H. Martinus – Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: pastoriebaak@outlook.com of bij Bennie Stapelbroek: 0575 491060; bennie.stapelbroek@gmail.com.
Voor overige zaken: Ans Berendsen: 0575 441920;
ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: petra-weel@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Vieringen in Baak

De vieringen in Baak worden gehouden op de deel in “Het Wapen van Baak”.  Op donderdag 2 november, Allerzielen, is er een viering van de werkgroep gepland om 19.30 uur!! Op dinsdag 21 november om 19.00 uur is er een Woord- en Communieviering gepland met pastoraal werker Carin Timmerman als voorganger.
We vieren op dit moment elke 3e dinsdag van de maand bij Het Wapen van Baak. In verband met de overdracht van de uitbater zullen we daar op 21 november niet terecht kunnen. We kunnen op 21 november wel in de sacristie van de kerk vieren. De verbeteringen die de nieuwe eigenaar daar wil aanbrengen zullen dan nog niet allemaal gereed zijn, echter we zullen een verwarmde ruimte hebben waar we goed kunnen zitten en waar we ook na afloop kunnen napraten met koffie en thee met iets lekkers zoals u gewend bent. U bent van harte welkom!

De vieringen in Baak worden vanaf 21 november gehouden in de sacristie van de kerk. De nieuwe eigenaar wil daar nog wel wat verbeteringen aanbrengen, die zullen dan nog niet allemaal gereed zijn, echter we zullen een verwarmde ruimte hebben waar we goed kunnen zitten en waar we ook na afloop kunnen napraten met koffie en thee met iets lekkers zoals u gewend bent. U bent van harte welkom! Op dinsdag 21 november is er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering met pastoraal werker Carin Timmerman als voorganger. Op dinsdag 19 december is er om 19.00 uur een Eucharistieviering met pastoor Harry Scheve als voorganger. Op dinsdag 26 december, 2e kerstdag, is er om 10.00 uur een Woord- en Communieviering met pastoraal werker Carin Timmerman als voorganger. Op dinsdag 16 januari is er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering met parochiemedewerker Gerry Spekkink als voorganger.

 

Koffiedrinken

Na de vieringen zullen we koffie en thee drinken met iets lekkers er bij.
Wij nodigen u van harte uit om dan nog even na te praten.

Gebedsintenties

Gebedsintenties
19/12
Jan en Will Schutte-Bosman, Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders Hebben-Smit. 26/12 Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van Leussen, Jgt. G.J. Mentink, Antoon en Johan Janssen, Jos en Bets Hermsen-Goris. 16/1 Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders Hebben-Smit.

Nieuws

Op zondag 18 juni jl. is de H. Martinuskerk in Baak aan de goddelijke eredienst onttrokken.

Het decreet van het aartsbisdom kunt u hier lezen.

Het was zondagochtend al vroeg een drukte van belang. Om half 9 stonden de eerste zangers al bij de kerk voor een laatste repetitie. Toen de deur eenmaal geopend werd, stroomde de kerk langzaam vol. Uit alle geloofsgemeenschappen waren parochianen naar Baak gekomen om aanwezig te zijn bij de onttrekking aan de goddelijke eredienst. En uiteraard ook om de parochianen uit Baak een hart onder de riem te steken. Er stond een parochiekoor, samengesteld uit zangers uit alle geloofsgemeenschappen. Het was een mooie eucharistieviering, waarin pastoor Harry Scheve voorging en werd geassisteerd door diaken Anton Bos en parochiemedewerker Gerry Spekkink. De acolieten en lectoren waren allen afkomstig uit de geloofsgemeenschap H. Martinus.

 

Aan het eind van de viering werd het altaar ontbloot en werden, nadat we eerst de zegen hadden gekregen, de Oliën, de Paaskaars, de Altaarstenen, het Evangeliarium en het Allerheiligste de kerk uitgedragen. Onderwijl zong het koor, samen met alle aanwezigen, U zij de Glorie, gevolgd door het Martinuslied.

 

Na afloop was er gelegenheid om samen koffie te drinken en nog even na te praten.

Bent u niet in de gelegenheid geweest de viering bij te wonen? U kunt de viering terugluisteren via kerkdienst gemist. Ga dan naar de onderste foto en klik hieronder op de viering van 18 juni. Klik daarna in de foto op het pijltje.

Van deze viering is een fotoboek gemaakt door Gerrit te Vaarwerk.

