurt. Als u met hen geen contact kunt krijgen neem dan gerust contact op:

aanvraag@caritas12apostelen.nl

 

Helpt u de Caritas helpen?

Dat kan:

  • door ons attent te maken op medemensen in nood. Neemt u dus gerust contact op door middel van een e-mail aan:    aanvraag@caritas12apostelen.nl
  • door uw bijdrage over te maken op rekening NL55RABO0159799775 t.n.v. PCI HH. Twaalf Apostelen te Zutphen. De PCI heeft een zogenoemde ANBI erkenning, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

 

MOV, Missie – Ontwikkeling – Vrede

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) in onze parochie heeft een breed aandachtsveld. De naam geeft dat al aan. In vrijwel alle geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen MOV actief. Deze werkgroepen willen de parochianen meer bewust maken van en betrekken bij situaties in zogenaamde Derde Wereldlanden.
Bij een groeiende kloof tussen rijk en arm, bij toenemend religieus fundamentalisme, bij politieke en militaire conflicten, bij al het geweld staan gelovigen niet ‘met lege handen’, maar kunnen zij zich solidair verklaren en helpen met ontwikkelingen om zo de leefomstandigheden en de onafhankelijkheid van mensen te verbeteren.
Solidariteit vraagt een houding van openheid, bewogenheid en betrokkenheid bij wat zich wereldwijd afspeelt. De MOV-groepen in de parochie willen een positieve bijdrage leveren aan missie, ontwikkeling en vrede.

Dit doen zij onder meer door:

  • ondersteunen van projecten in Derde Wereldlanden;
  • steun bieden aan acties zoals: Fairtrade acties, Advent- en Vastenacties, bijdragen aan de landelijke Vredesweek;
  • op gang brengen van een mondiaal bezinnings- en bewustwordingsproces bij parochianen en anderen die zich betrokken voelen.

De coördinatie van de MOV is in handen van Diaken Anton Bos. Voor meer informatie kunt u terecht bij: secretariaat@12apostelen.nl die u zal doorverwijzen naar de betreffende geloofsgemeenschappen.

Hulpverleningsprojecten in de lokale geloofsgemeenschappen

Naast persoonlijk pastoraat, huisbezoek, Noodhulp PCI en de MOV die in de hele parochie aanwezig zijn, zijn er ook lokaal georganiseerde projecten. Zo is de geloofsgemeenschap Zutphen actief in Schuld hulpmaatje, het Maatjesproject en heeft een voedselbank. Ook de locatie Lochem heeft een voedselbank.

Meer informatie vindt u door te klikken op de pagina’s van de geloofsgemeenschappen of door contact op te nemen met seretariaat@12apostelen.nl.