img_kerk_vorden

Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.00-12.00 uur; do. 9.00-10.30 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

klik hier voor kerkradio

Locatieraad

Huub Winkeler, voorzitter; tel. 0575 472294
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Paul Zents, penningmeester; tel. 0575 556723

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 0575 553050
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of parochievorden@tiscalimail.nl

Lokale werkgroepen en commissies

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Joseph Wissink, wissinkbraam@kpnmail.nl
Scholen:
De Vordering:                Het Jebbink 5, tel. 552450
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Vokate

Vokate is het koor van geloofsgemeenschap Christus Koning/ H. Antonius van Padua Vorden/Kranenburg. Het koor heeft op zondag 22 april zijn 25 jarig jubileum gevierd met een feestelijke dienst.

pag32_Vokate_Vorden 2 klein formaat voor web
Het koor is opgericht als 30+koor begin 1993. Enthousiaste ouders waarvan de kinderen de Eerste Heilige Communie deden fungeerden als gelegenheidskoor. Hierdoor ontstond het idee voor een middenkoor. De oprichters van het koor waren Ans Heuveling en Ingrid Heerink.
Het 30+koor startte destijds met 20 leden onder de bezielende leiding van dirigent Felix Smeets uit Terborg. Zowel Nederlands- als Engelstalige liederen werden in de verschillende vieringen gezongen. De druk bezochte familievieringen vormden de basis van het koorrooster. Maar ook buiten de kerk werd er -vierstemmig- gezongen in verzorgings- en ziekenhuizen. Diverse jaren is het koor muzikaal begeleid door Jaap Harmsen op keyboard en Gerard Wiecherink op gitaar. Daarna hebben vader Youri en zoon Paul Ivanov de begeleiding op zich genomen.
Het koor bleef in de loop der jaren rond de 30 leden houden, die eens per jaar hun jaarvergadering hielden en natuurlijk in het vroege najaar een uitje organiseerden.
De naam 30+koor is gewijzigd in Vokate, omdat 30+ op een gegeven moment de “lading” niet meer dekte.
De wekelijkse repetities zijn al sinds de start van het koor op de woensdagavond. Het koor vormt ook een bron van gezelligheid en zorgt tevens voor een gevoel van verbondenheid. Vanaf 2005 werd Jan Visser uit Steenderen dirigent. Tijdens zijn dirigentschap heeft Vokate met veel succes kerstconcerten gegeven. Vanaf 2015 heeft Ton van Westing het stokje overgenomen, terwijl het koor nu begeleid wordt door Erna Groet.

Ook Vokate is altijd blij met nieuwe leden. De vaste repetitieavond is op woensdag in de Christus Koningkerk.
Wilt u graag meer info dan kunt u terecht bij Marianne van der Voort.
Mailadres: m.vandervoort63@gmail.com

Cantemus Domino

koor Vorden 02 document groot 212 kB

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

koor Vorden 25 226 kB
Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.


Contactadres voor het Dameskoor: Gerda Hammink, t
elefoon 0575 551891.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)

Agenda

Zondag 27 januari om 9.30 uur Samenkomst in de parochiezaal met pastor Jan van der Meer met als thema de Heilige Franciscus.

Zaterdag 2 februari (Maria Lichtmis) om 18.30 uur Eucharistie met pastor Fons Zandbelt en het koor Catemus Domino.

Zondag 10 februari om 9.30 uur Eucharistie met priester J. Baneke en het koor Vokate.

Zondag 17 februari om 9.30 uur WCV met Ton Rutting en het koor Cantemus Domino.

Zondag 24 februari om 9.30 uur Samenkomst in de parochiezaal.

Zaterdag 2 maart om 9.30 uur WCV met diaken Theo ten Bruin en het koor Cantemus Domino.

Woensdag 6 maart (Aswoensdag) om 19.00 uur Woorddienst met Diaken Anton Bos in de H. Josephkerk, Nieuweweg 18 te Lochem. Dit is een gezamenlijke viering voor de geloofsgemeenschappen Quintus (Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen.

Zondag 10 maart om 9.30 uur WCV.