Via onderstaande link is het boek te downloaden en te bekijken.

ga naar https://ebook.hema.nl/albums/f/20230625/b5de7f54-f69e-4f80-b2a5-a3463fe4792a.pdf of klik hier om het PDF bestand te downloaden

Nadat u op de link hebt geklikt, kunt u in de “downloads” op uw computer het boek bekijken.

Deze link is te gebruiken tot 20 december.

Mocht u het boek willen bestellen, neem dan s.v.p. contact op met het parochiesecretariaat.
Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

 

Allerzielen

Op donderdag 2 november zal er om 19.30 uur een Woord- en Gebedsviering zijn.

In deze viering worden onze dierbare overledenen herdacht. Het zal een bijzondere eigentijdse viering zijn met muziek en gebed. Het maakt niet uit hoe lang het geleden is dat uw dierbare overleden is, op 2 november denken we samen in dankbaarheid terug aan alle overledenen. Daarbij maakt het niet uit of deze mensen wel of niet een kerkelijke uitvaart hebben gehad. U bent allen van harte welkom.

In het verleden werd er na de viering gezamenlijk naar de begraafplaats gelopen, maar omdat de groep steeds ouder wordt en het risico van een struikeling in het donker groter wordt, heeft de werkgroep besloten om niet meer gezamenlijk naar de begraafplaats te gaan. Na afloop van de viering kunt u per familie een grafkaars ontvangen welke u op een door u gewenst moment op het graf kunt plaatsen. Na afloop van de viering zal er koffie en thee in Het Wapen van Baak zijn.

 

Iedereen is in Keijenborg welkom

Nu er in Baak geen weekend vieringen meer plaatsvinden zijn we allemaal in het weekend van harte welkom in Keijenborg. De vieringen zijn te vinden in het vieringen schema. In Keijenborg heeft de pastoraatgroep en locatieraad alle mensen uit Baak uitgenodigd om te komen vieren. Daarnaast hebben ze in Keijenborg aangegeven dat de vrijwilligers ook van harte welkom zijn. Daarbij kun je denken aan lectoren, kosters, bloemschikgroep etc. Iedereen is van harte welkom als vrijwilliger in Keijenborg, dat vergroot de betrokkenheid en integratie. Mocht je belangstelling hebben dan kun je de contactgegevens vinden op de pagina van Keijenborg.

Kerkgebouw en Concordiagebouw

In berichtgeving zijn menigmaal de ontwikkelingen met mogelijkheden en soms onmogelijkheden voor het kerkgebouw de revue gepasseerd.  Vanuit parochie is beleidsmatig de keuze gemaakt om de stap naar vervreemding in te zetten. Het besef is er dat dit naast ingrijpende verandering voor de geloofsgemeenschap ook een behoorlijke invloed heeft voor de circa elfhonderd inwoners van het dorp Baak.

Bij de verkoop is de primaire inzet geweest om een nieuwe eigenaar te vinden voor het kerkgebouw, met optionele mogelijkheid om ook het Concordia gebouw desgewenst c.q. noodzakelijkerwijze mee te verkopen om een geïnteresseerde te vinden voor het kerkgebouw.  Uiteindelijk was dit een voorwaarde voor de huidige verkoop van kerkgebouw te doen slagen. Intussen is dit de realiteit.

Het kerkgebouw is formeel op 3 juli jl. aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Overdracht van Concordia gebouw gebeurt op een later moment.

De huidige erfpachtovereenkomst tussen Stichting Concordia en parochie wordt niet verlengd en loopt tot eind 2024, deze wordt dan beëindigt. De gebruikers hebben hopelijk de tijd en gelegenheid om elders onderdak te vinden voor hun trainingen en activiteiten.

Een voor de hand liggende vraag is wat gaat er met het kerkgebouw en Concordia gebouw gebeuren.

De organisatie van de nieuwe eigenaar heeft aangegeven als persoon niet de behoefte te hebben om in de belangstelling te staan, vanuit de parochie respecteren wij dat. Maar enige toelichting lijkt hier wel op zijn plaats om aan te geven waarom vanuit de parochie deze organisatie de kerk en Concordia kan overnemen.

De plannen zijn om een groot(s) nieuw orgel te plaatsen in het kerkgebouw. De wens is om dit in een dorpskerk te realiseren vanuit de liefde voor orgels en historische gebouwen.

