H. Johannes de Doper – Keijenborg
Kerkstraat 7;  7256 AR Keijenborg
0575 461314
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Algemeen: NL85RABO0125501102
Gezinsbijdrage Keijenborg: NL25RABO0125502958
Gezingsbijdrage Zelhem: NL97RABO0374716390
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen: 06 10065324
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Donderdag 17 maart Gezamenlijke Ziekenzalving in Hengelo !

Ook dit jaar wordt er weer een gemeenschappelijke viering georganiseerd om mensen in de gelegenheid te stellen de ziekenzalving te ontvangen. En ook als u (nog) niet de ziekenzalving wilt ontvangen bent u wel van harte uitgenodigd om de Eucharistie met ons mee te vieren en mee te bidden en te zingen!
Het mooie is dat men dit Sacrament ook bewust kan ontvangen. Want het moet toch een bewuste keuze zijn van een mens om een sacrament te ontvangen. En dat kan nu in aanwezigheid van familie of goede vrienden te midden van onze medegelovigen tijdens het vieren van de Eucharistie.
De viering wordt gehouden op donderdag 17 maart aanstaande om 10.00 uur in de Willibrorduskerk te Hengelo. De voorganger is pastoor H. Scheve. Na afloop is er koffie en gelegenheid om nog wat na te praten en ervaring uit te wisselen. U kunt zich opgeven bij Ria Boers, tel. Nr. 0575-461938
En voor vervoer kan worden gezorgd.

 

Nieuwe regels  in de kerk per 1 januari 2022
De Nederlandse bisschoppen voeren weer een aantal coronamaatregelen in, in verband met de aanscherpingen rondom corona.
Aanmelding vooraf is  nodig bij  Ciska Gerritsen tel. 06-10065324 op vrijdagmiddag tussen 15.00 -18.00 uur!
Verplicht mondkapje te dragen bij binnenkomst en handen desinfecteren.
De 1,5 meter afstand is weer ingevoerd. U wordt begeleid naar de zitplaats. Bij H. Communie, deze wordt nog uitgereikt van achter spatscherm en handen desinfecteren. U mag meezingen.
Na afloop wordt u weer begeleid. Kaarsje opsteken kan weer alleen na afloop van de viering en wordt u begeleid.
Mocht u klachten hebben die horen bij corona, verzoeken wij u thuis te blijven.

Tijdens de viering zal er geventileerd worden. Bij de Kerkberichten achterin het weekblad Contact en op de website staat vermeld welke viering, en of er een viering is in Keijenborg.
Wij danken de gelovigen voor het vertrouwen en ontmoeten jullie graag weer in de kerk.
Locatieraad/pastoraatgroep

Oecumenische viering in Keijenborg
Op zondag 16 januari 2022 is er om 10.00 uur een oecumenische dienst in de St. Jan de Doper Kerk te Keijenborg. Dit is een viering van de Raad van Kerken van Zelhem, Halle en Keijenborg. Voorganger zal zijn pastoraal medewerker Theo ten Bruin. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

 

UITNODIGING 1e Heilige Communie 2022  
Uw kind zit dit jaar in groep 4, 5 of 6 van de basisschool en dat betekent dat hij of zij in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het feest van de Eerste Heilige Communie van de Katholieke Kerk.
Een goed feest heeft een goede voorbereiding nodig. De communicantjes zullen daarom worden voorbereid met behulp van een project. Daarnaast is er voor u, ouders/verzorgers, een ouderavond ter voorbereiding. Op deze ouderavond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken en hopen we samen in gesprek te komen over wat het voor u en jullie kind betekent om mee te doen met de Heilige Communie en deel uit te maken van de Katholieke Kerk.
De voorbereiding van de communicantjes gebeurt in “clusterverband”, dat wil zeggen dat we samenwerken met 2 geloofsgemeenschappen. Wij werken samen met de geloofsgemeenschappen Hengelo en de Vijfslag (Steenderen, Vierakker, Olburgen, Baak en Drempt).
Het feest van de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden in de geloofsgemeenschap Keijenborg. In 2022 is de Eerste Heilige Communie gepland op zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur in de kerk van Keijenborg.
Wilt u uw kind laten meedoen, geef uw kind dan op vóór 15 januari 2022. Dit kan door het opgaveformulier in te vullen op de website van de 12apostelen.nl t.a.v. Sylvia Jaaltink of sturen naar het mailadres sylvia.j67@hotmail.com