Aanvangstijden vieringen vanaf 1 juli 2018
Tijdens de platform bijeenkomst op donderdag 24 mei is besloten om de voorgangers één viering per zondag te laten voorgaan. De druk om twee vieringen achter elkaar voor te gaan, werd te groot.  Daarmee vervalt de noodzaak  om de, in het verleden aangepaste tijdstippen van 9.30 uur, te handhaven. In principe zullen alle vieringen om 10.00 uur beginnen in de geloofsgemeenschappen die daarvoor kiezen. Ook in Zutphen (Eucharistiescentrum) start de viering om 10.00 uur. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juli.

In onze geloofsgemeenschap blijft de viering om 9.30 uur beginnen. Ook de zaterdagavondviering blijft om 18.30 uur beginnen.

Geen dienst laatste zondag van de maand vanaf september
Zoals bekend wordt het steeds lastiger om de parochiële touwtjes aan elkaar te knopen. Daarom is er met ingang van september geen reguliere viering meer op de laatste zondag van de maand. In plaats daarvan is er op iedere laatste zondag van de maand een “Samenkomst”. Op een informele manier komen we dan bij elkaar en geven invulling aan onze geloofsbeleving. Die invulling kan door iedereen of door iedere groep verzorgd worden. In principe doen we dat in het parochiezaaltje. Op 30 september is de eerste Samenkomst. Daarin geeft iconenschilder Hennie Oude Middendorp een religieuze en kunstzinnige toelichting op “iconen”. Van harte aanbevolen!

Gebedsintenties

Zondag 20 januari         10.00 uur    Raad van Kerkenviering   (geen intenties)

Zondag 27 januari         9.30 uur    Samenkomst   (geen intenties)

Zaterdag 2 februari
Paul Vaneker;   Dinie Krabbenborg-Hartman;   Marie Huitink;  Riek Gotink-te Moller;  Arnold en Anny  Helmink-Mullink;  Joop Oudsen;  Jacco en Gerard Woltering;   Leo Westerhof;   Gerard Hakvoort.

Zondag 10 februari
Dinie Krabbenborg-Hartman;   Marie Huitink;   Riek Gotink-te Moller;  Arnold en Anny Helmink-Mullink;   Bernard en Dora Besselink-Hoebink;  Overleden leden van Vokate;   Ton van Vleuten en overleden familie;   Ans Hendriks-Tankink;   overleden familie Woltering-Ebbers.

Zondag 17 februari
Dinie Krabbenborg-Hartman;   Marie Huitink;  Riek Gotink-te Moller;  Arnold en Anny Helmink-Mullink;   Jacco en Gerard Woltering;    Joop Oudsen;  Overleden leden van Cantemus Domino en Dameskoor.

Zondag 24 februari       9.30 uur   Samenkomst  (geen intenties)

Zaterdag 2 maart
Dinie Krabbenborg-Hartman;   Marie Huitink;  Riek Gotink-te Moller;  Arnold en Anny Helmink-Mullink;   Jacco en Gerard Woltering.

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

Twee nieuwe bestuursleden
Per 1 januari is Ton Rutting de nieuwe voorzitter van locatieraad. We zijn erg blij dat de functie weer is ingevuld en ook zijn we verheugd dat Ab Hartelman de functie van penningmeester per 1 januari op zich neemt. We wensen beiden veel succes in hun nieuwe job.

De eerste heilige mis van 2019 en de nieuwjaarsreceptie
Zaterdagavond 5 januari was de allereerste heilige mis van 2019. De voorganger was Pastoor Harrie Scheve. Ook nu was de kerk weer goedgevuld. Net als met Kerstmis werd de zang nu ook weer door de beide koren verzorgd. Na de dienst was er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Dat dit weer erg werd gewaardeerd mag blijken, meer dan 70 mensen kwamen elkaar in de parochiezaal begroeten om elkaar voor het nieuwe jaar weer het allerbeste en vooral ook veel voorspoed te wensen. Dat de Glühwein hierbij niet ontbrak mag duidelijk zijn.
Aan u ook een heel gelukkig en zalig nieuwjaar gewenst.