Uiteraard zal een dergelijk initiatief resulteren in publieke activiteiten met o.a. concerten. En zo mogelijk ander activiteiten die bij een dergelijk sfeer en uitstraling mogelijk zijn.

In het interview van Alice Rouwhorst van dinsdag 11 juli jl. wordt dit helder weergegeven.

“Het wordt een locatie uniek in zijn soort voor culturele activiteiten

met de nadruk op klassieke (orgel)concerten”, zegt de nieuwe eigenaar. Deze wil graag

anoniem blijven. Vanuit de passie voor historische gebouwen en klassieke muziek, in het

bijzonder van toetsinstrumenten, was een zoektocht gestart naar een geschikte locatie

voor onder andere het geven  van klassieke concerten. In een kerkgebouw worden al

deze elementen   met elkaar verenigd. “Toetsinstrumenten zoals een kerkorgel   hebben

een heel stoffig imago, zijn niet erg sexy. Totdat mensen er echt mee in aanraking

komen   en de klanken horen, dan gaan ze het meer waarderen. Mijn liefde voor deze

instrumenten en voor de klassieke muziek wil ik hier samenbrengen lk wil in deze mooie

ruimte meerdere toetsinstrumenten plaatsen van zoveel mogelijke verschillende stijlen.

Dat is redelijk uniek in Nederland. Er zijn maar twee plekken meer in het land waar dat is.

Een adviseur helpt me hierbij.”

 

Mede door de omvang van het kerkgebouw met haar akoestiek kan juist dit kerkgebouw aan de verwachtingen voldoen. Dit betekent onder ander dat de scheidingswand niet meer functioneel is om het geluid en mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Om deze plannen vorm te geven zijn er ook facilitaire voorzieningen nodig, waarin het Concordiagebouw kan voorzien

Voor de losse kerkelijke inventaris, dit zijn heiligenbeelden, doopvont, kandelaars, kruiswegstaties, vaandels, is separaat door de parochie een bruikleen overeenkomst afgesloten. Dit wil zeggen deze voorwerpen worden in bruikleen gegeven en blijven eigendom van parochie. Echter het beeld van de heilige Anna en Maria heeft de belangstelling gekregen van het Catharijne Convent en wordt in de collectie van dit museum opgenomen en tentoongesteld.

Naar verwachting zal het enige tijd in beslag nemen voordat alles is gerealiseerd.

Op dit moment zijn er al intensieve contacten met Baakse inwoners.

Herman Heuver, bestuurslid gebouwen en begraafplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Adventsactie 2023

Tijdens de vieringen van 19 december en 26 december zal de 2e collecte bestemd zijn voor de Adventsactie 2023, Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India. Elders in deze Onderweg kunt u daar meer over lezen.

Kerstfair
Dit jaar wordt de kerstmarkt gehouden onder de naam kerstfair op zondag 17 december van 11.00 u tot 16.00 u. Tot onze verrassing kan dit weer in het voorste
gedeelte van de kerk. De nieuwe eigenaar heeft hiervoor zijn toestemming gegeven. We zijn volop in overleg en willen er weer een mooie dag van maken.
Namens de organisatie, Gonny, Thijske en Trees.
Bedanken vrijwilligers
Bedanken Carolien Joling


Carolien Joling is jarenlang een trouwe vrijwilligster geweest van onze geloofsgemeenschap, “vanaf het overlijden van mevrouw Huis in ’t Veld”, zat ze in de avondwake groep, dat zou dan vanaf het jaar 2000 zijn. Daarvoor was ze al lid van het jongerenkoor, zorgde ze voor de kindernevendiensten en jongeren vieringen. De laatste jaren kennen we Carolien vooral als aanspreekpersoon voor de Woord- en Communievieringen groep, de Avondwake groep met als jaarlijks hoogtepunt altijd de Allerzielen vieringen. Deze vieringen worden altijd keurig verzorgd en zeer gewaardeerd door de gemeenschap. De opkomst was soms zelfs hoger dan tijdens een viering met kerstmis. Carolien heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger nu de kerk verkocht is met alle activiteiten op de Allerzielen viering na. Wij zullen haar missen maar kunnen niet anders zeggen dat we heel erg dankbaar zijn voor alle geweldige inzet die zij voor de kerk gedaan heeft.

