Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2022
Tijdvak mei – juni
Op 5 mei jongsleden heeft het kerkkoor Cantemus Domino, onder het genot van een natje en een droogje, afscheid genomen van vier leden. Deze leden zijn: Marietje Hakvoort, Gerda van de Mey, Marguerite Teubner en Gerard Schepers, Marguerite Teubner kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn. De leden werden toegesproken door de voorzitster Ria van der Linden van Cantemus Domino en de voorzitter van de Locatieraad Ton Rutting. Ton overhandigde, namens onze geloofsgemeenschap, deze oud-leden een sleutelhanger van de Christus Koningkerk.  Beiden sprekers bedankten deze oud-leden voor hun jarenlange inzet en hun mooie vocale kwaliteiten. De corona heeft anderhalf verhinderd dat deze leden al eerder voor hun inzet bedankt konden worden. Nu, na deze coronaperiode, was het weerzien dus extra leuk omdat deze mensen al anderhalf jaar niet meer lid zijn.  Ook was er aandacht voor Harrie Lichtenberg in verband met zijn koninklijke onderscheiding. Na een bijzonder gezellig samenzijn was het jammer dat deze avond al weer snel voorbij was. Hieronder volgt nog een kleine impressie van deze avond.

Tijdvak maart
  april

Theoloog Alain Verheij spreekt in onze kerk
Afgelopen woensdagavond, 9 maart, was Alain Verheij te gast in onze kerk, Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het vertellen van Bijbelverhalen. Op deze avond stond zijn boek “Ode aan de verliezer” centraal en was het Bijbelverhaal over Kaïn en Abel het gespreksonderwerp. Alain vertelt met veel verve het verhaal, maar laat daarmee tegelijkertijd veel invalshoeken zien hoe je een ding, zaak of onderwerp op verschillende manieren kunt zien. Bijzonder was hoe hij met groot gemak een stuk tekst uit het Oude Testament plaatst in deze moderne tijd. Alain, 33, is dominee en noemt zichzelf rondreizend theoloog. Hij gaat voor, geeft lezingen en is waar mensen hem graag willen ‘hebben’. De avond werd goed bezocht. Hierna volgen op de woensdagavonden 16 en 23 maart nog een gespreksavond waarin voort gesproken wordt over wat er op 9 maart is verteld.


Oecumenische Palmpasenviering 10 april 10.00 uur in de Dorpskerk
De oecumenische viering van Palmpasen gaan we samen vieren in  de Dorpskerk. Op zondag 10 april om 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om tijdens de dienst een Palmpasen stok te maken. Heb je er al een, dan mag je die ook meenemen

Sam’s kledingactie
Zaterdag 2 april kledingactie van 10.00 tot 12.00 uur in Vorden en Kranenburg. Dankzij de opbrengst van uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we, na Covid 19, kinderen uit Oeganda weer naar school laten gaan.

Uitslag enquête sluiting Christus Koningkerk
Hierbij treft u de uitslag van de enquête aan. In die uitslag zijn 62 reacties verwerkt. Afgezet tegen het aantal kerkbijdragen (ca. 185) is de respons ca. 34%. Dat betekent dat de uitkomsten een representatief beeld geven van onze geloofsgemeenschap. Nadien zijn nog een enkele reacties binnengedruppeld. Maar die leiden niet tot een ander beeld. De enquête én de (on)mogelijkheden van onze geloofsgemeenschap voor de toekomst bespreken we graag met u. Binnenkort volgt daarover meer informatie.

Locatieraad en pastoraatgroep.

 

Vasten wandeling.

Zondag 27 maart zal er in onze geloofsgemeenschap “Christus Koning / St. Antonius” een vasten wandeling plaats vinden in het kader van de vastenactie.

Er zijn twee afstanden: van vijf en acht kilometer.
U kunt starten vanaf half een.

De start vind plaats vanaf de Christus Koning kerk aan het Jebbink 8 in Vorden waar u wordt ontvangen met een kopje koffie en waar bij terugkomst er een heerlijke kop soep voor u klaar staat.

De vastenactie ondersteunt verschillende projecten onder de noemer “Je land is je leven” (recht op een stukje land om in eigen onderhoud te kunnen voorzien).
Meer informatie over dit project vind u in de Onderweg van Maart.

Als u meewandelt kunt u dit project ondersteunen met een vrijwillige bijdrage.
We hopen op een grote opkomst want de omgeving van Vorden is altijd een wandeling waard en u helpt er de vastenactie mee.