Afscheid twee bestuursleden
Op 28 december is er afscheid genomen van Huub Winkeler en Paul Zents, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de locatieraad. Ze werden met een speciaal woordje van Jaap Harmsen bedankt en kregen een ‘zelfgemaakte’ oorkonde en een mooie bos bloemen. We wensen beiden succes met hun nieuwe functies.
Huub neemt zitting in het grote parochiebestuur en Paul is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Ratti.

Hoogfeest van Kerstmis
Op dinsdagochtend 25 december werd in de Christus Koningkerk een heilige mis ter ere van de geboorte van Jezus gevierd. Ed Wassink ging in de dienst voor en de beide koren Vokate en Cantemus Domino luisterden samen de dienst op en ondersteunden bij de volkszang. Dat dit tijdelijk samenvoegen van de koren werd gewaardeerd, werd na afloop van de heilige mis duidelijk. De mensen die de Kerstdienst hadden bijgewoond waren onder de indruk van wat deze beide koren samen ten gehore hadden gebracht, uiteraard dank aan de beide dirigenten. Na afloop wenste iedereen elkaar een zalig kerstmis onder het genot van een kop koffie of thee in de parochiezaal. De kerk was goed gevuld.

Herdertjestocht 2018 in Vorden 
Op zaterdag 22 december 2018 was de jaarlijkse Herdertjestocht, georganiseerd door de twee Vordense kerken. Dit keer kon je beginnen tussen 17.00 uur en 17.45 uur. Het start- en eindpunt was bij de Christus Koningkerk. 
Ruim 500 mensen, groot en klein, namen hieraan deel en zij liepen een kilometers lange route langs een door waxinelichtjes in glazen potten verlichtte route.  

Onderweg werd het kerstverhaal uitgebeeld in diverse taferelen. We noemen er een paar:
DSC01051Zo kwam je langs het huis van Maria waar de engel Gabriël “de Blijde Boodschap” aan haar verkondigde. Vervolgens kwam je Maria, Jozef en de ezel tegen die onderweg waren van Nazareth naar Bethlehem. Weer een stuk verder zag je dat de hoogzwangere Maria en Jozef bij ‘n herberg met feestende gasten de deur werden gewezen omdat de herberg zogenaamd vol was. Ook mooi was de voorstelling van de herders in het veld met schapen en andere dieren. Zij kregen bezoek van de engelen die hun toezongen dat er een Kind was geboren in een stal, Jesus. DSC01053Je kwam ook de Drie Koningen tegen, die de weg vroegen naar de pasgeboren koning van de Joden. De tocht eindigde in de kerk, waar Maria en Jozef te zien waren met hun pasgeboren baby in Maria’s armen.
DSC01059

Op verschillende plaatsen in de kerk waren 25 zeer diverse kerststallen te bewonderen en het koor Vokate zong mooie kerstliederen om de sfeer te verhogen. Er was voor ieder warme chocolademelk of een ander drankje en wat lekkers. Het was een geslaagde tocht en iedereen ging tevreden huiswaarts. 

Joke Moor 25 jaar lid van Vokate
Zaterdag 1 december is Joke Moor, lid van Vokate in het zonnetje gezet. Ze is 25 jaar lid van het koor en daar hoort natuurlijk een bloemetje bij. Een trouw lid, met al meerdere keren een bestuursfunctie. We hopen haar nog vele jaren te mogen horen zingen.

Samenkomstzondag 25 november 2018
Ontmoet elkaar op……….zondagmorgen.
Dit was de tekst welke voorop het boekje stond, dat gemaakt was voor deze samenkomst. En dat gebeurde, ongeveer 30 gelovigen mochten begroet worden door deze Kleine Kerkelijke Gespreksgroep die deze viering had voorbereid en verzorgd.
Om het ‘huiselijk’ en de drempel laag te houden werd er begonnen met koffie. Het was inmiddels alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens Christus Koning van het Heelalzondag.
Na even gezellig met elkaar gesproken te hebben werd met de viering begonnen.

