Handleiding voor kerkgangers voor deelname aan vieringen (pag 1 en 2)

Deze handleiding is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven– dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

RESERVEREN

 • Men dient uiterlijk één dag voor de viering een reservering te doen bij Harry Kasteel. Hij zal dan aangeven of er nog plek is.
  harry.kasteel@concepts.nl 0573 452492
 • Voordat de viering begint worden naam en telefoonnummer genoteerd c.q. gecontroleerd. Daarnaast dient u gezondheidsvragen met betrekking tot corona te beantwoorden. Bij het niet voldoen aan de coronarichtlijnen zal u de toegang tot de dienst verboden worden.

HYGIËNE

 • Bij binnenkomst ontsmet u uw handen.
 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Mondkapjes blijven nu de hele dienst op, alleen niet met de communie.

DIENST VAN HET WOORD

 • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 1. COMMUNIE UITREIKING
 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectemandje bij de uitgang, of via een bankoverschrijving, NL67 RABO 0356 7503 96 t.n.v. RK Kerk Ruurlo onder vermelding van “collecte”

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

NA AFLOOP

 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, buiten de kerk dient u ook anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

KAARSEN BIJ MARIA

 • Gebed en kaarsenbranden is mogelijk vooraf of na afloop van de viering waarbij u de anderhalve meter regel te volgt.
 • Voor de betaling van de kaarsen dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
 • De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

Gebruiksplan voor het kerkgebouw

 1. Inleiding

Op 20 mei is door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ van de Nederlandse bisschoppen gepubliceerd. Het bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en het protocol kerkgebouwen.

Voor het aantal personen bij kerkelijke vieringen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.
In het deelprotocol kerkgebouwen wordt verzocht om een gebruiksplan voor het kerkgebouw samen te stellen, als aanvulling op de protocollen en passend bij het kerkgebouw en het specifieke karakter van de locatie. De locaties kenmerken zich door geloofsgemeenschappen met relatief veel ouderen behorend tot risicogroepen. In de richtlijnen van het RIVM, waar de bisschoppen naar verwijzen, wordt de risicogroep omschreven als de groep mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn de groep mensen van 70 jaar en ouder, en de groep volwassenen met een onderliggende aandoening, waarvan een achttal omschreven worden.

1.1 Risicogroepen

Het RIVM adviseert risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, en zeker anderen met COVID-19 klachten te mijden. En uiteraard om de algemene maatregelen, zoals houd 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen, strikt te volgen.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen “zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.”

De bisschoppen “willen gelovigen in de risicogroepen beschermen”. Met deze intentie is dit gebruiksplan geschreven, waarbij de nadruk ligt op preventie van besmetting met het COVID-19 virus bij risicogroepen.

1.2 Uitgangspunten

Het uitgangpunt voor het gebruiksplan voor het kerkgebouw in Ruurlo is daarom specifiek gericht op de zorg voor een veilige omgeving voor kwetsbare gelovigen, met zorgvuldige aandacht voor drie essentiële onderdelen:

 1. een gezondheidscheck zoals voorgeschreven door het RIVM.
 2. hygiënemaatregelen
 3. afstand houden
 4.  Het gebruiksplan

Het gebruiksplan is van toepassing op openbare kerkelijke vieringen op de zondagochtend. Voor het samenstellen van dit gebruiksplan zijn de protocollen en aanwijzingen van de Nederlandse bisschoppen toegepast. Ieder die besluit om het kerkgebouw te bezoeken is zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

2.1 Aantal deelnemers aan de eucharistie viering

Voor het aantal personen bij kerkelijke vieringen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

 1. Benodigdheden:
 • Twee hygiëne voorzieningen voor de ingang en voor de communie.
 • Mondkappen voor situaties waarin de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. bijvoorbeeld bij de registratie van kerkgangers in het voorportaal.
 • Communiescherm voor de communie uitreiking.
 • Hostietang
 • Het streven is dat er per viering in het weekend papieren vieringboekjes aanwezig zijn.
 • De GVL bundels worden niet gebruikt.
 • Devotiekaarsen bij Maria achter in de kerk.
 • De collectemandjes staan bij de uitgang achter in de kerk.
 • Handdesinfectans voor de communie te gebruiken door de bedienaar.
 • Desinfectans: Bio Alcoholspray voor toilet, lessenaar.
 • Handdesinfectans
 • Schoonmaakmiddelen, desinfectans voor lessenaar, water/zeepoplossing voor het communiescherm en de kerkbanken.

3.1 Inrichting van het kerkgebouw

Het gebouw wordt voorzien van gemarkeerde looproutes.

De zitplaatsen van het middenschip worden ingedeeld met 1,5 meter afstand; dit houdt in dat vanaf het middenpad de eerste zitplaatsen niet gebruikt worden, de tweede wel; De kerkbanken zijn van voren naar achteren afwisselend leeg, huisgenoten mogen naast elkaar zitten (zie bijlage 2). De losse stoelen van de zijbeuken worden in het verlengde van de kerkbanken geplaatst, om een goed en rustig verloop van in- en uitgaan van de zitplaatsen te bevorderen.

3.2 Ventileren van het kerkgebouw
Het kerkgebouw wordt een half uur voor, en een half uur na de viering, geventileerd. Zowel deuren als ramen openzetten.

 1. RESERVEREN
 • Men dient uiterlijk één dag voor de viering een reservering te doen bij Harry Kasteel. Hij zal dan aangeven of er nog plek is.
  harry.kasteel@concepts.nl 0573 452492

• Voordat de viering begint worden naam en telefoonnummer genoteerd c.q. gecontroleerd. Daarnaast dient u gezondheidsvragen met betrekking tot corona te beantwoorden. Bij het niet voldoen aan de coronarichtlijnen zal u de toegang tot de dienst verboden worden.