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Marjolein Janssen


Marjolein is in 2006, na haar Eerste Heilige Communie misdienaar geworden. Ze weet nog goed hoe ze dat aan pastoor Jacobs heeft gevraagd of ze misdienaar mocht worden. Voor Marjolein was het een vanzelfsprekende stap om misdienaar te worden, in haar gezinssituatie thuis was je betrokken bij de kerk. Op deze manier kon zij haar steentje bijdragen. Zij vond het altijd een kleine moeite, groot gebaar. Je doet iets voor de gemeenschap. Nu de kerk verkocht is vond ze het een mooi moment om het af te sluiten. Marjolein bedankt voor alle jaren trouwe inzet, heel fijn dat je dit voor de geloofsgemeenschap gedaan hebt.

 

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Peter Schooltink


Peter heeft altijd een warm hart gehad voor de geloofsgemeenschap van Baak. In de beginjaren was er een vaste pastoor, dat vond hij fijner, het was vertrouwder, je wist wat je aan elkaar had. De laatste jaren had je wisselende voorgangers, dat vraagt iets meer van je improvisatie vermogen, maar dat ging de rustige Peter heel goed af. Wanneer we terugblikken op het verleden dan vindt hij het uitreiken van de hosties op het orgelkoor wel een gedenkwaardige actie. Met toog aan die trap op naar boven, het ging altijd goed. Peter is na zijn Eerste Heilige Communie op 19-4-1998 begonnen als misdienaar. Hij heeft de laatste Eucharistieviering in de kerk op 18-06-2023 voor het laatst gediend, dat is 25 jaar misdienaar! Hoe mooi is dat, hij heeft een jubileum gehaald. Peter proficiat. Het pastorale team heeft aangegeven dat er tijdens de Eucharistievieringen in kleiner verband geen misdienaar meer verwacht wordt. Het is ook erg belastend als er maar één misdienaar meer over is, daarom hebben we er voor gekozen om zonder misdienaar verder te gaan. Peter bedankt voor je geweldige inzet, 25 jaren trouwe dienst!

 

 

 

Blik op de toekomst
Velen van u zullen reeds gelezen hebben wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn. De nadruk zal komen te liggen op klassieke (orgel)concerten. Maar daarnaast is het mogelijk om de kerk voor een dag te huren. Dat betekent dat we in de kerk een afscheidsbijeenkomst van een overledene kunnen houden. Daarvoor hebben we een aantal attributen veilig gesteld. De grote kledingkast die achter in de kerk stond is verplaatst naar de kerkhofkapel. De rouwtogen zijn in die kast in de kerkhofkapel opgeborgen. Mocht u in de toekomst een uitvaart vanuit de kerk wensen dan zijn de mogelijkheden ruimer dan voorheen. De kerk is geen heilige grond  meer. Het kan dus een afscheidsbijeenkomst zijn maar er kan ook een Katholieke uitvaart plaatsvinden. Dit is dan wel altijd een gebedsdienst waar de voorgangers van onze parochie de Twaalf Apostelen in voor kunnen gaan en aan het einde van de viering kan een absoute (een ritueel waarbij de voorganger de kist met wijwater besprenkelt en bewierookt, onder het uitspreken van begeleidende gebeden) een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene. Daarnaast is het mogelijk om de kerk te huren voor een huwelijk, dat zal dan geen kerkelijk huwelijk worden, maar de ambtenaar van de burgerlijke stand mag wel een huwelijk voltrekken in de kerk. Ofwel door het onttrekken van de eredienst zijn er voor mensen die de kerk wel een mooi gebouw vinden in de toekomst mogelijkheden. Vanaf wanneer de kerk te huur is zullen we u zo spoedig mogelijk laten weten, denk aan het voorjaar van 2024.

Locatieraad

Berna Lamers; tel. 0575 441244
Email: berna.lamers@gmail.com
Arnold Wolbrink; tel. 0575 441206
Petra Weel; tel. 06 12536049

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Kerkhofvrijwilliger
Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Deze groep is
onderverdeeld in kleinere groepjes die om de beurt het kerkhof schoffelen, harken etc. zo dat
het er weer keurig bij ligt. Nu zijn er een tweetal  mensen gestopt in deze werkgroep in
verband met ouderdom. Om de belasting van de overgebleven vrijwilligers niet te verhogen
doen we een oproep. Wie heeft er wel een halve dag per 8 weken voor over om gezellig
samen het kerkhof te verzorgen? Graag contact opnemen met Arnold Wolbrink, 06-83 32 3922.

Koren

 

 

 

 

 

Geschiedenis