Na de begroeting volgde er een inspirerende tekst van Toon Hermans, welke ik u niet wil onthouden.

Plechtigheden

Heer,
U bent zo oneindig groot,
de plechtigheden die wij bedenken
om u te vieren schieten tekort.
Hoe moeten wij U
vanuit onze kleinheid lof toe zwaaien,
hulde brengen?
Het lukt niet.
Het lijk alsof uiterlijk vertoon
niet overkomt bij U.
Ceremonieën zijn in taal en vorm
vaak zo bombastisch, zo aards.
Tussen U en mij
is slechts een innerlijk
communicatie mogelijk.
Het lukt mij beter bij U te komen
met niets anders dan mijn leed.
Omdat U voor alles
een God van liefde en ontferming bent.
Amen.

Direct al een tekst die pakt en tot nadenken stelt. Het evangelie was uit: Johannes 18, 33b-37 en was een fragment uit het gesprek van Pilatus en Jezus, nadat Jezus aan Pilatus overgeleverd was. Het gesprek begon met een vraag: “Zijt Gij de koning der Joden?” waarna Jezus hem uitlegt wie Hij werkelijk is.
De viering was zeer ingetogen en duidelijk geïnspireerd op Christus Koning. Tijdens de viering werd er muziek ten gehore gebracht. Net als de vorige samenkomst viering was het heel mooi om hier bij aanwezig te zijn.

Ceciliafeest en Antoon Eijkelkamp 50 jaar lid van Cantemus Domino
Op zondag 18 november j.l. vierde het gemengde koor Cantemus Domino het jaarlijks Ceciliafeest. Volgens de legende kwam Cecilia uit een Romeinse voorname familie. Ze zou zeer jong zijn gedwongen te huwen met iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf, samen met haar echtgenoot, de marteldood omstreeks 230. Ze werd patrones van muziek, instrumentenmakers en zangers. Haar gedenkdag is 22 november.
Om half tien begon de viering waarin Cantemus Domino de zang verzorgde en Ton Rutting was de voorganger.
DSC_2415.1500px
Tijdens de dienst werd het kyrie en het gloria uit de mis van Gounod gezongen, enkele meerstemmige liederen en samenzang met de geloofsgemeenschap.
Omdat Cantemus Domino een jubilaris in haar midden had, Antoon Eijkelkamp, zong tot grote verrassing van Antoon zijn broer Ludo. Na afloop van de vredeswens zong Ludo het bijzonder mooie Jeruzalem. Na afloop van de viering werd de jubilaris naar voren geroepen en mocht hij in een stoel plaats nemen voorin de kerk. Ton Rutting sprak Antoon namens de geloofsgemeenschap toe en belichte de carrière die Antoon gemaakt binnen en buiten Cantemus Domino, waarvan de Gebroeders Eijkelkamp wel erg bekend is.
DSCN0793.500pxUit handen van Ton Rutting ontving Antoon, namens het pastoresteam, de Sint Gregorius draagspeld in goud met de cijfers 50 opgespeld. Uiteraard ontving Antoon de bijhorende oorkonde en namens de locatieraad, pastoraatgroep en het koor waren er nog bloemen.

Om nog een extra tintje aan deze jubilaris te geven werd door het koor het lied Jubilate gezongen.
Na afloop van de viering was er gelegenheid om Antoon en zijn familie te feliciteren.

Hierna werd het Ceciliafeest voortgezet in de parochiezaal voor de leden van het koor, hun partners en uiteraard de familieleden van Antoon. Door enkele leden van het koor was er nog een lied gecomponeerd speciaal voor Antoon. Deze werd door iedereen uit volle borst me gezongen.
Na veel gezelligheid en de borrel kwam er een heerlijke stamppottenbuffet op tafel, bereid door de kok van ’t Wapen van het Medler.