 1. Procedure entree en begeleiding kerkgangers

Om het proces goed te stroomlijnen maakt de geloofsgemeenschap Ruurlo gebruik van begeleiders. De taakverdeling wordt voor de viering doorgesproken en toebedeeld.

A           De kerkgangers worden geacht de procedureregels over kerkgang in Coronatijd te kennen. De verkorte versie van dit protocol is bij binnenkomst duidelijk zichtbaar.
Een afschrift van deze handleiding ligt ook in het portaal.

Reserveringen worden gecontroleerd, en gevraagd wordt naar bijzonderheden.
B           Bij entree van de hal wordt de kerkganger(s), door de begeleider gevraagd naar corona    gerelateerde klachten waarbij de RIVM vragenlijst gebruikt wordt:               Heeft/had u een of meerdere klachten de afgelopen 24 uur zoals:

 • hoesten
 • neusverkoudheid
 • koorts van 38 °C of hoger
 • benauwdheidsklachten
 • verlies van reuk of smaak
 • heeft u een huisgenoot met corona of herstellend van corona.
  C      De kerkganger wordt gevraagd de handen te reinigen met desinfectans.
  D      De kerkganger wordt gevraagd de kerk te betreden en te wachten bij de binnendeur totdat er ruimte is bij de registratietafel.
  E      Voorlopig wordt er geen gebruik gemaakt van de GvL-bundels. Tijdelijk zal een papieren liturgieboekje worden gebruikt, voor éénmalig gebruik per zondagdienst).
  F      Op aanwijzing van de begeleider neemt de kerkganger de hem/haar toegewezen zitplaats in. Het vullen van de banken en zitplaatsen gebeurt van
  voor naar achteren en vanaf zitplaats naar volgende zitplaats.

NB: echtparen en inwonende gezinsleden hoeven geen 1,5 m afstand te houden.

 1. Procedure ter communie gaan:
  A       De voorganger legt kort uit welke procedure gevolgd moet worden.
  B       Een van de begeleiders zet het communiescherm op de juiste plek.
  C       De cantor en de organist en de koster worden als eerste gelegenheid
  gegeven ter communie te gaan.
  D       Bij aanvang van de communie uitreiking volgen de  kerkgangers de aanwijzingen van de begeleider, die de mensen uitnodigt uit de bank te komen.
  E       Iedere kerkganger moet kerkbank verlaten en de gang naar voren maken ook al wenst hij/zij niet de communie te ontvangen.
  F       Wie ter communie wil desinfecteert de handen bij de hygiëneplek met desinfectans en ontvangt de hostie in de hand bij de voorganger (de voorganger staat achter een scherm).
  G       Wie NIET ter communie wil wacht in de rij totdat de voorgaande kerkganger die WEL ter communie gaat, en naar zijn/haar zitplaats teruggaat en sluit daarbij, op anderhalve meter,aan.
  H        Als er mensen aanwezig zijn die slecht ter been zijn, wordt
  voor de dienst met de voorganger overlegd over de handelswijze.
 2. Procedure verlaten van de kerk:
  A        Bij de mededelingen aan het einde van de dienst legt de voorganger of lector
  de procedure uit voor het verlaten van de kerk.
  B        Na afloop van de viering blijven de kerkgangers rustig op hun plaats zitten. C        Op aanwijzing van de begeleider verlaten zij de kerk.
  D        Men is dan in de gelegenheid in de hal van de kerk een financiële bijdrage
  te  leveren aan de collecte. De begeleider zorgt voor de doorstroming.
  E        Gebruikte liturgieboekjes worden niet persoonlijk in ontvangst genomen,
  maar bij voorkeur meegenomen door de bezoekers. 
 3. Procedure bezoek Mariabeeld na afloop van de viering

       A Om een devotielichtje te ontsteken, brandt er bij het beeld een aansteek kaars.
       B Het is niet toegestaan het Mariabeeld aan te raken of te kussen.
       C Er zijn strepen op de vloer aangebracht t.b.v. de verplichte 1,5 m afstand.
       D Voor betaling van de kaarsen is desinfectans aanwezig voor ontsmetting van de
handen bij de betaalbak.

Procedure niet gereserveerde kerkganger, doch wel aanwezig en er is
ruimte   “over”:
       De kerkganger wordt geïnformeerd over het reserveringssysteem
       De plaatsaanwijzer handelt naar bevinding van zaken en aanwezige mogelijkheden
lijn met het protocol.