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.Werkgroep 1e Heilige Communie Keijenborg
Kitty Beulink, Carmen Wullink en Sylvia Jaaltink
Contact via mailadres: Sylvia.j67@hotmail.com
Sylvia Jaaltink 06-25254775,Hagedoorn 17, 7041 JR ‘’s-Heerenberg

 

Liturgisch rooster:
Zondag 16 januari, Oecumenische viering, samen met  Raad van Kerken, Zelhem, Halle, Keijenborg
Zondag 23 januari, Eucharistieviering, Pastoor Zandbelt
Zondag 30 januari, GEEN VIERING
Zondag 6 februari, 
Woord- en Communieviering, Mw. G. Spekkink
Zondag 13 februari, Eucharistieviering, Pastoor Scheve
Zondag 20 februari, Woord- en Communieviering, Werkgroep 2
Zondag 27 februari, Eucharistieviering, Pastoor Baneke
Zondag 6 maart, Woord- en Communieviering, MOV- Werkgroep
Zondag 13 maart, Eucharistieviering, Pastoor Scheve/Diaken Oude Groen
Zondag 20 maart, Woord- en Communieviering, Werkgroep 2

 

Mariakapel open 
De Mariakapel is open van ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur.
In het grote portaal staat een tafeltje met boekjes en stencils om mee te nemen, met informatie dat anders achter in de kerk ligt. Ook enkele mooie gedichten.
En is er de mogelijkheid om kaarsen op te steken.

 

 

Doopvieringen 2022
dopen kind
Aanmelden voor opgave van uw kind bij het secretariaat van de Parochie 12 Apostelen. Zie voor meer gegevens bij de startpagina onder “wat te doen bij”.  Of mail naar secretariaat@12apostelen.nl

 

Gebedsintenties

 

Gebedsintenties (bijgewerkt d.d. 14-01-2022)
Nieuwe regels  in de kerk per 1 januari 2022

De Nederlandse bisschoppen voeren weer een aantal coronamaatregelen in. Men wordt gevraagd om anderhalvemeter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer men zich verplaatst in de kerk. Ook moet er weer aangemeld worden. Dit kan vrijdagmiddag tussen 15.00-18.00 uur bij Ciska Gerritsen, tel. 06-10065324
Tevens wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden. En natuurlijk, mocht je klachten hebben, die behoren bij Corona, dan verzoeken wij jullie thuis te blijven.

Tijdens de viering zal er geventileerd worden. Bij de kerkberichten achterin het weekblad Contact en op de website staat vermeld welke viering, en of er een viering is in Keijenborg.
Wij danken de gelovigen voor het vertrouwen en ontmoeten jullie graag weer in de kerk.
Locatieraad/pastoraatgroep

Zondag 16 januari Oecumenische viering
Annie Weelink-Kolkman, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-HilderinkGeert Jansen    
Zondag 23 januari
Ouders Johan en Jo Hendriks-Sessink, Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Annie Weelink-Kolkman, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink, Theo en Ronny Engel
Zondag 30 januari Geen viering
Zondag 6 februari
Fam. Gerritsen-Hilge, Annie Weelink-Kolkman, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 13 februari
Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 20 februari
Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 27 februari
Bertus en Annie Berentsen-Kersten, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 6 maart MOV
Fam. Gerritsen-Hilge, Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 13 maart
Johanna van der Geest, Fons Peters, Wim Berendsen, Mineke Baakman-Hilderink
Zondag 20 maart

te beluisteren via kerkdienstgemist (v/h kerkradio) locatie Keijenborg

 

 

 

Nieuws

Onderscheiding Eremedaille St. Gregorius in goud
Het bestuur van de diocesane Sint Gregoriusvereniging heeft een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toegekend aan: Reinierus Antonius Maria (Reinder) Jansen. De onderscheiding is op 12 december 2021 uitgereikt door Diaken Anton Bos. Reinder Jansen heeft ruim 40 jaar gezongen in de kerk. Eerst in Zelhem, het koortje dat daar de vieringen verzorgde, later bij het Herenkoor van Keijenborg, waar hij nu nog actief is. Bij deze feliciteren wij de jubilaris met deze onderscheiding!

 

 

Persbericht d.d. 25 november 2022

Parochie HH. Twaalf Apostelen ontwikkelt toekomstvisie kerkgebouwen
Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard aan een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid brengt het parochiebestuur ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatieraden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg.