Schoenendoosactie
Op zondag 11 november was er weer de jaarlijkse schoenendoosactie, die werd afgesloten in de Christus Koning Kerk. 128 gevulde schoenendozen werden er in ontvangst genomen. De schoenendozen werden aangeboden door kinderen van de scholen de Kraanvogel en de Hoge Voorde en volwassenen van uit de geloofsgemeenschap Kranenburg/Vorden en de Protestantse gemeente Vorden, maar ook andere mensen.
DSCN9039 200pDSCN9058 200p

 

De dozen gaan, na het zorgvuldig inpakken ervan, binnenkort op transport naar onder anderen Albanië, Moldavië, Sri Lanka, Ghana en Irak. Daar zullen ze worden uitgedeeld aan de kinderen.

De kerk was goed gevuld, de zang werd verzorgd door het Schoenendooskinderkoor o.l.v. Piet Piersma en ds. Freek Brandenborg ging in de dienst voor.

Allerzielenviering op 2 november j.l
Op 2 november werd, tijdens een eucharistieviering, onze overleden mede gelovigen en parochianen van de Geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg, herdacht. Tijdens deze eucharistieviering was pastoor Harrie Scheve de voorganger. In deze viering werden er weer een aantal herdenkingskruisjes uitgedeeld aan directe nabestaanden waarvan een dierbare was overleden. De zang werd verzorgd door Cantemus Domino.

De eucharistieviering werd goed bezocht.

Jaarlijkse parochieavond, een betoverende bijeenkomst
Op 30 oktober vond de jaarlijkse parochieavond plaats. De parochieavond heeft o.a. tot doel om onze vele vrijwilligers te bedanken. Want met minder middelen en minder mensen weten onze vrijwilligers het toch altijd weer voor elkaar te “toveren” dat vieringen en activiteiten door kunnen gaan. Dat onze geloofsgemeenschap levendig blijft. Het kwam dan ook goed uit dat het thema dit jaar was: een betoverende parochieavond. En wel in de persoon van tafelgoochelaar Magic Mike.
Mike heeft iedereen verstelt doen staan van zijn vingervlugge goocheltrucs. Er werd volop gelachen en er was ook volop enorme verbazing.
par. avond 2018 2 b                          par. avond 2018 3 b
De organisatie hoopte dat Magic Mike er ook een aantal parochianen zou “bij toveren”.  En ook dat is gelukt. Want met een opkomst van ruim 70 parochianen was de kerk goed gevuld en was het parochiezaaltje tjokvol!

28 oktober Samenkomstzondag “Op vleugels gedragen”
Op 28 oktober hebben we inmiddels al weer de 2de Samenkomstzondag gehad. Deze laatste samenkomst zondagen proberen we  als geloofsgemeenschap zelf, zonder tussenkomst of hulp van de parochie, in te vullen.
Nu heeft onze geloofsgemeenschap het geluk dat ze twee KKG’s rijk is, ofwel Kleine Kerkelijke Gespreksgroepen. Eén van deze twee heeft afgelopen zondag 28 oktober de samenkomst verzorgd. Het thema was: ‘Op eeuwige vleugels gedragen’. Net als bij de eerste samenkomst zondag mochten we nu ook weer op een dertigtal medegelovigen rekenen. Er waren lezingen, er werd van gedachten gewisseld over de gelezen tekst en er werd samen gezongen. De lezingen waren onder anderen uit “De Kleine Prins” van Antoine de Saint Exupery (1900-1944) genomen, voor wie de teksten nog eens na wil lezen. Na de Samenkomst was er het gebruikelijke koffiedrinken in de Parochiezaal.
2018-10-28 samenkomst 2.1 a   2018-10-28 samenkomst 2.7 a

De volgende Samenkomst is op 25 november. Komt u ook?