Taakomschrijvingen

10.1 De voorganger leidt de viering vanachter het celebratiealtaar.

 • Overlegt met de koster over het klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, hosties en wijn en handwas set.
 • De zitplaats voor de voorganger heeft voldoende afstand tot de ambo, en overigen[1].
 • De voorganger volgt de aanwijzingen volgens het protocol Bedienaren van de bisschoppenconferentie.
 • Communieschaal/kelk : er mag niet over de communieschaal/kelk heen gesproken/ gehoest / geniest worden.
 • Ook het desinfectieapparaat op het priesterkoor dient stelselmatig gebruikt te worden.
 • De microfoons en de lessenaar dienen na gebruik door meerdere voorgangers elke keer gedesinfecteerd te worden.
 • De anderhalve meter dient heel nadrukkelijk gerespecteerd te worden.
  10.1 De diaken 
 • 10.2 De organist
 •  Assisteert de voorganger.
 • Neemt, ruim voor aanvang van de viering, zijn plaats op de orgelbank in en blijft daar.
 • De koster, de cantor, en de organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.
 • Na de viering reinigt de organist de klavieren.
  10.3   De cantor
  Neemt, ruim voor aanvang van de viering, zijn plaats in, op zes meter afstand van organist, van anderen en van het looppad, en blijft daar.
 • De koster, de cantor en organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.
  10.4
  De koster 
 • Ventileren voor en na de viering.
 • Activiteiten van achteren naar voren afwerken.
 • Kaars bij het Mariabeeld “vroeg” aansteken.
 • Luiden van de klokken om voor aanvang van de viering.
 • Inschakelen kerkdienstgemist geluid en/of beeld.
 • Het klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, hosties en wijn en handwas set in overleg met de voorganger.
 • De koster, de cantor, en de organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.
 • Beweegt zich tijdens en na de viering enkel in de sacristie en op het priesterkoor.
 • Na de viering verricht de koster de gebruikelijk werkzaamheden op het priesterkoor.

       10.5  De lector
       Heeft een gereserveerde plaats in overleg met de voorganger.

 • Hij/zij gaat niet naar de sacristie. Wanneer hij leest dan doet hij dat vanaf de ambo.
 • De voorganger stuurt de lezingen en voorbeden toe, de lector print deze zelf. De lector keert, na lezing, terug naar zijn plaats in de kerk.
 • Voor aanvang van de viering leest de lector de ‘huishoudelijke mededelingen” over de gang van zaken tijdens de viering.
 • Na de viering reinigt de lector de ambo.10.6   Begeleiders
 • Om het proces goed te stroomlijnen maakt de geloofsgemeenschap Ruurlo gebruik van begeleiders. De taakverdeling wordt voor de viering doorgesproken en toebedeeld.
 • Ontvangt de kerkgangers, vraagt naar gezondheidstoestand, controleert reservering, ziet toe op desinfecteren
 • Wijst kerkgangers op de omgangs- en aanmeldregels. Hiervoor is deze handleiding beschikbaar.
 • Begeleidt kerkgangers naar hun plaats.
 • Neemt bij aanvang plaats op de gereserveerde plaats.
 • Nemen bij aanvang van de viering plaats achter in de kerk op de gereserveerde plaatsen.
 • Nodigt na afloop wanneer de kerkbanken leeg zijn, de achtergebleven kerkgangers uit naar de devotieplek te gaan voor gebed en het ontsteken van een kaarsje.
 • Begeleidt mensen bij noodzakelijk toiletbezoek.
 • Indien nodig: plaatst voor aanvang van de communie uitreiking het verrijdbare hoestscherm in het middenpad en de reinigingsplek bij de voorste bank.
 • Begeleidt de communiegang.
 • Neemt zo nodig het na afloop van de Communie het scherm weg.
  • Verzorgt de doorstroming bij het verlaten van de kerk.
  • Nodigt, na afloop viering, de kerkgangers uit de kerk te verlaten, bank voor bank, links/rechts afwisselend van achter naar voren.
   Vraagt mensen die nog een kaarsje bij het Mariabeeld willen aansteken om even plaats te nemen in de bank ‘achter’ hen en te wachten tot de banken leeg zijn.
 1. Toilet kerkgebouw
 • Het toilet is – bij kerkbezoek – enkel toegankelijk voor “noodgevallen”.
 • Het toilet wordt in principe gesloten gehouden. In geval van noodzakelijk toiletbezoek onder begeleiding van een begeleider.
 • Hand reinigen bij binnenkomst
 • De toiletgebruiker maakt zelf het toilet en omgeving schoon met desinfectans spray.
 1. Schoonmaken van het kerkgebouw

De lessenaars, deurkrukken, worden gereinigd met desinfectansspray.
Bij voorkeur het toilet niet gebruiken door bezoekers; indien het toilet gebruikt is, is desinfectansspray aanwezig om deurkruk, waterkranen, toiletbril en toiletrand te reinigen. Gebruikte waterkranen reinigen met desinfectans.

Het hoestscherm en de kerkbanken worden gereinigd met water en zeep.

[1] De bedienaar is de voorganger in de eredienst (priester, pastoraal werk(st)er, diaken, lekenvoorganger), andere functionarissen zoals acoliet en lector, kunnen een hiervan afgeleide functie in de eredienst hebben.
=============================================================

 

Geachte lezer

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.

De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.

====================================================

Geachte lezer,

Wij mailen u vandaag met een tussenbericht over de stand van zaken na de dringende oproep van minister Grapperhaus afgelopen maandag om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig. Deze oproep heeft hij gedaan in de context van het snel oplopende aantal besmettingen in onze samenleving.

Deze week is er overleg geweest over de vertaling van deze oproep naar de parochies van de R.-K. Kerk. Er zijn overlegmomenten met de overheid geweest en voor komende vrijdag staat er weer een overleg gepland tussen het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) en de minister.

In al deze gesprekken pleit de R.-K. Kerk nadrukkelijk om ruimte voor maatwerk omdat het ene kerkgebouw het andere niet is. Dit maatwerk geldt al in het bestaande protocol van de R.-K. Kerk, want de grootte van het kerkgebouw is immers bepalend voor het aantal aanwezigen.

Omdat het overleg nog gaande is, wachten de bisschoppen nog met de eerder aangekondigde vertaling van de oproep van minister Grapperhaus naar de parochies tot vrijdag 9 oktober, eind van de dag.