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige locaties gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.
“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die openblijven.”
In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.

 

Mededeling van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen
Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk, per 1 januari a.s. als pastoraal werker voor onze parochie heeft benoemd: mevrouw Carin Timmerman

Mevrouw Timmerman werd 60 jaar geleden geboren in Hengelo Overijssel. Zij heeft haar theologische studies voltooid aan de Hoge School Hengelo en de Fontys Hoge School Utrecht. Momenteel is zij werkzaam in het pastoraat van de samenwerkende parochies te Hengelo-Borne-Delden. De plezierige kennismaking met haar geeft ons als bestuur alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens een plechtige Vesperviering op vrijdag 7 januari a.s. om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

 

 

 

Kerkbalans
Het jaar 2021 is alweer bijna aan het einde. Even een moment van evalueren.
Heeft u de toezegging aan de Kerkbalans al voldaan?
Verder doen wij dan nog even een beroep op u: draag de St. Jan de Doperkerk een warm hart toe in financiële zin. Zonder uw financiële ondersteuning kan onze kerk/RK geloofsgemeenschap Keijenborg/Zelhem niet.
Mede dank zij uw geldelijke steun willen wij de kerk in balans brengen en houden. Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: Omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen! Keijenborg op IBAN NL25RABO0125502958/
Zelhem op IBAN NL97RABO0374716390

 

VOORAANKONDIGING
Kerkbalans 2022 gaat weer van start.

Thema:. SAMEN GAAN WE VERDER, DOE JE MEE?
De landelijke actie loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022.
De werkgroep hoopt weer op uw medewerking te mogen rekenen.
De enveloppen worden rondgebracht in de week van 17 t/m 23 januari 2022 en weer opgehaald in de week van 24 januari tot en met 30 januari 2022.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw envelop gereed/klaar te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten? Houdt u rekening met elkaar ivm afstand, samen staan wij sterk. Bij voorbaat dank.

Verspreiding actie Kerkbalans:
De lopers, die wij nu reeds bedanken voor hun medewerking, kunnen op zondag 16 januari 2022 – tussen 11.30 uur en 12.30 uur of maandag 17 januari 2022 tussen 19.00 uur en 19.30 uur op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) terecht voor het afhalen van de pakketten.

Inname enveloppen actie Kerkbalans.
Op dinsdag 1 februari 2022 tussen 19.15 uur en 20.30 uur worden de lopers opnieuw op het parochiesecretariaat (sacristie kerk) verwacht voor de inname van de pakketten.
De werkgroep zorgt dan voor koffie.
Werkgroep Kerkbalans

 

Stichting Begraafplaats Sint Jan de Doper
Op 21 september 2021 heeft het bestuur van de Stichting Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg de tarieven voor 2022 vastgesteld. De nieuwe tarieven kunt u vinden op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u de tarieven opvragen bij mevrouw J. Lamers, telefoon 0575-464162 of via begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

Uitbreiding mogelijkheden van asbestemming op begraafplaats Keijenborg
De laatste weken zijn werkzaamheden verricht om een strooiveld op de begraafplaats te realiseren. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Er zal nog een boom worden geplaatst en andere beplanting worden aangebracht. Het veld wordt in het voorjaar van 2022 ingezaaid met een strooimengsel van bloemen. Eén keer per jaar, in het najaar, wordt het veld gemaaid. Tevens wordt er nog een bankje geplaatst.

Op 31 oktober 2021 is, aansluitend aan de viering van Allerzielen, het strooiveld ingezegend door emeritus diaken Theo ten Bruin.

Op een natuursteenmonument kunnen ter nagedachtenis aan een overledene gedenkplaatjes, voorzien van naam, geboortedatum en sterfdatum, worden aangebracht. Dit gedenkplaatje is bij het bestuur van de Stichting aan te vragen.

Het is niet toegestaan gebonden boeketten, bloemen, planten of andere blijvende vaste voorwerpen op het strooiveld te leggen. Alleen bij het natuursteenmonument mogen boeketten of bloemen worden gelegd.

Alleen met toestemming van het stichtingsbestuur en in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, kan as worden verstrooid. Voor datum en tijdstip van de verstrooiing moet een afspraak worden gemaakt met José Lamers, telefoon 0575 46 41 62. Het tarief voor een verstrooiing, inclusief naamplaatje met 5 jaar plaatsingsrecht, kunt u vinden bij de tarieven op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl.

