foto-h.-willibrord-drempt_226x200

 

 

H. Willibrord – Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt
Secretariaat:
Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
06 83801729
locatieraaddrempt@gmail.com
Opgave gebedsintenties: rk.drempt.gebedsintenties@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: henrie-bremer@planet.nl

Locatieraad/Pastoraatgroep

Ingrid Stortelder-Spigt; tel. 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris; tel. 06 83801729
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Zorg

Werkgroep Diaconie en Caritas

De werkgroep is door Thea Elshof opgericht in februari 2010 en besteedt aandacht aan behoeftigen, ouderen, zieken en zij waarvan een dierbare is overleden binnen onze locatie. Deze locatie is verdeeld in 6 wijken en wordt bezocht door 9 werkgroepleden.
De leden bezoeken de doelgroep minimaal 3 keer per jaar rond de Kerstweek, Paasweek, in de zomermaanden en naar behoefte vaker. De Vastenmaaltijd wordt georganiseerd in de vastentijd en is bedoeld voor parochianen en vrijwilligers.groepsfoto
Vanaf de leeftijd van 75 jaar wordt de doelgroep uit de locatie persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse Willibrorddag rond 7 november. Dit wordt in die week herdacht met een Eucharistie viering, voorgegaan door Pastor Scheve met de mogelijkheid tot het ontvangen van de Ziekenzalving. Aan deze dag wordt deelgenomen door gemiddeld 70 personen waarvan een aantal ook kiezen voor de Ziekenzalving.
De Eucharistieviering wordt vervolgd door een gezellig samenzijn in “t Hessenhuus” met koffie/thee, een glaasje en afgesloten met een warme maaltijd. De deelnemers gaan met een voldaan gevoel weer huiswaarts.
De werkgroep komt 7 maal per jaar bijeen. De werkgroepleden geven bericht door aan het secretariaat wanneer iemand uit de doelgroep van de locatie behoefte heeft aan een bezoek vanuit het Pastoraal Team (zie ook blz. 2 van Onderweg).
Voor contact vanuit de werkgroep:
José Gerretsen-Boerkamp tel. 0313-472712 j.gerretsen@planet.nl
Bennie Peters tel. 0313-473056 peters@bennie-toke.nl

Lokale werkgroepen en commissies

In de locatie Drempt zijn diverse werkgroepen actief.
Dit zijn onder andere:
– Avondwake
– Bedevaarten
– Onderhoud gebouwen
– Bloemsiergroep
– Collectanten
– Diaconie/Caritas
– Gezinsviering
– Koperpoetsgroep
– Lectoren
– Mariawerkgroep
– MOV
– Oecumene
– Onderhoud kerkhof
– Bezorgers parochieblad
– PGV
– Voorbereiding doop

Onderhoud van het kerkhof en de kerk gebeurt door de vrijwilligers op de donderdagochtend.

Koren

In onze kerk zijn twee koren actief, het Willibrordkoor en Feeling

WILLIBRORDKOOR

Het Willbrordkoor is een gemengd koor dat bestaat uit ca. 16 leden. Het is een gemend zangkoor sinds 1971, daarvoor was het een mannenkoor.
Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 19.30—21.00 uur. Het is een gezellig koor dat 2 x per maand de viering verzorgt. Ook bij rouw en trouw zijn wij altijd present.
Dirigent Frans Talsma
Organist Leo v. d. Heuvel
Voor vragen kunt u terecht bij sec. 0313—472631 (Annie Schriek)

FEELING

Feeling is een koor van ongeveer dertig enthousiaste vrouwelijke leden. Zoals de naam al aangeeft, zingt het koor met gevoel. En dat doet het al jarenlang met heel veel passie en plezier.
Het koor bestaat al sinds de jaren vijftig. Het schoolhoofd van de St. Willibrordusschool in Achter-Drempt, Ben Nelissen, besluit een koor op te richten dat in het weekend de kerkdiensten muzikaal kan begeleiden. Zelf wordt hij dirigent van het koor dat uit mannen en schooljeugd bestaat. Halverwege de jaren zestig ontstaat er een praktisch probleem. Voor de gezongen missen op doordeweekse dagen, bijvoorbeeld bij een bruiloft of begrafenis, kunnen er te weinig mannen aanwezig zijn omdat ze moeten werken. Op dat moment wordt er voorgesteld om dames te vragen voor het koor. En dat is meteen de aanleiding om het koor op te splitsen in een volwassen gemengd koor en een kinderkoor. Ben Nelissen draagt het dirigentenstokje van het kinderkoor over aan zijn dochter Ine Buiting. In de loop der jaren groeit het kinderkoor uit tot een dameskoor met een groot aantal leden die er al vanaf het eerste uur bij zijn.