We begrijpen dat dit voor u in de parochies heel vervelend is. We begrijpen dat dit u hindert in de voorbereiding voor komende zaterdag en zondag omdat u nog geen definitief aantal aanwezigen weet. Maar we doen een beroep op uw begrip en geduld. We leven in een bijzondere tijd waarin door de coronapandemie voor iedereen moeilijke en soms pijnlijke besluiten worden genomen.

De bisschoppen hebben vanaf het begin met onder meer het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ hun verantwoordelijkheid genomen met het oog op de volksgezondheid. Dit protocol blijft onverkort geldig, maar zoals gezegd willen de bisschoppen het nog gaande overleg met de overheid optimaal laten plaatsvinden om maatwerk, voor wat betreft het aantal aanwezige gelovigen bij een viering, nader in te vullen.

We vragen hierin om uw gebed en houden u op de hoogte, met vriendelijke groet,

De bisschoppenconferentie

=====================================================

 

 

Een pastoraal woord

van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht,
aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel.
De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, uitvaarten die met slechts een handjevol of zelfs zonder nabestaanden moesten plaatsvinden. Ook de tv-beelden uit landen waar aan het coronavirus overleden mensen met vrachtwagens werden afgevoerd naar provisorische koelcellen, staan op ons netvlies gebrand.

Wekenlang werd de coronacrisis almaar erger en werden de maatregelen navenant strenger. De zomer bracht het gehoopte licht aan het eind van de tunnel en gedurende enkele weken heerste er optimisme.
De ‘intelligente lockdown’ werd opgeheven en de coronamaatregelen werden versoepeld.
We konden weer samenkomen voor onze vieringen in kerkgebouwen. We gingen op vakantie – veelal in eigen land – en haalden opgelucht adem. Al kon lang niet iedereen dat doen:
in sommige sectoren bleven beperkingen van kracht, veel mensen raakten hun baan kwijt en er werd gerouwd om mensen die aan het coronavirus waren bezweken.

De samenleving likte deze zomer tevens haar wonden. Tegelijkertijd normaliseerde het leven enigszins – zij het dat de regel om tegenover medemensen anderhalve meter afstand te houden maatgevend bleef.
Van het opgelucht ademhalen is sinds enkele weken echter geen sprake meer. We houden juist onze adem in als de dagelijkse RIVM-cijfers worden bekendgemaakt: elke dag meer besmettingen, elke dag meer ziekenhuisopnames, elke dag meer overlijdens. En dat terwijl de zorg nog nauwelijks hersteld is van de eerste coronagolf.

Zijn we als samenleving misschien te optimistisch geweest? Heeft Nederland de teugels te snel laten vieren? Het is duidelijk dat geduld niet de sterkste kant is van de hedendaagse haastige maatschappij.
En dat terwijl juist deze coronaviruspandemie vraagt om volharding, een houding waarover de apostel Paulus in zijn Brief aan de Romeinen schrijft: “Volharding leidt tot beproefde deugd en deze weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken” (Rom. 4,4-5). Het sterke individualisme dat in ons land heerst, maakt dat mensen zich niet gemakkelijk leefregels laten voorschrijven. Wellicht moeten we ook constateren dat individualistisch ingestelde mensen te weinig oog hebben voor het algemeen welzijn, een grondprincipe van de christelijke sociale leer. Onze bijdrage aan het algemeen welzijn houdt ook in dat we oog hebben voor medemensen die wat betreft de gevolgen van een besmetting met het coronavirus tot de risicogroep behoren. Onze zorg voor hun welzijn houdt in dat we bereid zijn ons gedrag daarop af te stemmen, ook al kost dat offers.

In dit concrete geval moeten we volharden in ons gedrag dat rekening houdt met de zwakkeren.
Normaal gesproken is een EHBO-cursus nodig om levensreddend te kunnen optreden, nu zijn afstand houden en handen wassen en desinfecteren al levensreddende handelingen die iedereen kan verrichten. Zoals gezegd, vraagt dat wel wat van ons, omdat we

ons natuurlijke gedrag moeten aanpassen. Maar – zegt onze Heer Jezus – “al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt. 25,40). Waar – als het goed is – de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is tijdens deze pandemie het tegenovergestelde het geval. Het zijn ouderen en mensen met een zwakke gezondheid die de meeste risico’s lopen en het zijn vooral mensen in verzorgingshuizen en instellingen die vereenzaamden tijdens de lockdown, vooral als zij hun kinderen en kleinkinderen niet konden zien en omhelzen.

In de parochies hebben velen in de afgelopen periode alles op alles gezet om vieringen binnen de anderhalve-meterregel te houden. Ook zijn er andere maatregelen genomen, zoals het plaatsen van hoestschermen en het uitreiken van de communie met pincet of schepje. Veel energie is gestoken in het streamen van vieringen, zodat mensen deze thuis toch konden meevieren. Alle lof voor deze inzet, die veel heeft gevraagd van de pastorale teams alsook van de parochiebesturen, locatieraden, pastoraatsgroepen en andere vrijwilligers.
De inzet van gelovigen tijdens deze crisis om mensen in nood te helpen, wil ik hier eveneens expliciet noemen. Op veilige afstand werd getracht de eenzaamheid van mensen te verkleinen, er werden boodschappen gedaan voor hen die hun huis niet konden verlaten en via voedselbanken werd ook materiële steun geboden aan mensen die in financiële nood waren geraakt door verlies van werk of vermindering van inkomen. Al die welgemeende aandacht en inzet voor anderen zijn een teken van Gods liefde die zo handen en voeten krijgt.