Bestuur R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper Keijenborg

 

(Kermis)viering
Op zaterdag 26 juni zou eigenlijk de jaarlijkse kermisviering worden gehouden. Maar net als bij zoveel zaken die georganiseerd worden, gooiden de maatregelingen rondom corona roet in het eten.

Wel zijn er per 26 juni wat versoepelingen ingegaan, zo is de mondkapjesplicht – zodra je 1,5 mtr in acht kunt nemen- ten einde.

Op deze zaterdag hadden wij wel een eucharistieviering welke werd voorgegaan door em. pastoor Baneke. Het toeval wilde, dat hij rond deze tijd 7 jaar geleden tot priester is gewijd en dat hij dit jaar 70 jaar wordt.
Wij hadden de vendeliers van de schutterij gevraagd om aanwezig te zijn in de viering, zodat de viering rond St. Jan – patroonheilige van de kerk en de schutterij – meer feestelijk werd. Enkele leden van het koor 2Gether waren bereid om deze (kermis)viering op te luisteren. Na afloop was er buiten voor de kerk een vaandelhulde, welke door de aanwezigen met warmte werd ontvangen. Het was een hunkering naar hoe het was voordat corona zijn intrede deed.
Locatieraad en pastoraatgroep

 

Een dankwoord van pastoor Scheve

Eindelijk een weekend thuis. Na een lang verblijf in het ziekenhuis en nog steeds in revalidatie in Apeldoorn, wil ik u allen van harte bedanken voor het meeleven. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt hoeveel kaarten met lieve wensen ik van u allen gekregen heb. In elk geval zijn het er honderden, en nog steeds komen er mooie kaarten binnen in Apeldoorn. Het is echt overweldigend! Ook de mensen in het ziekenhuis van Doetinchem en in Klimmendaal in Apeldoorn zijn hiervan onder de indruk. Ik zie zo nog een verpleegkundige proberen om de vele kaarten op te hangen, zodat ik er vanaf mijn bed naar kan kijken. Het waren er zoveel dat ze steeds dreigden te vallen.

Op veel kaarten stonden ook woorden van gebed. Juist in de persoonlijke gebeden van u voel ik kracht, in het ziekenhuis en bij de revalidatie. Er waren momenten in mijn ziekzijn dat bidden erg moeilijk was, maar dan wist en voelde ik uw gebed.

Wat zou ik u graag allen persoonlijk een dankwoord terugsturen. Het is eenvoudigweg onmogelijk. Daarom dit dankwoord op onze website.

Beste parochianen, voorlopig zal ik nog niet in uw midden zijn. De revalidatie kost veel tijd. Ik wens u allen (ondanks de verschrikkelijke coronatijd) een goede opgang naar Pasen en een gezegende paastijd!
Pastoor Harry Scheve

Afscheid Ingrid Tankink-Ankersmit
Na 20 jaar lectrice te zijn geweest heeft Ingrid besloten om er mee te stoppen. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Mochten er mensen zijn die ervoor voelen om het lectorschap op zich te nemen, laat het ons weten! Zonder vrijwilligers geen kerk!
Pastoraatgroep/locatieraad

Samenwerking Hengelo en Keijenborg
Met het oog op de toekomst is in december door de besturen van de geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg het overleg begonnen om tot een verregaande samenwerking tussen de beide geloofsgemeenschappen te komen. Op dit moment zit het overleg nog in een verkenningsfase. Maar de intentie om tot die samenwerking te komen is van beide kanten uitgesproken. We houden u in de komende nummers van Onderweg op de hoogte van de ontwikkelingen.
De pastoraatgroepen en locatieraden van Hengelo en Keijenborg

 

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd
Koorleden worden jaarlijks tijdens de Cecilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.

Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspeld opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het ‘Lang zal ze leven’ dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

 

 

Bloemstuk Allerheiligen 

Uitleg bij het bloemwerk voor Allerheiligen

2 lezingen zijn er, allebei geschreven door Johannes.
In de eerste lezing beschrijft Johannes het visioen dat hij gezien heeft. Het lijkt een blik in de hemel te zijn.
Dit visioen is verbeeld door de schikking: een witte bol met bloemen erin en rondom. Omringt door een 8-hoekige rand.
Het evangelie van Mattheus beschrijft hoe Jezus op de berg les geeft aan de leerlingen. Het gaat over de 8 zaligsprekingen. Jezus maakt duidelijk dat mensen die het moeilijk hebben en lijden om Christus, beloont zullen worden: “Want hun is het Rijk der hemelen”.