img_7555
Zingen bij Feeling betekent zingen in een gezellige en ongedwongen sfeer met een leuk en zeer gevarieerd repertoire van Nederlandstalige en Engelstalige (pop)liederen. Twee keer per jaar geeft het koor een concert in de Willibrorduskerk in Drempt en daarnaast treden de dames meerdere keren per jaar op bij diverse gelegenheden in de regio. Ook verzorgt Feeling de diensten tijdens ‘Anders vieren’ in de kerk in Drempt.
De repetities vinden twee keer per maand plaats op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Willibrorduskerk in Drempt. Heb je belangstelling om mee te zingen of wil je het koor zien optreden? Kijk op www.feeling-drempt.nl voor meer informatie of neem contact op met dirigente Ine Buiting op 0313 – 47 26 10 of secretaris Margriet Ytsma op 0313 – 47 68 89.

Geschiedenis

R.K. Parochie Drempt

De locatie van de Heilige Willibrordkerk in Drempt heeft ongeveer 560 parochianen. Globaal is het de katholieke kerkgemeenschap van de dorpen Voor- en Achter-Drempt en een deel van Hummelo, Hoog-Keppel en Toldijk. Ons kerkgebouw staat in de dorpskern van Achter-Drempt, het van oorsprong katholieke deel van het dorp. Menig voetballer weet dit want “dat is daar waar je langs de kerk naar het veld moet”. Door de twee dorpskernen wordt onze kerk wel eens verward met de NH-kerk in Voor-Drempt. Deze oude St. Gregoriuskerk met een tufstenen romaanse toren is gesticht in de 9e eeuw met het brengen van het christendom in deze streek. Het is ruim 150 jaar geleden dat de R.K. Parochie Drempt werd gesticht. 2009-09-25_21    Als patroonheilige werd gekozen voor de Heilige Willibrordus. Een prachtig beeld van hem is in de kerk te vinden. Heel vroeger kerkten Dremptenaren in Olburgen. In 1781 werd aan de Hoefkensestraat in Drempt een schuur omgebouwd tot bijkerk. Dit was “het Huefken”, in papieren van het bisdom terug te vinden als “Katholieke Gemeente Het Hoefke in Drempt bij Doesburg”. De Dremptse gemeenschap heeft veel moeite moeten doen om een eigen parochie te krijgen. Het eerste officiële verzoek daartoe dateert uit 1839. Twintig jaar later, in 1859, is de Parochie Drempt een feit. De toenmalige kerk is ingezegend in 1863. Waarschijnlijk is deze kerk slecht gebouwd want toen pastoor Batenburg in 1934 werd aangesteld vond hij de toestand onacceptabel. Er stond regelmatig water in de kerk en het was te koud ‘voor vrouwen en kinderen’. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is de kerk afgebroken en op eigen fundamenten andersom opnieuw gebouwd voor een bouwsom van zegge en schrijven dertigduizend gulden.

2009-09-25_05

Deze neo klassieke kerk is ontworpen door architect H.C.M. van Beers. Vooral de wijze van toepassing van baksteen in het interieur is indrukwekkend en zeker het bezichtigen waard.