Inmiddels heeft de regering op 28 september een nieuwe reeks tijdelijke maatregelen aangekondigd. Hopelijk kunnen we in Nederland door de vereiste aanpassingen van ons gedrag in gezamenlijkheid ook deze tweede coronagolf afzwakken. Daarmee redden we levens, maar wordt ook voorkomen dat de regering nog strengere maatregelen moet nemen, met alle economische gevolgen van dien. Want achter die woorden ‘economische gevolgen’ gaan levens van mensen schuil die in grote problemen komen als ze hun baan en inkomen verliezen. En dit heeft ook gevolgen voor de gezondheid, lichamelijk en geestelijk.

Laten we de komende periode – wat deze ook moge brengen – in ieder geval met ons hart bij de Heer zijn, zoals we dat ook tijdens het begin van elk Eucharistisch gebed uitspreken. Het persoonlijk gebed, ik noem juist in deze oktobermaand met name het rozenkransgebed, is daarbij van onschatbare waarde. Zo kunnen we onze zorgen delen en voorleggen aan Maria, onze hemelse Moeder, en onze hoop voeden. En ik vraag speciaal om gebed voor de mensen in de zorg, die nu alweer alle zeilen bij moeten zetten, alsook voor de zieken en hun dierbaren. Dat zij en wij allen de aanwezigheid van de Heer mogen ervaren tijdens deze moeilijke periode.

Dat we juist in deze periode verbonden zijn in het gebed, waarover de heilige Teresia van Lisieux zegt: “Voor mij is het gebed een opwelling uit je hart, het is een simpele blik naar de hemel. Het is een kreet van dankbaarheid en liefde te midden van de beproeving evengoed als midden in de vreugde. Kortom, het is iets groots, iets bovennatuurlijks dat mijn ziel ruimer maakt en mij met Jezus verenigt.”

Utrecht 1 oktober 2020

Gedachtenis H. Teresia van Lisieux

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

 

 

 

=================================

CORONA PROTOCOL

 • IEDEREEN WORDT BIJ BINNENKOMST GEVRAAGD NAAR DE GEZONDHEIDSTOESTAND.
  BIJ CORONAKLACHTEN MAG U NIET NAAR BINNEN.

 • ONTSMET UW HANDEN BIJ BINNENKOMST EN VERTREK
 • UW NAAM EN TELEFOONNUMMER WORDEN GENOTEERD
 • HOUD 1,5 M AFSTAND
 • VOLG DE LOOPROUTE VIA DE PIJLEN
 • U MAG PLAATS NEMEN BIJ EEN GESTICKERDE PLEK.
  GEZINSLEDEN MOGEN NAAST ELKAAR ZITTEN.
 • VOORAAN AANSLUITEN
 • U MAG NIET MEEZINGEN
 • U MAG NIET KNIELEN
 • WIJ GAAN NIET TE COMMUNIE
 • DE KERK WORDT MINIMAAL EEN UUR
  VAN TEVOREN DOORGELUCHT

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en het bisdom.

 

===================================

Handleiding voor kerkgangers voor deelname aan vieringen (pag 1 en 2)

Deze handleiding is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven– dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

RESERVEREN

 • Men dient uiterlijk één dag voor de viering een reservering te doen bij Harry Kasteel. Hij zal dan aangeven of er nog plek is.
  harry.kasteel@concepts.nl 0573 452492
 • Voordat de viering begint worden naam en telefoonnummer genoteerd c.q. gecontroleerd. Daarnaast dient u gezondheidsvragen met betrekking tot corona te beantwoorden. Bij het niet voldoen aan de coronarichtlijnen zal u de toegang tot de dienst verboden worden. 

HYGIËNE

 • Bij binnenkomst ontsmet u uw handen.
 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.
 • Mondkapjes blijven nu de hele dienst op, alleen niet met de communie. 

DIENST VAN HET WOORD

 • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt. 

DIENST VAN HET ALTAAR

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand. 
 1. COMMUNIE UITREIKING
 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectemandje bij de uitgang, of via een bankoverschrijving, NL67 RABO 0356 7503 96 t.n.v. RK Kerk Ruurlo onder vermelding van “collecte” 

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

 NA AFLOOP

 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, buiten de kerk dient u ook anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren.

 KAARSEN BIJ MARIA

 • Gebed en kaarsenbranden is mogelijk vooraf of na afloop van de viering waarbij u de anderhalve meter regel te volgt.
 • Voor de betaling van de kaarsen dient u uw handen te ontsmetten alvorens te betalen.
 • De kaars wordt aan een andere reeds brandende kaars aangestoken. Als dat niet kan gebruikt men een eigen aansteker of lucifer.

 Gebruiksplan voor het kerkgebouw 

 1. Inleiding

Op 20 mei is door het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ van de Nederlandse bisschoppen gepubliceerd. Het bestaat uit drie delen, bestemd voor de gelovigen, de bedienaren (inclusief de kosters), en het protocol kerkgebouwen.
Voor het aantal personen bij kerkelijke vieringen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

 

In het deelprotocol kerkgebouwen wordt verzocht om een gebruiksplan voor het kerkgebouw samen te stellen, als aanvulling op de protocollen en passend bij het kerkgebouw en het specifieke karakter van de locatie. De locaties kenmerken zich door geloofsgemeenschappen met relatief veel ouderen behorend tot risicogroepen. In de richtlijnen van het RIVM, waar de bisschoppen naar verwijzen, wordt de risicogroep omschreven als de groep mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Dit zijn de groep mensen van 70 jaar en ouder, en de groep volwassenen met een onderliggende aandoening, waarvan een achttal omschreven worden.