Om de witte bol is daarom een 8-hoekige rand ook te zien, bekleed met het groen van de conifeer. De conifeer wordt ook wel levensboom genoemd omdat de boom nooit z’n blad verliest maar altijd vol leven is. Het getal acht is de som van zeven plus één, het voltooide en het nieuwe begin; zoals de achtste dag ook de dag van de opstanding is: het getal van het nieuwe begin. Groen is de kleur van het nieuwe begin, de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar het visioen van Johannes over gaat.

Wit is de kleur van het hemelse licht; de rand van witte chrysanten vertegenwoordigt Gods liefde voor de wereld en Zijn plan voor een nieuw koninkrijk.
In het centrum van de bol wordt verbeeld wat Johannes aanschouwt: een veelvoud van bloemen alsof ze juichen en loven rondom een bijzondere bloem. Die bloem vertegenwoordigt de Heer die tegen Johannes zegt: “Dat zijn degenen die komen uit de verdrukking, die hun gewaden hebben witgewassen….”
Het zijn Gods kinderen die Hem zullen zien zoals Hij is!

Namens de bloemengroep, Edith en Charlotte.

 

Keijenborg komt weer bij de tijd   

        

Nadat met de Keijenborgse Kermis 2019 een start is gemaakt met de donatie-actie voor de kerkklok, is het dan nu zover: de wijzerplaten en de torenhaan met wereldbol zijn gereed.
In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen.
Het geheel werd ingezegend door pastoor Scheve.

Wij willen dan ook alle donateurs nogmaals hartelijk danken.

 

 

 

Vijftigjarig jubileum parochiekoor St. Jan de Doper gevierd
ma 25 nov 2019, (Uit: Contact) 
KEIJENBORG – Tijdens een feestelijke viering op de zondag van St. Caecilia en Christus Koning, werden twee koorzangers eens extra in het zonnetje gezet. De dames Riet Kleve en Eva Klooken waren net als het parochiekoor 50-jarige jubilarissen.

De kerk was prachtig versierd, met koorsymbolen heel mooi verwerkt in de bloemstukken. Een notenbalk met noten, orgelpijpen, zangbundel, fluit en tamboerijn, dit alles in prachtig geel-wit. Door het koor werd de tweestemmige St. Bernardusmis gezongen, met aangepaste gezangen en psalmen voor de liturgie van de zondag.

Na de viering werden Riet Kleve en Eva Klooken door pastoor Scheve, het gouden insigne opgespeld van de Gregorius vereniging voor Kerkzang. Daarnaast waren er lovende woorden van de pastoor naar speciaal deze twee personen, die nu al 50 jaar lid zijn van dit koor. Voor de inzet, het altijd weer klaar staan voor vaak onverwachte vieringen op onverwachte tijden, de wekelijkse repetities en weekendvieringen. Daarnaast ook het met zang omlijsten van vieringen in het Slingeland ziekenhuis en de Ooiman.

Door mevrouw Dini Compas van de Locatieraad, werd nog eens het prille begin van het koor benadrukt: als Dameskoor voor rouw en trouw opgericht, begonnen zij in de zomer van 1969 te zingen met twaalf dames in de huiskamer van Jan en Riet Kleve. De tijd dat er nog veel werd getrouwd, met als dank van het bruidspaar, koffie met gebak en een borrel voor het koor, bij Winkelman. Met het 25-jarig jubileum waren ze met 24 dames. De laatste vijftien jaren zijn veel leden hen ontvallen, door ziekte en overlijden. In 2010 gingen het koor verder als Parochiekoor en werden heren bij het koor gevraagd. Zij waren overdag ook beschikbaar en zo werd het aantal koorzangers wat opgekrikt. Het koor bestaat nu nog uit tien zangers met Riet Kleve als dirigent en Ernest Koers als organist.

