H. Martinus – Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: pastoriebaak@outlook.com of bij Bennie Stapelbroek: 0575 491060; bennie.stapelbroek@gmail.com.
Voor overige zaken: Ans Berendsen: 0575 441920;
ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: petra-weel@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Vieringen in Baak

Op dinsdag 20 september zal er een eucharistieviering zijn met als voorganger pastor Joost Baneke.
Op dinsdag 18 oktober is er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering, Carin Timmerman zal de voorganger zijn.
Op woensdag 2 november is het Allerzielen, de werkgroep zal een Woord- en Gebedsdienst houden om 19.00 uur.
Op dinsdag 15 november, de 3e dinsdag van de maand zal er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering gehouden worden met Theo ten Bruin als voorganger.

 

Koffiedrinken

Na de vieringen zullen we weer aan de tafels koffie en thee drinken met iets lekkers er bij.
Wij nodigen u van harte uit om dan nog even na te praten.

Gebedsintenties

Gebedsintenties

Di. 20-9
Everdien Schut, Ouders Hebben-Smit, Fam. Hendriks-Hermsen,
Ouders van Leussen-Wolbrink, Jgt. Jos Hermsen, Bets Hermsen – Goris, Ouders Dashorst-Brink.

Di. 18-10 Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Ouders Hebben-Smit.
Wo. 2-11. Herman Hendriks, Ouders van Leussen-Wolbrink, Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders Dashorst-Brink, Jan Roordink.
Di 15-11 Everdien Schut, Ouders Hebben-Smit, Herman Hendriks, Ouders van Leussen-Wolbrink, Jgt. Mevr. Mentink-Jansen, Jos en Bets Hermsen-Goris.

Nieuws

Allerzielen

Op woensdag 2 november zal er om 19.00 uur een Woord- en Gebedsviering zijn.

In deze viering worden onze dierbare overledenen herdacht. Het zal een bijzondere eigentijdse viering zijn met muziek en gebed. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is dat uw dierbare overleden is, op 2 november denken we samen in dankbaarheid terug aan alle overledenen. Daarbij maakt het niet uit of deze mensen wel of niet een kerkelijke uitvaart hebben gehad. U bent allen van harte welkom.

In het verleden werd er na de viering gezamenlijk naar de begraafplaats gelopen, omdat de groep steeds ouder wordt en het risico van een struikeling in het donker groter wordt, heeft de werkgroep besloten om niet meer gezamenlijk naar de begraafplaats te gaan. Na afloop van de viering kunt u per familie een grafkaars ontvangen welke u op een door u gewenst moment op het graf kunt plaatsen. Na afloop van de viering of na terugkomst van de begraafplaats zal er koffie en thee in de kerk zijn.

 

 

Jaarlijkse Pleinmarkt

Binnenkort is het weer zover:
de jaarlijkse pleinmarkt.
Op zondag 1 mei  gaan om 10.00 uur de poorten rondom de St. Martinuskerk open.
Voor een klein bedrag kan de bezoeker de nieuwe eigenaar worden van onder andere serviesgoed, glazen, keukengerei, bloempotten en vazen, hobbymaterialen, tuingereedschap, speelgoed, puzzels,
boeken, klein gereedschap, knutselspullen, planten, curiosa en sieraden.
Van 14.00 – 15.00 uur is het weer “happy hour”, dan is voor € 2.00 een uitgereikt tasje te vullen met alles wat er dan nog is.
Aan de inwoners van Baak wordt gevraagd om bruikbare spullen op zaterdag 30 april te komen brengen naar het kerkplein of om 9:00 uur aan de weg te zetten.
Mochten daar sieraden bij zijn, deze dan graag in een apart zakje aanleveren,
zodat het niet tussen de grotere spullen verdwaald raakt.
Met nadruk wil de Pleinmarktcommissie er op wijzen dat er geen witgoed, meubels en beeldschermen worden aangenomen.
Hierbij doen wij weer een beroep op alle vrijwilligers zoals voorgaande jaren.
De opbrengst is voor het Martinushuus Baak en de Locatieraad.
De entree bedraagt € 2,00 euro en kinderen gratis, de organisatie is in handen van
de Stichting Martinushuus.
Informatie: Trees Schut 0627406074, Thijske Bartels 0627377943 Gonny Reijmers 0623465773.


Hoe verder?

Op 7 februari is er een gesprek geweest tussen de locatiebestuurders, een afgevaardigde van het
parochiebestuur en mevr. Timmerman, onze nieuwe pastoraal werker.
Dit gesprek stond onder leiding van een gespreksleider, diaken/opbouwwerker Cor Peters uit een buurtparochie. Bovendien werd dit gesprek officieel genotuleerd door Petra Hulman.

We hebben met elkaar gesproken over hetgeen er nu in Baak nog is, hoe gaan we hier in de toekomst mee om. Wat willen we? Wat is er mogelijk? Vele vragen komen op ons af.
Het is duidelijk dat we op enig moment geen eucharistie vieringen meer in Baak zullen hebben.
Omdat nu duidelijk is dat de kerk in Keijenborg open blijft kunnen we daar ook op vooruit lopen door bijvoorbeeld tijdens het hoogfeest van Pasen samen daar naar de kerk te gaan.