M.O.V. Geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg

 

Tijdvak januari februari
Zondag 30 januari wel kaarsje opsteken maar geen ‘Samenkomst’.
Op zondag 30 januari is het mogelijk om een kaarsje op te steken, er is vanwege de coronamaatregelen geen ‘Samenkomst’ in de parochiezaal. Dit opsteken kan van 9:30 uur tot 10:30. U bent van harte welkom!

Coronamaatregelen in de kerk
Sinds kerstmis 2021 gelden in onze Christus Koningkerk weer de coronamaatregelen. Hieronder brengen wij het u nogmaals onder de aandacht.

Wilt u naar een viering in de kerk, meldt u zich dan vooraf aan bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.
Dat kan per e-mail via ggchristuskoningvorden@gmail.com of per telefoon via nummer 0575 551735 of 0613981269.

Dat betekent dat:
– er bij binnenkomst tot aan de zitplaats het mondkapje gedragen moet worden;
– u de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw opvolgt;
– er bij binnenkomst de handen ontsmet moeten worden;
– er bij binnenkomst linksom in de kerk naar de zitplaats gelopen moet worden, geldt ook voor de rechter zitplaatsen;
– het middenpad niet gebruikt mag worden (alléén bij het ter communie gaan);
– u de aanwijzingen van de koster dient op te volgen bij het ter communie gaan;
– bij het verlaten van de zitplaats linksom naar buiten gaan (de bank aan de buitenzijde verlaten, zowel de linkerzijde als de rechterzijde).

HOUDT U ZICH DAARBIJ AAN DE 1,5 METER AFSTAND!! en help ons om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

 

BELANGRIJK!               BELANGRIJK!               BELANGRIJK!

Beste mede parochianen van de Geloofsgemeenschap Christus Koning/St. Antonius van Padua

Deze mail gaat over de voorgenomen sluiting van onze Christus Koningkerk. Lees de mail daarom goed door!

Het parochiebestuur heeft besloten om in onze parochie  drie kerken open te houden en de andere kerken te sluiten. De kerken in Zutphen, Lochem en Keijenborg blijven open. In die kerken worden eucharistie en liturgie gecentraliseerd. Onze Christus Koningkerk wordt dus gesloten.

Dat besluit is ons (uw  locatieraad en pastoraatgroep) gisteravond door het parochiebestuur medegedeeld. Een heel pijnlijk besluit. En ook heel pijnlijk is dat velen van u dit hebben moeten vernemen uit de krant. Wij hebben de kans niet gehad om u daarover te informeren. Kortom, voor ons allemaal een pijnlijke “verrassing”.

De verwachting van het parochiebestuur is dat de sluiting grofweg over 3 tot 5 jaar zal plaatsvinden. En wat het bestuursbeleid betreft tot het bouwen van een parochiecentrum in Zutphen. Het bestuur heeft ons medegedeeld dat dit beleid wordt voortgezet…

Het parochiebestuur gaat met de locatieraden en pastoraatgroepen van de te sluiten geloofsgemeenschappen in gesprek over die sluiting en de (on)mogelijkheden nadien. Wij (uw locatieraad en pastoraatgroep) zullen er alles aan doen om de geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg overeind te houden. Dat doen we o.a. door een proactieve houding en door eigen initiatieven. Uw locatieraad en pastoraatgroep zullen de komende week (de gevolgen van) dit bestuursbesluit indringend bespreken.

Maar dat alles kunnen we niet alleen. Dat doen we ook graag samen met u. Dat betekent dat wij u nauw bij de plannen met de betrekking tot de toekomst van onze geloofsgemeenschap zullen betrekken. Want samen zijn (en blijven!) we “geloofsgemeenschap”.

Hebt u vragen over deze kwestie?  Neem dan gerust met een lid van de locatieraad of pastoraatgroep contact op.

Met vriendelijke groet,
uw pastoraatgroep en locatieraad

Gerard Eijkelkamp, Carin Fransen, Jaap Harmsen, Ab Hartelman, Ans Heuveling, Herman Peters, Ton Rutting.

 

2021
Tijdvak november – december

Zondag 2 januari viering om 9:30 uur
                                                            VOORAF RESERVEREN!!!
In verband met de coronamaatregelen mogen er slechts 50 mensen aanwezig zijn tijdens een viering in de kerk. Dat betekent dat u, wanneer u aanwezig wilt zijn bij de kerstviering, u zich vooraf moet aanmelden. U kunt uzelf aanmelden bij het secretariaat van de Christus Koning /St. Antoniusgeloofsgemeenschap, via de link ggchristuskoningvorden@gmail.com of bellen 0575- 551735 op dinsdag- en donderdagochtend. Op andere tijden kunt u bellen naar 06- 13981269.