Door de pastorale raad werden alle zangers, dirigent en organist in de bloemetjes gezet. Een hele mooie en gewaardeerde geste. Ook werden de gouden jubilarissen toegezongen door het koor en de kerkgangers met een speciaal aangepaste tekst, op het lied: God U loven wij. Hierna werden ze door de pastoor meegetroond naar de uitgang van de kerk en kregen van een voltallige Schutterij St. Jan een vaandelhulde. Wat een grote verrassing voor iedereen! Het bestuur van St. Jan had aangeboden hier op te treden. Geweldig, waar een klein dorp groot in kan zijn. Daarna was het in de kerk gezellig druk met koffie en cake, het feliciteren van de jubilarissen, de koorleden en het bewonderen van de bloemstukken.

 

Geschiedenis van het Parochiekoor Keijenborg 1969-2019.
In de zomer van 1969 nemen Pastoor Dijkers en de ons aller bekende Jan Kleve, het initiatief, een Dameskoor voor rouw- en trouwmissen in het leven te roepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks geoefend. We begonnen met 16 dames. Toen het koor te groot werd voor in de huiskamer bij de familie Kleve, hebben we jaren lang in de St. Bernardus- school gerepeteerd en vandaar zijn we naar de Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we onze eerste trouwmis gezongen. Het koor groeide door en met het 25 jarig jubileum waren we al met 24 zangeressen. Dit jubileum is feestelijk gevierd. We waren toen allang niet meer alleen voor de rouw- en trouwmissen. We omlijstten met onze zang, ook veel weekendvieringen. Ook in de avondwakes in onze Geloofsgemeenschap, zorgden wij voor de zang. Met hoogfeestdagen zongen we samen met het Herenkoor mooie vierstemmige missen. Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en was Jan achter het orgel te vinden. Dit in verband met het overlijden van de heer Lurvink die tot dan toe organist was voor zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 overleed Jan Kleve, veel te vroeg. Vanaf die tijd werd Riet ook dirigent van het Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk onderscheiden met de Pro-Ecclesia-Etpontifice. Hierin werd ook haar man Jan postuum geëerd voor het vele werk, door hem gedaan, in onze parochie. Gerard van de Woerd en Ernest Koers, waren vervolgens onze organisten. Toen we in 2009 ons veertig jarig bestaan vierden, was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 2010 zijn we een Parochiekoor geworden, samen met 5 heren die overdag ook beschikbaar waren. We repeteren één keer per week op de maandagavond in de sacristie, met gezamenlijke koffie na! Ook gaan we twee keer per jaar naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om een viering met onze zang te omlijsten. Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de ziekenzalving met zang te ondersteunen. Ook het zingen bij de viering van de eerste vrijdagmiddag van de maand in Olburgen is voor ons een vast onderdeel geworden. Het koor bestaat momenteel nog uit 12 zangers. Onze dirigent is nog steeds mevrouw Riet Kleve en onze organist is sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. Ook willen we hierbij graag vermelden, dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.

Uit de Geloofsgemeenschap

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314
Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Verhuisd?
Dan graag uw nieuwe adres doorgeven aan de Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper.Keijenborg -verhuisdozen-in-vespa-ape-cardpartfront-4
In verband met de wet op de privacy mogen instanties geen nieuwe adressen meer doorgeven aan onze kerkadministratie.
Wilt u daarom bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de St. Jan de Dopergeloofsgemeenschap, Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg. Of per e-mail aan: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad

Rob Besselink, penningmeester; tel. 0575 462882

Pastoraatgroep

Hans Limbeek; tel. 0314 641546
Dini Compas-Nijenhuis; tel. 06 40594236
Annie Stapelbroek; tel. 0314 641477

Zorg

Parochiële Caritas Instelling. 

Secretariaat:  Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Bezoekersgroep Keijenborg , Zelhem.

We zijn er nog. We zijn er al lang. Wie zijn we?
Al jaren bezoeken we onze ouderen, de alleenstaanden, de zieken, de mensen van hier die in het ziekenhuis liggen of verblijven in de verzorgingshuizen. Als we horen dat er nieuwe mensen in onze parochie zijn komen wonen verwelkomen we hen met een bloemetje. We zouden deze werkzaamheden graag blijven voortzetten en zelfs willen uitbouwen met nieuw talent en frisse energie. Zijn er nog mensen die ons daarbij willen komen helpen: zoals zo nu en dan een bezoekje brengen aan diegenen die hierboven genoemd zijn.
Weet U iemand die graag een bezoekje wil ontvangen of zou U zelf zo nu en dan bezocht willen worden? Laat het ons eens horen!
Ria Boers Keijenborg tel 0575-461938
Elly Willard Zelhem, tel 0314-621201