Hoe staat u er tegenover om samen met mede kerkgangers in de auto naar Keijenborg te gaan om
daar de eucharistie te vieren?
Bent u een vitale kerkganger die zelf nog auto kan rijden, zou u dan bereid zijn om
iemand mee te nemen?
Of bent u juist iemand die niet meer in de gelegenheid is om zelf te rijden, zou u het fijn vinden om
samen naar Keijenborg te gaan om daar te vieren?
Vele vragen waar we als bestuurders zo geen antwoord op hebben omdat wij niet weten wat
uw wensen zijn.
We willen tijdens de koffie na de vieringen in de vasten met u over deze vragen spreken zodat ons
duidelijk is waar de wensen en de mogelijkheden liggen.


Vastenactie

Samen met deze Onderweg heeft u het vastenzakje ontvangen.

In 2022 hebben de MOV’s van onze parochie besloten om drie Maya gemeenschappen
te steunen in Guatemala.
Goed geregelde landrechten zijn heel belangrijk voor de lokale gemeenschappen en
voor de natuur en het milieu.
Kleinschalige landbouw en ontginning zijn nu eenmaal veel minder belastend voor de omgeving.
Bovendien geeft het mensen de mogelijkheid te investeren in verschillende soorten gewassen
en goede materialen.
Lees elders in deze Onderweg de totale uitleg over het project. Hoe kunt u bijdragen aan dit project:

Door uw bijdrage (in het Vastenzakje) te deponeren in de Vastenactiebus achter in de kerk.
Of door uw bijdrage over te maken:
IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 tnv Parochie 12 Apostelen  –  onder vermelding MOV Vastenactie 2022

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Onttrekking aan de eredienst
Op dit moment is de kerk nog niet onttrokken aan de eredienst. Dat wil zeggen dat we nog een kerk hebben waarin alle sacramenten mogen worden toegediend. Daardoor kunnen we nog de eucharistie vieren op de derde dinsdag van de maand. Maar ook dopen en huwelijken kunnen nog in onze kerk gevierd worden. We moeten ons daardoor ook nog steeds houden aan de kerkelijke regelgeving. Dit kan soms beperkingen opleveren. Zo zie je maar dat alles twee kanten heeft. Op het moment dat de kerk wordt verkocht, zal voor de overdracht de kerk aan de eredienst worden onttrokken.  

Familieberichten
Op 31 augustus 2022 is Toos Gosselink-Lebbink overleden. Zij was 96 jaar.

Locatieraad

Berna Lamers; tel. 0575 441244
Email: berna.lamers@gmail.com
Arnold Wolbrink; tel. 0575 441206
Petra Weel; tel. 06 12536049

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Kerkhofvrijwilliger
Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Deze groep is
onderverdeeld in kleinere groepjes die om de beurt het kerkhof schoffelen, harken etc. zo dat
het er weer keurig bij ligt. Nu zijn er een tweetal  mensen gestopt in deze werkgroep in
verband met ouderdom. Om de belasting van de overgebleven vrijwilligers niet te verhogen
doen we een oproep. Wie heeft er wel een halve dag per 8 weken voor over om gezellig
samen het kerkhof te verzorgen? Graag contact opnemen met Arnold Wolbrink, 06-83 32 3922.

Koren

Ons Kerkkoor

baak_koor_img_3452-2

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf het bestaan van het huidige kerkgebouw – gebouwd in 1891 – is er al informatie over het Kerkkoor en haar koorleden te vinden.baak_koor_img_3423-2 Waarschijnlijk werd er al een tiental jaren eerder gezongen tijdens de Heilige Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door mannen in het koor gezongen. Tot de jaren zeventig was er elk weekend een Vroege Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de Hoogmis en beurtelings moesten koorleden ook op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen.
En natuurlijk waren er ook extra vieringen, zoals rouw- en trouwvieringen en jubileumvieringen. Er werd wekelijks gerepeteerd.

baak_koor_img_3425Daarbij gold de volgende regel: kwam je een keer niet zingen, dan moest je een dubbeltje betalen. Dit werd bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koorleden, maar door de jaren heen is dit aantal een heel stuk minder geworden.

Sinds eind 2018 is ons koor helaas opgeheven.

baak_koor_img_3449baak_koor_img_3455-3

 

Geschiedenis

Ons Kerkkoor

baak_koor_img_3452-2

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf het bestaan van het huidige kerkgebouw – gebouwd in 1891 – is er al informatie over het Kerkkoor en haar koorleden te vinden.baak_koor_img_3423-2 Waarschijnlijk werd er al een tiental jaren eerder gezongen tijdens de Heilige Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door mannen in het koor gezongen. Tot de jaren zeventig was er elk weekend een Vroege Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de Hoogmis en beurtelings moesten koorleden ook op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen.
En natuurlijk waren er ook extra vieringen, zoals rouw- en trouwvieringen en jubileumvieringen. Er werd wekelijks gerepeteerd.

baak_koor_img_3425Daarbij gold de volgende regel: kwam je een keer niet zingen, dan moest je een dubbeltje betalen. Dit werd bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koorleden, maar door de jaren heen is dit aantal een heel stuk minder geworden.

Sinds eind 2018 is ons koor helaas opgeheven.

baak_koor_img_3449baak_koor_img_3455-3