SAMENKOMST IN DE CHRISTUS KONINGKERK OP 28 OKTOBER 2018
De Christus Koningkerk te Vorden is er iedere laatste zondag van de maand een “Samenkomst”. Op 28 oktober staat de Paaskaars centraal.
De samenkomst wordt gehouden in de parochiezaal rond de paaskaars. Symbool van de belofte van Christus: waar twee of meer in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. De samenkomst is voorbereid door één van de gespreksgroepen die actief zijn in de katholieke kerk te Vorden.
Het thema van die morgen is:

OP EEUWIGE VLEUGELS GEDRAGEN – BIJEEN IN ZIJN NAAM

We krijgen een wonderlijk verhaal voorgeschoteld, waarover we met elkaar in gesprek gaan. Met andere woorden: er is geen preek, we praten met elkaar over wat het verhaal ons zegt. Ook wordt er gebeden, gezongen en naar muziek geluisterd.
Na de viering staat de koffie/thee klaar; een mooie gelegenheid om elkaar bij te praten over wat ons bezig houdt, verwondert of zorgen baart. De Samenkomst start om 09.30 u. in de Christus Koningkerk te Vorden. Iedereen is van harte welkom. Ook als je geen  reguliere kerkganger bent, maar gewoon eens nader wil kennismaken met het “geloof”. De toegang is uiteraard gratis, evenals de koffie…

Nieuwe LED-lampen in de kerk
Mocht het u tijdens een viering plotseling opvallen waarbij u denkt: “wat is het licht hier” en “wat zie ik alles helder” dan denkt u dat goed. Alle oude lampen zijn vervangen door moderne lampen. Enkele voordelen van LED-lampen zijn: een veel betere lichtopbrengst en het is kostenbesparend. Eén nadeel van de oude lampen was, dat het een hele klus was was om ze te vervangen.

Nog even verder vooruit kijkend
Op:
– 11 november de jaarlijkse ‘Schoenendoosactie (zie hiervoor nog eens de ‘Onderweg’;
– 18 november Feest van de Heilige Cecilia;
– 9 december zal de dienst worden verzorgd door het mannenkoor uit Etten;
– 24 december is er GEEN viering of dienst

‘Samenkomst’ in de Christus Koning Kerk
Op zondag 30 september was er de eerste ‘Samenkomst’ in onze Christus Koning Kerk. Het thema was ‘Iconen’ waarbij iconenschilder Hennie Oude Middendorp uitleg gaf van wat een icoon is, hoe het ontstaan is, waar het vandaan komt, wat de betekenis ervan is, hoe het gemaakt wordt en wat het, met name in de orthodoxe kerk, betekent.2018-09-30 samenkomst 1

De bijeenkomst begon met een woordje vooraf en gebed door Jaap Harmsen, voorzitter van de Pastoraat groep. Hierna gaf hij het woord aan Hennie Oude Middendorp. Hij begon zijn uiteenzetting over de icoon en om het te verduidelijken had hij een aantal iconen meegebracht.

Kort gezegd is een icoon een afbeelding van iets en vertelt het er over. Iconen werden voor het eerst geschilderd door monniken, vele, vele eeuwen geleden. Omdat de mensen in die eerste tijd over het algemeen analfabeet waren, werd door middel van iconen (Bijbelse) boodschappen overgebracht, veelal met een diepere betekenis. Door deze ‘functie’ wordt het icoon ook wel ‘het venster van de hemel’ genoemd. Zoals Hennie Oude Middendorp zelf zegt, iconen zijn spiegels van de stilte. Het mag duidelijk zijn dat een iconenschilder zijn of haar inspiratie haalt uit de bijbel. Voordat een iconenschilder ook maar één penseelstreek heeft uitgevoerd heeft hij of zij de betrokken tekst uit de Bijbel een groot aantal keren goed doorgelezen, het laten bezinken en goed op zichzelf laten in werken. Hennie gaf daarbij voorbeelden welke teksten uit de bijbel hem geïnspireerd en geholpen hebben om een icoon tot stand te brengen. In principe was en is alles in deze heel herkenbaar, zeker voor hen die de Bijbelse verhalen geheel of ten dele kennen. Wanneer een icoon gereed is dan is het nog geen echte icoon, want een icoon wordt pas een echte icoon als het op orthodoxe wijze gewijd is.
2018-09-30 samenkomst 2.1

Na deze ‘Samenkomst’ was er zoals gewoonlijk weer gezellig koffiedrinken, en gezellig was het. Velen bleven dan ook om nog even wat na te praten. De ‘Samenkomst’ werd goed bezocht, ruim dertig mensen waren aanwezig waarbij zelfs enkelen van andere kerken verwelkomd mochten worden.