Werkgroepen

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Raad van kerken/Ontmoeting en Inspiratie  (v/h Vorming en Toerusting) OntmoetingInspiratie
Contactpersoon Dorothé de Valk-Timmer ; email: t.timmer1@telfort.nl

Contactpersoon voor Zelhem
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

MOV
Contactpersoon Riet Niesink tel. 0575-461740  email: rietniesink@gmail.com

PCI
Contactpersoon: dhr. Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Avondwake:
Contactpersoon Fons Stapelbroek, ftstapelbroek@gmail.com

Bedevaart Kevelaer :
Contactpersoon Dini Compas Nijenhuis 06 40594236 dinicompas@hotmail.com

Spreekuur donderdagmorgen met verzorgen gebedsintenties:
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575 – 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Vastenactie
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740 rietniesink@gmail.com

Bloemengroep
Contactpersoon Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Redactie Onderweg en website 12 apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Contactpersoon met Secretariaat 12 Apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Woord- en Communievieringen
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Lectoren
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Kerktelefoon Keijenborg
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Rozenkransgroep
Contactpersoon Helmi Evers g.cevers@online.nl

Locatieraad
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Pastoraatgroep
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Eerste H. Communie
Contactpersoon Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Dopen:
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Radio Ideaal als commissielid van de uitzendingen van Kerk en Radio
Contactpersoon Adrienne Heere 0314 – 623763 adrienneheere@gmail.com

Misdienaars

Allerhande

Kerkbalans
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Kindje Wiegen
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Bezoekersgroep Zelhem 
Contactpersoon Elly Willard ellywillard@kpnmail.nl

Schoonmaakgroep 
Contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Klusjes in de kerk 
Contactpersoon Gerard Stapelbroek g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Koper poetsen/kerklinnen wassen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kerststal plaatsen 
contactpersoon Annie Stapelbroek annystapelbroek@hotmail.com

Openen en sluiten Mariakapel: 

Collectanten
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Communie uitdelen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kosters 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Liturgie 
contactpersoon

Misdienaars voor de doordeweekse vieringen
contactpersoon Trees Berendsen 0575- 461693 roel73@kpnplanet.nl

Werkgroep Achterwacht 
Contactpersoon Carmen Wullink carmen.schiphorst@hetnet.nl 0314 – 641150

Onderweg Bezorgen Keijenborg
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Onderweg Bezorgen Zelhem
Contactpersoon Jan Waalderbos 0314 – 623809 jantruus.waalderbos@planet.nl

Vormselwerkgroep

Bezoekersgroep Keijenborg
Contactpersoon Ria Boers riaboers@upcmail.nl

Koren

Parochiekoor

Onze dirigent is :  en organist is Ernest Koers.
Wij repeteren op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de sacristie.
Contactpersoon: Paulien Gasseling, Schoenmakersplein 64, 7255 GA Hengelo.
Tel. 0575-461368 Mail adres p.gasselingsmeenk@outlook.com

6-keijenborg-koor

Herenkoor

Dirigent:
Contactpersoon: Henk Beulink, tel. 0575-464844 Mail adres: info@hetwissink.nl

2Gether

Voorzitter: Fred van Mierlo, mailadres: mierlovanfred@gmail.com
Dirigent: Marcus Janssen
Oefenavond: Woensdagavond, om en om in Keijenborg en Steenderen
Info: “2Gether” telt 20 leden en is een fusiekoor van “Vocal Motion” uit Steenderen en “Rejoice” uit Keijenborg.
Website: www.koor2gether.com    jongerenkoor

 

Geschiedenis

Beschrijving R.K. St. Jan de Doperkerk te Keijenborg.

dsc05055

Waterstaatskerk en pastorie foto uit “Spitten in het verleden” uitgegeven 1993 b.g.v. 300-jarig bestaan van de parochie