In 2004 is gestart met de restauratie van de kerk. Het kruis en de torenhaan moesten uit voorzorg naar beneden worden gehaald. Eerst is het dak van het schip gerestaureerd en later de toren. Waar mogelijk is restauratiewerk door vrijwilligers gedaan. In januari 2008 kon het kruis weer herplaatst worden op de vernieuwde torenspits. In 2009 vierden we het 150 jarig bestaan van onze locatie. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgegeven met daarin de historie van ons kerkdorp. Exemplaren zijn verkrijgbaar achter in de kerk (€10,-). Wij hopen en streven op behoud van onze mooie kerk zolang dat kan en vertrouwen op de toekomst als onderdeel van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

2009-09-25_13

R.K. begraafplaats Drempt

Achter de ‘beukenhaag’

Vanaf de reformatie in 1580 was er tot 1863 in Drempt geen eigen kerk en begraafplaats voor de Rooms katholieken. De katholieken van de kerspels Ellecom, Dieren, Spankeren, Hummelo, Drempt, Olburgen en een gedeelte van Steenderen kerkten bij de hoofdstatie Olburgen. In 1781 is aan de Hoefkensestraat een simpele schuur tot bijkerk van Olburgen omgebouwd.

begraafplaats5begraafplaats4
Om een eigen kerk en kerkhof te hebben zijn vele gesprekken met deken Huberts en Bisdom gevoerd wat resulteerde dat de parochie Drempt wordt gesticht op 21 oktober 1859. Maart 1860 tekenen (bouw)pastoor Otten en kerkmeester Koenders bij de notaris de koopakte. De verkopende partij bestaande uit Hendrik Leizink en Berendina Kniest verkopen het stuk grond genaamd “Hoogewei” , gelegen onder de bouwplaats het ‘Hulsevoort’ onder uitdrukkelijke beding dat; ‘de verkochte grond uitsluitend zal mogen worden gebezigd tot de uitoefening van den openbare Eerendienst der Roomsch Calholijke Gemeente te Drempt.’ In 1863 wordt de kerk ingezegend en wordt het gebruik van de begraafplaats een feit. Een gedeelte van het kerkhof werd in eerste instantie door de familie Hakvoort als groentetuin gebruikt. Gedurende al die jaren wordt het kerkhof, die omzoomd is door een prachtige beukenhaag, onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het grafdelven gebeurde door de koster die meestal ook kerkhofbeheerder was. begraafplaats3begraafplaats2Nu is er een benoemde begraafplaatsbeheerder en wordt door enkele parochianen met de hand het graf gegraven. hiervoor. Ook in Drempt was er een klasse indeling op de begraafplaats maar die tijd ligt gelukkig achter ons. In de jaren zestig is aan de Zomerweg een stuk weggehaald voor parkeerplaatsen en aan de andere zijde is enkele jaren geleden een stuk grond geschonken door de fam. Hoppenreijs voor toekomstige uitbreiding en aanpassing aan de tijd.
Dat alle geliefde overledenen in Gods vrede mogen rusten.

Agenda

Diensten

Maandag 31 december 18.00 uur
Eucharistieviering, Oudjaar
Voorganger: Pastoor H. Scheve
Koor: Willibrordkoor
Lector: Trees Offenberg
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom
Misdienaar: Peter Hammink

Woensdag 2 januari 19.00 uur
Rozenkransbidden in de Mariakapel

Na afloop is er koffiedrinken in t’ Zaaltje

Zondag 6 januari 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: Jan Gerretsen
Koor: Willibrordkoor
Lector: Louis van het Bolscher
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Zondag 20 januari 10.00 uur
in de H. Willibrordkerk, Achter-Drempt
Oecumenische viering
Voorgangers: Marjan van Zadelhoff en Diaken G. Oude Groen
Koor: Willibrordkoor + leden PKN Drempt en OldenKeppel
Lector: Werkgroep Oecumene

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Woensdag 6 februari 19.00 uur

Rozenkransbidden in de Mariakapel

Na afloop is er koffiedrinken in t’ Zaaltje

Zaterdag 2 februari 19.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor H. Scheve
Koor: Willibrordkoor
Lector: José Gerretsen
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom
Misdienaar: Peter Hammink

Zondag 17 februari 10.00 uur
Anders Vieren viering
Voorgangers: Laura van de Kam en Peter Hammink
Koor: Feeling
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Zondag 3 maart 10.00 uur
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor J. Baneke
Koor: Willibrordkoor
Lector: Ben Helmink
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom
Misdienaar: Peter Hammink

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Woensdag 6 maart 19.00 uur
Woord- en Gebedsviering, Aswoensdag
Voorganger: Diaken T. ten Bruin
Koor: Willibrordkoor
Lector: Trees Offenberg
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom

Woensdag 13 maart 19.00 uur
Rozenkransbidden in de Mariakapel

Na afloop is er koffiedrinken in t’ Zaaltje

Zondag 17 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: Trees Offenberg
Koor: Willibrordkoor
Lector: Louis van het Bolscher
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Zondag 31 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: Parochiemedewerkster G. Spekking-Beunk
Koor: Willibrordkoor
Lector: José Gerretsen
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk
2e collecte is deze zondag bestemd voor de Vastenactie

Zondag 14 april 10.00 uur
Eucharistieviering, Palmzondag
Voorganger: Pastor J. Baneke
Koor: Willibrordkoor
Lector: Ben Helmink
Koster: Martha Bremer
Collectanten: Martha Bremer en Theo Pelgrom
Misdienaar: Peter Hammink

Na afloop is er koffiedrinken achterin de Kerk

Gebedsintenties

Het herdenken van onze overleden parochianen

Binnen onze parochie zijn er verschillende mogelijkheden voor een uitvaartplechtigheid. In een speciale brochure, “Wie barmhartig is, begraaft uit haar midden de overledene” vindt u alle informatie over hoe er op een waardige, zorgzame en respectvolle wijze gelovig afscheid genomen kan worden van onze dierbare overleden parochianen.

Gebedsintenties voor onze overleden parochianen
Soms is er wat onduidelijkheid over het gedenken van de overledenen in onze gebeden. Binnen de parochie is er de afspraak gemaakt dat er in een uitvaartviering gecollecteerd wordt voor de geloofsgemeenschap en voor de het gedenken van de overledene. Ongeacht de opbrengst van de collecte wordt er aansluitend aan de uitvaart een 12-tal weekendvieringen gebeden voor de overledene. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het een Eucharistieviering, een Woord- en Communieviering of een Woorddienst is (Oecumene uitgezonderd). Daarnaast wordt eenmalig in de weekendviering een jaar na de overlijdensdatum een jaargedachtenis gebeden.
Naast deze data die inbegrepen zijn bij de uitvaart kunnen intenties voor de overledene worden aangevraagd dit kan op onderstaande manieren.

Gebedsintenties aanvragen
Het aanvragen van gebedsintentie kan op de volgende drie manieren:
U stuurt een mail met de naam van de overledene naar: rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com en u betaalt (€10,- per gebedsintentie) aan de penningmeester via het rekeningnummer dat bovenaan deze pagina te vinden is. Dit kan t/m de woensdag voorafgaand aan de betreffende weekendviering. Het is daarnaast ook mogelijk uw intentie aan te vragen m.b.v. de daarvoor bestemde enveloppen in de bus achterin onze kerk of telefonisch bij Ingrid: 0313-479294.

Uitreiken van het gedachteniskruisje op Allerzielen
In Drempt worden de gedachteniskruisjes die opgehangen zijn in de Avondwake/uitvaartviering in een speciale viering op 2 november – Allerzielen – uitgereikt. De voorganger zal in de viering de naam van de overledene noemen er wordt een kaars aangestoken en de familie wordt uitgenodigd om na de viering het kruisje in ontvangst te nemen.

Gebedsintenties oudejaarsdag 31 december 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Adriaan Notenboom
Hans, Norbert en Jan
Ouders Teunissen-Verhey
Frederika Booltink-Teunissen

Verder bidden we:
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties kerstavond 24 december 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Overleden familie Hakvoort
Toke Peters
Ouders van Hal-Pelgrom
Vader-moeder-Wim en Herman Wienholts
Ton Seegers
Harrie en Mayke Geurts
Marietje Pelgrom-Rosendaal
Jopie Booltink
Overleden ouders Leisink-Terhorst
Ouders Pelgrom-Gudden
Familie Jansen-Veenhuis
Hans Elshof
Ouders Dieks-de Laak
Familie Hetterscheid-Meyer
Overleden familie Pelgrom-Veenhuis
Jan Geurts
Overleden familie Sonneveld-Kummeling
Theo Pollaert
Overleden ouders Gerretsen-Holtslag
Theo Verwaaijen en familie

Verder bidden we:

Om kracht voor onze zieken en hun mantelzorgers
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zaterdag 22 december 2018 H.Willibrordkerk Drempt
Joke Evers-Hakvoort
Adriaan Notenboom
Overleden familie Bremer

Verder bidden we:
Om kracht en sterkte voor de familie Klein Kranenbarg
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zondag 9 december 2018 H.Willibrordkerk Drempt
Joke Evers-Hakvoort
Pastoor Antoon Kemperman
Jaargedachtenis Grada Snelder-Kemperman
Hans Hetterscheid
Andries Teunissen

Verder bidden we :
Voor onze zieke vrijwilligers
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zondag 25 november 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Ton Seegers
Jaargedachtenis Johannes Leisink
Overleden leden van het Willibrordkoor

Verder bidden we:

Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zondag 11 november 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Ton Seegers
Toke Peters
Jaargedachtenis Maria Leisink
Herman Wienholts en overleden familie
Jaargedachtenis voor Ouders Klein Mentink en hun zonen Antoon en Geerd
Theo Pollaert
Jaargedachtenis Wim Geurts

Verder bidden we:

Voor alle zieken
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zondag 9 december 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Pastoor Antoon Kemperman
Jaargedachtenis Grada Snelder-Kemperman
Hans Hetterscheid
Andries Teunissen

Verder bidden we :
Voor onze zieke vrijwilligers
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties Ziekendag woensdag 7 november 2018

Toke Peters
Joke Evers-Hakvoort
Ton Seegers

Gebedsintenties Allerzielen 2 november 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Grada Snelder-Kemperman
Albert Snelder
Ton Seegers
Joke Evers-Hakvoort
Ria Bouwmeister-Bleumink
Adriaan Nendels
Herman Wienholts
Overleden ouders Leisink-Terhorst
Adriaan Notenboom
Jopie Booltink
Toke Peters
Overleden familie Hakvoort
Harrie en Mayke Geurts
Jaargedachtenis Andries Teunissen
Overleden familie Teunissen-Mentink
Tineke Poelma
Ada Snelder-Gosselink
Overleden familie Bremer
Gerrit Baars
Anton Bremer

Gebedsintenties zaterdag 13 oktober 2018 H.Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Ton Seegers
Harrie en Mayke Geurts
Overleden familie Hakvoort
Toke Peters
Jaargedachtenis Gerrit Baars
Anton Offenberg
Wim en Ans ter Horst

Verder bidden we:
Voor ieder die eenzaam is
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen

Gebedsintenties zondag 30 september 2018 H. Willibrordkerk Drempt

Joke Evers-Hakvoort
Ton Seegers
Overleden familie Hakvoort
Overleden ouders Kummeling-Beekman
Overleden ouders Sonneveld-Buurman
Uit dankbaarheid voor de overleden familie Limbeek-Besselink
Uit dankbaarheid voor Riet Vreman-Sonneveld

Verder bidden we:

Voor het 50 jarige bruidspaar Sonneveld
Om zegen voor Paus Franciscus
Voor het welzijn van alle parochianen


Gebedsintenties Gouden Huwelijksfeest Fam. Sonneveld zaterdag 29 september 2018

Overleden ouders Kummeling-Beekman
Overleden ouders Sonneveld-Buurman
Uit dankbaarheid voor de overleden familie Limbeek-Besselink
Uit dankbaarheid voor (de overleden) Riet Vreman-Sonneveld

 

Nieuws

 Aanvangstijd vieringen

Met ingang van 1 juli 2018 is de aanvangstijd van de vieringen op zondag in de meeste locaties van de parochie de Heilige Twaalf Apostelen gewijzigd in 10.00 uur. Dit geldt niet voor de locaties: Hengelo, Steenderen, Olburgen en Vorden daar blijft de aanvangstijd 9.30 uur.