 

1.1 Risicogroepen

Het RIVM adviseert risicogroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, en zeker anderen met COVID-19 klachten te mijden. En uiteraard om de algemene maatregelen, zoals houd 1,5 meter afstand en goede hygiënemaatregelen, strikt te volgen.

De bisschoppen benadrukken het belang om in de parochies en instellingen “zorgvuldig te werk te gaan om zo goed mogelijk de veiligheid in de kerkgebouwen te kunnen waarborgen.”

De bisschoppen “willen gelovigen in de risicogroepen beschermen”. Met deze intentie is dit gebruiksplan geschreven, waarbij de nadruk ligt op preventie van besmetting met het COVID-19 virus bij risicogroepen.

 

1.2 Uitgangspunten

Het uitgangpunt voor het gebruiksplan voor het kerkgebouw in Ruurlo is daarom specifiek gericht op de zorg voor een veilige omgeving voor kwetsbare gelovigen, met zorgvuldige aandacht voor drie essentiële onderdelen:

 1. een gezondheidscheck zoals voorgeschreven door het RIVM.
 2. hygiënemaatregelen
 3. afstand houden
 4.  Het gebruiksplan

Het gebruiksplan is van toepassing op openbare kerkelijke vieringen op de zondagochtend. Voor het samenstellen van dit gebruiksplan zijn de protocollen en aanwijzingen van de Nederlandse bisschoppen toegepast. Ieder die besluit om het kerkgebouw te bezoeken is zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

2.1 Aantal deelnemers aan de eucharistie viering

Voor het aantal personen bij kerkelijke vieringen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

 1. Benodigdheden:
 • Twee hygiëne voorzieningen voor de ingang en voor de communie.
 • Mondkappen voor situaties waarin de 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden. bijvoorbeeld bij de registratie van kerkgangers in het voorportaal.
 • Communiescherm voor de communie uitreiking.
 • Hostietang
 • Het streven is dat er per viering in het weekend papieren vieringboekjes aanwezig zijn.
 • De GVL bundels worden niet gebruikt.
 • Devotiekaarsen bij Maria achter in de kerk.
 • De collectemandjes staan bij de uitgang achter in de kerk.
 • Handdesinfectans voor de communie te gebruiken door de bedienaar.
 • Desinfectans: Bio Alcoholspray voor toilet, lessenaar.
 • Handdesinfectans
 • Schoonmaakmiddelen, desinfectans voor lessenaar, water/zeepoplossing voor het communiescherm en de kerkbanken.

3.1 Inrichting van het kerkgebouw

Het gebouw wordt voorzien van gemarkeerde looproutes.

De zitplaatsen van het middenschip worden ingedeeld met 1,5 meter afstand; dit houdt in dat vanaf het middenpad de eerste zitplaatsen niet gebruikt worden, de tweede wel; De kerkbanken zijn van voren naar achteren afwisselend leeg, huisgenoten mogen naast elkaar zitten (zie bijlage 2). De losse stoelen van de zijbeuken worden in het verlengde van de kerkbanken geplaatst, om een goed en rustig verloop van in- en uitgaan van de zitplaatsen te bevorderen.

3.2 Ventileren van het kerkgebouw

Het kerkgebouw wordt een half uur voor, en een half uur na de viering, geventileerd. Zowel deuren als ramen openzetten.

 1. RESERVEREN
 • Men dient uiterlijk één dag voor de viering een reservering te doen bij Harry Kasteel. Hij zal dan aangeven of er nog plek is.
  harry.kasteel@concepts.nl 0573 452492
 • Voordat de viering begint worden naam en telefoonnummer genoteerd c.q. gecontroleerd. Daarnaast dient u gezondheidsvragen met betrekking tot corona te beantwoorden. Bij het niet voldoen aan de coronarichtlijnen zal u de toegang tot de dienst verboden worden.
 1. Procedure entree en begeleiding kerkgangers

Om het proces goed te stroomlijnen maakt de geloofsgemeenschap Ruurlo gebruik van begeleiders. De taakverdeling wordt voor de viering doorgesproken en toebedeeld.

A            De kerkgangers worden geacht de procedureregels over kerkgang in Coronatijd te kennen. De verkorte versie van dit protocol is bij binnenkomst duidelijk zichtbaar. Een afschrift van deze handleiding ligt ook in het portaal.

               Reserveringen worden gecontroleerd, en gevraagd wordt naar bijzonderheden.

B            Bij entree van de hal wordt de kerkganger(s), door de begeleider gevraagd naar corona

               gerelateerde klachten waarbij de RIVM vragenlijst gebruikt wordt:

               Heeft/had u een of meerdere klachten de afgelopen 24 uur zoals:

 • hoesten
 • neusverkoudheid
 • koorts van 38 °C of hoger
 • benauwdheidsklachten
 • verlies van reuk of smaak
 • heeft u een huisgenoot met corona of herstellend van corona

C            De kerkganger wordt gevraagd de handen te reinigen met desinfectans.

D            De kerkganger wordt gevraagd de kerk te betreden en te wachten bij de binnendeur totdat er ruimte is bij de registratietafel.

E             Voorlopig wordt er geen gebruik gemaakt van de GvL-bundels. Tijdelijk zal een papieren liturgieboekje worden gebruikt, voor éénmalig gebruik per zondagdienst).

F             Op aanwijzing van de begeleider neemt de kerkganger de hem/haar toegewezen zitplaats in. Het vullen van de banken en zitplaatsen gebeurt van voor naar achteren en vanaf zitplaats naar volgende zitplaats.