De St. Johannes de Doperkerk is gebouwd in 1930 (de gevelsteen met de bouwdatum vindt u in de noordwand van de apsis) en in 1932 ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht.
Het is een tamelijk traditionalistische, driebeukige, bakstenen kerk met Gothische (spitsbogen, steunberen) en Romaanse (compact, massief muurwerk) invloeden, gebouwd naar een ontwerp van Ir. Jan Stuyt. De kerk heeft een 7-zijdige apsis. Op de apsis staat een smeedijzeren kruis, afkomstig van de voorganger van de huidige kerk, een waterstaatskerk die hier van 1843 stond. (Waterstaatskerken zijn kerken waarvan het ontwerp werd gemaakt of was goedgekeurd door ingenieurs van (Rijks)waterstaat; van 1824 tot 1868 bestond hiertoe een verplichting, althans wanneer men gebruik wenste te maken van een rijksbouwsubsidie. Het begrip staat dus niet voor een bouwstijl, maar voor een ambtelijke goedkeuring)
Ook deze waterstaatskerk was niet het eerste godshuis op deze plek. Na de Reformatie en Alteratie, dus in de 17e en het begin van de 18e eeuw- een periode waarin het openlijk belijden van het katholieke geloof niet was toegestaan- stond er een schuurkerk. Dit was een eenvoudig houten gebouwtje, waar de katholieken uit Hengelo en Zelhem bijeenkwamen om de mis bij te wonen. Ook in de kelder van het huis Booltink (links naast de kerk) werd in de 18e eeuw “in het geheim” de mis opgedragen.
kerk-1 Rond de kerk zijn verder o.m. een Piëta (Maria met gestorven Christus) (voor het trafohuisje) en de pastorie (rechts naast de kerk) de aandacht waard

De toren van de St. Johannes de Doper is centraal geplaatst in de westgevel en wordt gedekt door een flauw hellend tentdak; aan de rechterzijde ervan is een traptoren aangebracht. Links naast de toren bevindt zich een driehoekige doopkapel onder een hoog schilddak. Centraal in de toren is een venster aangebracht dat is uitgevoerd als Davidsster. Boven de deur is een door de Haagse kunstenaar A. Molkenboer vervaardigd mozaiek aangebracht met een afbeelding van Johannes de Doper en de tekst “De stem eens roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heeren”.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het interieur van de. kerk weerspiegelt de geschiedenis van het katholieke geloof in Keijenborg. Bij de inrichting zijn verschillende interieurstukken van de voorganger van de Johannes de Doper gebruikt. Zo zijn het hoofdaltaar, de kroonluchters en de in Neoclassicistische stijl uitgevoerde biechtstoelen uit de oude waterstaatskerk afkomstig.
De glas-in-loodramen en de muurschilderingen zijn gemaakt door de kunstenaar Jos ter Horn (1894-1956). Op de 14 kruiswegstaties kunt u van links naar rechts het lijdensverhaal van Christus volgen. In het priesterkoor zijn de twaalf apostelen afgebeeld. Op de zuidwand van de apsis is de historie van de parochie van Keijenborg in vogelvlucht uitgebeeld. Zo ziet u onder andere Berend van Keijenborg, de schuurkerk uit 1710, de waterstaatskerk en pastorie uit 1843 en de molens van Sloot en de Olde Kaste. Verder zijn er twee 16e-eeuwse Christusfiguren te bewonderen, één in de kerk zelf en één in de sacristie.

Pastoor Thuis

Op 23 januari 1906 werd Pastoor Thuis benoemd in Keijenborg. Deze priester- een krachtige, stoere persoonlijkheid- wist Keijenborg te herscheppen in een bloeiend en welvarend dorp. Niet alleen op godsdienstig gebied zorgde Pastoor Thuis voor een frisse wind, ook nam hij de zorg op zich voor de sociale en maatschappelijke opbouw van Keijenborg.
In 1986 werd naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de parochie een werkgroep opgericht die de geschiedenis van Keijenborg heeft beschreven in het boek “Spitten in het verleden”. In 1993 is er een standbeeld van Pastoor Thuis geplaatst bij de kerk. Het opschrift hierbij luidt:                                                                                                                                       dsc05064
Als een molensteen zo zwaar,
was het werk van Pastoor Thuis.
Met zijn handen uit de mouwen
Bleef hij aan zijn parochie bouwen.

 

Pastorie Keijenborg
10-keijenborg-pastorie

 

Mariakapelletje Koldeweiweg
DSC05228
Overdracht Mariakapelletje
Nadat Markenheem het verzorgingstehuis Maria Postel had gesloten bleef het Mariakapelletje achter. Via advies van de Dorpsraad heeft Markenheem het kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toeziend oog van de notaris de akten waren ondertekend. Het kapelletje doet nog denken aan de sacramentsprocessies die hier werden gehouden vanaf 1927 tot de midden jaren 60. Samen met de Vrienden van Maria Postel zal het Gilde de zorg voor het kapelletje op zich nemen.