Actie kerkbalans 2019

kerkbalansHet thema van de actie kerkbalans is dit jaar “Onze kerk, meer dan stenen”. Een steen heeft een grote symbolische betekenis: het weet veelal de tand des tijds te doorstaan, is onvervormbaar, totdat die breekt, en biedt bescherming tegen de elementen. Stenen zijn vaker een thema geweest: “Geen stenen, maar mensen”, een credo van onze vorige parochie Levend Water.  Ondanks de overeenkomst een uitgangspunt welke hard is aangekomen destijds. De kerk is uiteraard veel meer dan het gebouw alleen. Het gaat inderdaad om de mensen en de kerk is de plek waar we samenkomen om te vieren, te oefenen of om afscheid te nemen. Veel mensen uit onze parochie koesteren hier dierbare herinneringen aan de kerk aan het kerkgebouw en velen doen als vrijwilliger nog steeds veel werk voor de kerk, de locatie of op de begraafplaats of hebben dit gedaan. Het is ons erfgoed van vorige generaties en bepaalt het dorpsgezicht. Veel dorpen trachten dan ook bij een kerksluiting het kerkgebouw te behouden voor een gemeenschappelijk doel. Ons streven en die van het parochiebestuur is behouden wat er te behouden is. Een thuis meer dan stenen. Visie en inzet maken veel mogelijk. De jaarlijkse kerkbijdrage is echter ook essentieel. Het is als de mortel tussen de stenen. Alvast dank voor uw gift.

De locatieraad

Oecumenische Viering

“Recht voor ogen”

rechtvoorogenOp zondag 20 januari 2019 is er een oecumenische viering, deze vindt plaats in onze kerk in Achter-Drempt. De viering begint om 10.00 uur. Het thema van de viering is recht voor ogen. De tekst van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, dit jaar gekozen door de kerken van Indonesië, is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ (Deuteronomium 16 vers 18-20). Deze Bijbelse oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict opnieuw de kop opsteken. Onze eenheid in Christus geeft ons de kracht om deel te nemen aan de grotere strijd voor gerechtigheid en de waardigheid van het leven te bevorderen.

Ceciliafeest

Terugblik op het jaarlijkse Ceciliafeest gehouden op 25 nov. 2018.

ceciliafeestNa de viering in de Willibrordkerk waar diaken Oude Groen voorging en het koor de gezangen ten gehore bracht. Zijn alle koorleden met echtgenoot en diaken Oude Groen uitgenodigd in de feestzaal bij Fam. Janssen Lendebosch 1 te Hummelo. De organisatie van deze dag was in handen van twee leden van ons koor nl. Truus Hoppenreijs en Trees Beuwer. Elk jaar worden 2 ȧ 3 leden van ons koor hiervoor aangewezen, door het bestuur. Onder het genot van ´n kop koffie en wat lekkers heeft de voorzitter allen een hartelijk welkom geheten en hebben we het lied van onze patrones St. Cecilia gezongen. Na nog ´n lied en een paar drankjes, werden we in groepen van vijf opgedeeld voor een kwis met moeilijke begrippen en vragen waar we ons in konden verdiepen. De dag werd afgesloten met een koud en warm buffet. Tijdens het buffet sprak de dirigent Frans Talsma met vele mooie en warme woorden voor ons koor. Tot slot zei de voorzitter, we kunnen terugkijken op ´n geslaagde dag, als dank voor de organisatie. Truus en Trees hartelijk dank, uit waardering ´n kleine attentie. Verder iedereen bedankt voor de komst naar hier in de feestzaal van Fam. Janssen. Iedereen wel thuis en tot ´n volgende keer.

Bennie Peters

Allerzielen 2018

In de viering van Allerzielen, op vrijdag 2 november om 19.00 uur, gedenken we alle dierbare overledenen. In het bijzonder steken we een kaars aan voor hen die het afgelopen jaar zijn overleden en geven we het herinneringskruisje terug:

Grada Snelder-Kemperman         09-12-2017
Albert Snelder                                 22-02-2018
Ton Seegers                                    05-05-2018
Joke Evers-Hakvoort                      06-06-2018

Pastor Jan Leisink gaat voor in deze viering met zang van het Willibrordkoor.

Ook zal het herinneringskruisje van Ria-Bouwmeister-Bleumink  † 25-10-2017 worden terug gegeven.
Tijdens de viering kunt u een lichtje aansteken voor jouw dierbaren en/of een groot kerkhoflicht meenemen naar het sfeervol verlichte kerkhof die we samen gaan bezoeken, de pastor zal de graven zegenen.