NB: echtparen en inwonende gezinsleden hoeven geen 1,5 m afstand te houden.

 1. Procedure ter communie gaan:
  A De voorganger legt kort uit welke procedure gevolgd moet worden.

B            Een van de begeleiders zet het communiescherm op de juiste plek.

C            De cantor en de organist en de koster worden als eerste gelegenheid gegeven ter communie te gaan.

D            Bij aanvang van de communie uitreiking volgen de kerkgangers de aanwijzingen van de begeleider, die de mensen uitnodigt uit de bank te komen.

E             Iedere kerkganger moet kerkbank verlaten en de gang naar voren maken ook al wenst hij/zij niet de communie te ontvangen.

F             Wie ter communie wil desinfecteert de handen bij de hygiëneplek met desinfectans en ontvangt de hostie in de hand bij de voorganger (de voorganger staat achter een scherm).

G            Wie NIET ter communie wil wacht in de rij totdat de voorgaande kerkganger die WEL ter communie gaat, en naar zijn/haar zitplaats teruggaat en sluit daarbij, op anderhalve meter, aan.

H            Als er mensen aanwezig zijn die slecht ter been zijn, wordt voor de dienst met de voorganger overlegd over de handelswijze. 

 1. Procedure verlaten van de kerk:

A            Bij de mededelingen aan het einde van de dienst legt de voorganger of lector de procedure uit voor het verlaten van de kerk.

B            Na afloop van de viering blijven de kerkgangers rustig op hun plaats zitten.

C            Op aanwijzing van de begeleider verlaten zij de kerk.

D            Men is dan in de gelegenheid in de hal van de kerk een financiële bijdrage te leveren aan de collecte. De begeleider zorgt voor de doorstroming.

E             Gebruikte liturgieboekjes worden niet persoonlijk in ontvangst genomen, maar bij voorkeur meegenomen door de bezoekers. 

 1.  Procedure bezoek Mariabeeld na afloop van de viering

A            Om een devotielichtje te ontsteken, brandt er bij het beeld een aansteek kaars.

B            Het is niet toegestaan het Mariabeeld aan te raken of te kussen.

C            Er zijn strepen op de vloer aangebracht t.b.v. de verplichte 1,5 m afstand.

D            Voor betaling van de kaarsen is desinfectans aanwezig voor ontsmetting van de handen bij de betaalbak.

 1. Procedure niet gereserveerde kerkganger, doch wel aanwezig en er is ruimte “over”:
 • De kerkganger wordt geïnformeerd over het reserveringssysteem
 • De plaatsaanwijzer handelt naar bevinding van zaken en aanwezige mogelijkheden in lijn met het protocol. 

Taakomschrijvingen

10.1 De voorganger leidt de viering vanachter het celebratiealtaar.

 • Overlegt met de koster over het klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, hosties en wijn en handwas set.
 • De zitplaats voor de voorganger heeft voldoende afstand tot de ambo, en overigen[1].
 • De voorganger volgt de aanwijzingen volgens het protocol Bedienaren van de bisschoppenconferentie.
 • Communieschaal/kelk : er mag niet over de communieschaal/kelk heen gesproken/ gehoest / geniest worden.
 • Ook het desinfectieapparaat op het priesterkoor dient stelselmatig gebruikt te worden.
 • De microfoons en de lessenaar dienen na gebruik door meerdere voorgangers elke keer gedesinfecteerd te worden.
 • De anderhalve meter dient heel nadrukkelijk gerespecteerd te worden.
  10.1 De diaken
  10.2 De organist
 • Assisteert de voorganger.
 • Neemt, ruim voor aanvang van de viering, zijn plaats op de orgelbank in en blijft daar.
 • De koster, de cantor, en de organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.
 • Na de viering reinigt de organist de klavieren.
  10.3   De cantor
 • Neemt, ruim voor aanvang van de viering, zijn plaats in, op zes meter afstand van organist, van anderen en van het looppad, en blijft daar.

 

 • De koster, de cantor en organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.10.4   De koster
  Ventileren voor en na de viering.
 • Activiteiten van achteren naar voren afwerken.
 • Kaars bij het Mariabeeld “vroeg” aansteken.
 • Luiden van de klokken om voor aanvang van de viering.
 • Inschakelen kerkdienstgemist geluid en/of beeld.
 • Het klaarzetten van het liturgisch vaatwerk, hosties en wijn en handwas set in overleg met de voorganger.
 • De koster, de cantor, en de organist worden als eersten in de gelegenheid gesteld ter communie te gaan.
 • Beweegt zich tijdens en na de viering enkel in de sacristie en op het priesterkoor.
 • Na de viering verricht de koster de gebruikelijk werkzaamheden op het priesterkoor. 
 • 10.5  De lector
  • Heeft een gereserveerde plaats in overleg met de voorganger.
  • Hij/zij gaat niet naar de sacristie. Wanneer hij leest dan doet hij dat vanaf de ambo.
  • De voorganger stuurt de lezingen en voorbeden toe, de lector print deze zelf. De lector keert, na lezing, terug naar zijn plaats in de kerk.
  • Voor aanvang van de viering leest de lector de ‘huishoudelijke mededelingen” over de gang van zaken tijdens de viering.
  • Na de viering reinigt de lector de ambo.10.6   Begeleiders
  • Om het proces goed te stroomlijnen maakt de geloofsgemeenschap Ruurlo gebruik van begeleiders. De taakverdeling wordt voor de viering doorgesproken en toebedeeld.
  • Ontvangt de kerkgangers, vraagt naar gezondheidstoestand, controleert reservering, ziet toe op desinfecteren
  • Wijst kerkgangers op de omgangs- en aanmeldregels. Hiervoor is deze handleiding beschikbaar.
  • Begeleidt kerkgangers naar hun plaats.
  • Neemt bij aanvang plaats op de gereserveerde plaats.
  • Nemen bij aanvang van de viering plaats achter in de kerk op de gereserveerde plaatsen.
  • Nodigt na afloop wanneer de kerkbanken leeg zijn, de achtergebleven kerkgangers uit naar de devotieplek te gaan voor gebed en het ontsteken van een kaarsje.
  • Begeleidt mensen bij noodzakelijk toiletbezoek.
  • Indien nodig: plaatst voor aanvang van de communie uitreiking het verrijdbare hoestscherm in het middenpad en de reinigingsplek bij de voorste bank.
  • Begeleidt de communiegang.
  • Neemt zo nodig het na afloop van de Communie het scherm weg.
   • Verzorgt de doorstroming bij het verlaten van de kerk.
   • Nodigt, na afloop viering, de kerkgangers uit de kerk te verlaten, bank voor bank, links/rechts afwisselend van achter naar voren.