Startzondag op 16 september 2018 in de Dorpskerk.

Afgelopen zondag, op 16 september, was er in de dorpskerk een oecumenische startdienst van de 2 Vordense kerken, de Rooms Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk, samen verenigd in en georganiseerd door de Raad van Kerken. De voorgangers waren voor de R.K. Kerk mw. L. van de Kam en voor de Protestantse Kerk ds. F. Brandenburg.

Het thema van deze startzondag was: “Een goed gesprek”. In deze dienst stond dus een ‘goed gesprek’ centraal. Er werd uitleg gegeven over wat een goed gesprek is, waar, wanneer en met wie je een goed gesprek kon beginnen. Een grote opendeur, het klonk allemaal heel bekend en herkenbaar, maar toch. Want als je een gesprek begint tot hoever durf je dan te gaan, zeker wanneer het over het geloof gaat. Jezelf daarin openstellen is lastig en ongemakkelijk. In deze tijd is praten over het geloof al helemaal lastig en zeker een opgave. Voor velen bestaat er geen god (meer) en geloven is ouderwets. In de preek werd er een uiteenzetting gedaan hoe je met wie dan ook toch over het geloof kunt hebben. Als je gelooft heb je vaak wel iemand of iets wat je voorbeeld is. Voor ons, als zijn volgelingen, is Jezus een groot voorbeeld. Op de vraag ‘Wat is Jezus voor jou?’ werden de aanwezigen in de kerk uitgenodigd om op een post-it briefje op te schrijven wat Jezus voor hun is. Kreten als: een voorbeeld, steun, een wonder en de allerbeste was maar zo een greep van de briefjes die na de dienst op grote borden kon worden geplakt. Tevens was dit weer een mooie aanleiding om met een ander of anderen een goed gesprek te beginnen, uiteraard onder het genot van een kopje koffie of thee.
2018-09-16 rvk dienst prot kerk foto 0
Parochiële Startviering
(meer…)

Uit de geloofsgemeenschap

In memoriam

Berdina Antonia Krabbenborg – Hartman

Dinie

   * 24 september 1931                                            † 20 december 2018

Dinie heeft van jongs af aan geleerd aan te pakken. Eerst bij café ‘de Zon’, aan de Zutphenseweg, waar ze opgroeide en leerde om nooit met lege handen te lopen.
In 1956 trouwde zij met Jan Krabbenborg en gingen aan de Almenseweg wonen.  Ze kregen twee zoons, Hans en Bert. De jongens hebben een fijne onbezorgde jeugd gehad. Dinie genoot van de komst van haar kleinzonen Sjoerd en Niels. Regelmatig paste ze op de jongens en zij kwamen bijna iedere vakantie bij haar logeren. Ook ging ze graag mee op vakantie en naar pretparken. Dinie’s leven was een leven van tevredenheid, nuchterheid maar ook flexibiliteit. Na de dood van haar man Jan in 1994 pakte ze draad weer op en genoot ze van de kleine dingen. De deur stond altijd open voor iedereen en ze was onafscheidelijk van haar sigaretje. Ze genoot altijd samen met Jan van de jaarlijkse carnaval van waaruit de ‘club van elf’ ontstond. Ook na het overlijden van Jan is ze overal bij betrokken gebleven. De uitjes waren heilig voor Dinie en ze sloeg er dan ook niet graag een over.  De laatste jaren heeft Dinie aan het Hoetinkhof met veel plezier gewoond.  Tot vorig jaar was Dinie collectant in de kerk en ook jarenlang was ze gastvrouw in het Heiligenbeeldenmuseum. Haar gezondheid ging langzaam maar zeker achteruit en al kwam haar dood onverwachts, dit was wel de dood die ze voor haar zelf had gewenst. Ze heeft een rijk leven achter de rug. 27 december hebben we Dinie tijdens de avondwake herdacht en 28 december was de uitvaartviering waarna ze in Kranenburg begraven is bij haar man Jan.

We wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

(meer…)