Wij nodigen u uit voor deze viering en voor een kop koffie of thee na afloop.
Kerkhoflichten staan achter in de kerk. Kosten €1,-

Oecumenische viering

“Generaties voor vrede”
generatiesZondag 28 oktober is er weer een oecumenische viering. De viering vindt plaats in de kerk van Hoog-Keppel en begint om 10.00 uur.
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede.

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit rolmodellen, binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Willibrorddag

Op woensdag 7 november wordt de jaarlijkse Willibrorddag gehouden.
Deze feestelijke ontmoetingsdag voor parochianen vanaf 75 jaar, (chronische) zieken en zij die een dierbare hebben verloren in het afgelopen jaar wordt begonnen met een eucharistieviering waar iedereen welkom is ook als u zich niet heeft opgegeven.
De genoemde doelgroep is persoonlijk uitgenodigd door de werkgroep Diaconie/Caritas.

Programma:
09.45 uur      Welkom in de kerk
10.00 uur      Eucharistieviering met de mogelijkheid tot ontvangen van het sacrament der Zieken, voorgegaan door pastoor H. Scheve
11.00 uur      Feestelijke koffie/thee in het Hessenhuus
12.00 uur      Gezellig samenzijn onder het genot van een glaasje
13.00 uur      Boerenkoolmaaltijd
14.00 uur      Afsluiting

Plezier in lezen

Hoera, het is zover!!!!   “Plezier in lezen” ook in Achter-Drempt.
Na Hummelo, Hoog-Laag Keppel en Voor-Drempt is nu Achter- Drempt aan de beurt.
Na heel veel overleg en voorbereiding is het nu zover.
Het Boekenuitleenkastje is klaar, gemaakt door Herman Snelder, geverfd door Antoon Snelder en de plaats bereikbaar gemaakt door Herman Snelder, Ben Helmink en Ben Hakvoort.kastje
Het kastje hangt aan de linker voorkant van de H. Willibrorduskerk. Voor iedereen toegankelijk en wij zorgen voor de boeken!!!
Het is de bedoeling dat, wanneer u er een boek uithaalt om te lezen, u er een ander boek inzet. Heeft u geen ander boek om er in te zetten, dan is dat ook geen probleem, wij houden het in de gaten en vullen als het nodig is weer aan. Er is geen registratie, u hoeft niet aan te geven of u er een boek uit heeft gepakt. Alleen vragen wij u om het kastje netjes te houden. Het motto is dus: een boek eruit, dan een ander boek erin. We hopen dat u er allemaal veel gebruik van gaat maken en dat u heel veel plezier gaat beleven aan “Het Boekenuitleen kastje “ bij de H. Willibrorduskerk in Achter-Drempt.
Gerda Hakvoort, Ine Buiting-Nelissen

Uit de geloofsgemeenschap

Terugblik parochieavond te Vorden

Pater Jan Hulshof heeft op donderdag 7 december jl. een lezing gehouden met de titel: “Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis”. Deze lezing was geïnspireerd op de rondbrief “Laudato Sì” welke is geschreven door Paus Franciscus in 2015. Vijf personen uit onze locatie waren aanwezig. Deze lezing was dermate inspiratievol dat we er hier ook wat over willen vertellen. De Paus heeft haarscherp beschreven waar we als wereld en mensheid momenteel verkeren. Dat we wel de middelen bezitten om de wereld te vernietigen maar nog niet bij machte zijn om grote stappen te zetten om de wereld te redden, ondanks alle tekenen dat de wereld “kermt” door de mensheid. Hiervoor dienen wereldleiders moeilijke beslissingen te nemen en moet het huidige systeem van economische groei op basis van steeds meer consumptie gestopt worden. Dit systeem is immers onhoudbaar. Vandaar de oproep voor een “nieuwe levensstijl” en een “ecologische” bekering. In feite het rentmeesterschap waar we als katholieken voor moeten instaan. Dit kan alleen met een nieuw economisch model waarbij levenskwaliteit voorop staat en een politiek klimaat dat niet wordt bepaald door belangen van multinationals. Dit lijkt allemaal buiten ons bereik maar we kunnen zelf ook een steentje bijdragen door kritisch en bewust te leven, hetgeen een verrijking kan zijn.