   

  • Het toilet is – bij kerkbezoek – enkel toegankelijk voor “noodgevallen”.
  • Het toilet wordt in principe gesloten gehouden. In geval van noodzakelijk toiletbezoek onder begeleiding van een begeleider.
  • Hand reinigen bij binnenkomst
  • De toiletgebruiker maakt zelf het toilet en omgeving schoon met desinfectans spray.
   V
   raagt mensen die nog een kaarsje bij het Mariabeeld willen aansteken om even plaats te nemen in de bank ‘achter’ hen en te wachten tot de banken leeg zijn.Toilet kerkgebouw
  1. Schoonmaken van het kerkgebouw
 • De lessenaars, deurkrukken, worden gereinigd met desinfectansspray.Bij voorkeur het toilet niet gebruiken door bezoekers; indien het toilet gebruikt is, is desinfectansspray aanwezig om deurkruk, waterkranen, toiletbril en toiletrand te reinigen. Gebruikte waterkranen reinigen met desinfectans.
  Het hoestscherm en de kerkbanken worden gereinigd met water en zeep.=========================================Geachte lezer Dit is Mischien er op moet blijven In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig.De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s van COVID-19 voor de volksgezondheid. Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te vertalen naar een eigen protocol. In de afgelopen maanden hebben zij kunnen constateren dat het protocol goed functioneert. Kerkelijke bijeenkomsten blijken slechts in 0,3% van alle gevallen een bron te zijn van besmettingen met Covid-19. Omwille van de tweede Covid-19 golf, waarin we op dit moment zijn terecht geraakt, zijn echter aanvullingen op het bestaande protocol noodzakelijk.De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen, en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ d.d. 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:

 • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
 • Samenzang is niet toegestaan

Verder overleg over maatwerk

De R.-K. Kerk blijft met de overheid in gesprek. Ook in de komende week zal weer overleg plaatsvinden met de minister. Nieuwe ontwikkelingen worden gemeld op www.rkkerk.nl en de sites van de verschillende bisdommen. De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van COVID-19 en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een Covid-19 besmetting hebben opgelopen.

Klik hier om het gebed van de bisschoppen mee te bidden.

Het bestaande protocol van de R.-K. Kerk is als volgt:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.

[1] De bedienaar is de voorganger in de eredienst (priester, pastoraal werk(st)er, diaken, lekenvoorganger), andere functionarissen zoals acoliet en lector, kunnen een hiervan afgeleide functie in de eredienst hebben. 

           ********************************************************


Beste medeparochianen.

Misintenties aanvragen:

De locatieraad krijgt vragen over het aanvragen van misintenties. Vanwege de corona blijft het secretariaat op dinsdagmorgen voorlopig gesloten. Dat geeft bij een aantal parochianen een probleem. Het aanvragen van de misintenties kan nu via de telefoon. Anny Strijker regelt dit. Haar nummer is:
0573 452 652 of 06 41 56 98 58

De betaling dient dan via de bank te gaan. IBAN rekeningnummer is:
NL67 RABO 0356 7503 96 t.n.v. RK Kerk Ruurlo onder vermelding van “misintentie”
Het gaat dan om € 10,00 per aangevraagde intentie.

Komende vieringen

Na 1 juli zullen de vieringen op zondag om 10:00 uur plaats vinden. Tijdens de vakantie periode is er, zoals al jaren het gebruik is, na afloop van de viering geen koffiedrinken zijn.

Open kerk

Ook komende zomer zal onze fraaie kerk op zaterdagen weer geopend zijn voor bezoekers.
We zijn open op de volgende data: 1/8, 15/8, 29/8 en 12/9. De kerk is dan open van 13.00-16.00 uur, behalve op 12 September. Dan is er Open Monumenten dag en is de kerk open van 10.00-16.00 uur.
U bent van harte welkom!

Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Ruurlo
Aanmelding en checkgesprek bij de ingang van de kerk

Maximaal 40 bezoekers toegestaan.

Kerkdienstgemist

Bij deze informeer ik jullie dat zowel in de Onderweg als op de website de vermelding ‘Kerkradio’ is gewijzigd in ‘Kerkdienstgemist’.

s.v.p. dit zelf ook overnemen in eigen publicaties en/of doorgeven aan belanghebbenden in jullie geloofsgemeenschap zodat eventuele ‘linken’ blijven werken.

Bij voorbaat dank.

********************************************************

Nieuws Ruurlo