Vastenactie
Bij deze Onderweg heeft u de enveloppe van de vastenactie ontvangen. Tijdens de vieringen van maart en april kunt u deze inleveren. Natuurlijk kunt u ook de enveloppe in de brievenbus van de kerk aan de Wichmondseweg 17 deponeren. Ook kunt u uw bijdrage per bank overmaken. Elders in deze Onderweg staat het banknummer en waar dit jaar de opbrengsten naar toe gaan. Doet u mee? Even minderen voor een ander?

Mogelijkheden kerkgebouw
Op dit moment wordt de kerk van binnen opgeschilderd. Wanneer u de kerk in de toekomst wilt huren kunt de informatie vinden op www.stmartinusbaak.nl

Kerkbalans 2024
De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden in de periode van 13 tot 27 januari. Hier willen we zo veel mogelijk bij aansluiten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens en materialen heeft u bij deze Onderweg een enveloppe ontvangen met daarin de brief en folder van de actie kerkbalans. Om te kunnen blijven vieren is uw bijdrage van belang. We hopen dat u ons steunt zodat de maandelijkse vieringen, elke derde dinsdag van de maand, in de sacristie door kunnen blijven gaan. Tijdens die vieringen hebben we een voorganger uit het pastorale team, als locatie moeten we bijdragen aan de persoonskosten om dit mogelijk te blijven maken.

Bij de Onderweg in januari heeft u de brief van de kerkbalans ontvangen. Voor een aantal mensen was dat de laatste Onderweg. Er waren adressen waarbij de Onderweg ongelezen bij het oud papier ging. Dat is zonde van de kosten die we daarvoor maken. Om dat te voorkomen hebben we in het verleden mensen die geen kerkbalans meer betalen een antwoordbrief gestuurd met gefrankeerde enveloppe. De response daarop was minimaal. Daarom hebben we het dit jaar andersom gedaan. Mensen die geen kerkbalans meer wensen te betalen ontvangen geen Onderweg meer, tenzij ze daar nadrukkelijk om vragen. Er zijn blijkbaar ook mensen die wel een bijdrage voor de Onderweg overmaken maar geen kerkbalans meer willen betalen. Deze mensen hebben we niet in beeld. In verband met de wet op de privacy krijgen we de namen niet door. Heel vervelend. Zij kunnen uiteraard de Onderweg blijven ontvangen. Meld u a.u.b. bij mij. Hartelijke groet, Berna Lamers.

 

Op zondag 18 juni jl. is de H. Martinuskerk in Baak aan de goddelijke eredienst onttrokken.

Het decreet van het aartsbisdom kunt u hier lezen.

Het was zondagochtend al vroeg een drukte van belang. Om half 9 stonden de eerste zangers al bij de kerk voor een laatste repetitie. Toen de deur eenmaal geopend werd, stroomde de kerk langzaam vol. Uit alle geloofsgemeenschappen waren parochianen naar Baak gekomen om aanwezig te zijn bij de onttrekking aan de goddelijke eredienst. En uiteraard ook om de parochianen uit Baak een hart onder de riem te steken. Er stond een parochiekoor, samengesteld uit zangers uit alle geloofsgemeenschappen. Het was een mooie eucharistieviering, waarin pastoor Harry Scheve voorging en werd geassisteerd door diaken Anton Bos en parochiemedewerker Gerry Spekkink. De acolieten en lectoren waren allen afkomstig uit de geloofsgemeenschap H. Martinus.

 

Aan het eind van de viering werd het altaar ontbloot en werden, nadat we eerst de zegen hadden gekregen, de Oliën, de Paaskaars, de Altaarstenen, het Evangeliarium en het Allerheiligste de kerk uitgedragen. Onderwijl zong het koor, samen met alle aanwezigen, U zij de Glorie, gevolgd door het Martinuslied.

 

Na afloop was er gelegenheid om samen koffie te drinken en nog even na te praten.

Bent u niet in de gelegenheid geweest de viering bij te wonen? U kunt de viering terugluisteren via kerkdienst gemist. Ga dan naar de onderste foto en klik hieronder op de viering van 18 juni. Klik daarna in de foto op het pijltje.

Van deze viering is een fotoboek gemaakt door Gerrit te Vaarwerk.

Via onderstaande link is het boek te downloaden en te bekijken.

ga naar https://ebook.hema.nl/albums/f/20230625/b5de7f54-f69e-4f80-b2a5-a3463fe4792a.pdf of klik hier om het PDF bestand te downloaden

Nadat u op de link hebt geklikt, kunt u in de “downloads” op uw computer het boek bekijken.

Deze link is te gebruiken tot 20 december.

Mocht u het boek willen bestellen, neem dan s.v.p. contact op met het parochiesecretariaat.
Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Iedereen is in Keijenborg welkom

Nu er in Baak geen weekend vieringen meer plaatsvinden zijn we allemaal in het weekend van harte welkom in Keijenborg. De vieringen zijn te vinden in het vieringen schema. In Keijenborg heeft de pastoraatgroep en locatieraad alle mensen uit Baak uitgenodigd om te komen vieren. Daarnaast hebben ze in Keijenborg aangegeven dat de vrijwilligers ook van harte welkom zijn. Daarbij kun je denken aan lectoren, kosters, bloemschikgroep etc. Iedereen is van harte welkom als vrijwilliger in Keijenborg, dat vergroot de betrokkenheid en integratie. Mocht je belangstelling hebben dan kun je de contactgegevens vinden op de pagina van Keijenborg.

Kerkgebouw en Concordiagebouw

In berichtgeving zijn menigmaal de ontwikkelingen met mogelijkheden en soms onmogelijkheden voor het kerkgebouw de revue gepasseerd.  Vanuit parochie is beleidsmatig de keuze gemaakt om de stap naar vervreemding in te zetten. Het besef is er dat dit naast ingrijpende verandering voor de geloofsgemeenschap ook een behoorlijke invloed heeft voor de circa elfhonderd inwoners van het dorp Baak.

Bij de verkoop is de primaire inzet geweest om een nieuwe eigenaar te vinden voor het kerkgebouw, met optionele mogelijkheid om ook het Concordia gebouw desgewenst c.q. noodzakelijkerwijze mee te verkopen om een geïnteresseerde te vinden voor het kerkgebouw.  Uiteindelijk was dit een voorwaarde voor de huidige verkoop van kerkgebouw te doen slagen. Intussen is dit de realiteit.

Het kerkgebouw is formeel op 3 juli jl. aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Overdracht van Concordia gebouw gebeurt op een later moment.

De huidige erfpachtovereenkomst tussen Stichting Concordia en parochie wordt niet verlengd en loopt tot eind 2024, deze wordt dan beëindigt. De gebruikers hebben hopelijk de tijd en gelegenheid om elders onderdak te vinden voor hun trainingen en activiteiten.

Een voor de hand liggende vraag is wat gaat er met het kerkgebouw en Concordia gebouw gebeuren.

De organisatie van de nieuwe eigenaar heeft aangegeven als persoon niet de behoefte te hebben om in de belangstelling te staan, vanuit de parochie respecteren wij dat. Maar enige toelichting lijkt hier wel op zijn plaats om aan te geven waarom vanuit de parochie deze organisatie de kerk en Concordia kan overnemen.

De plannen zijn om een groot(s) nieuw orgel te plaatsen in het kerkgebouw. De wens is om dit in een dorpskerk te realiseren vanuit de liefde voor orgels en historische gebouwen.

Uiteraard zal een dergelijk initiatief resulteren in publieke activiteiten met o.a. concerten. En zo mogelijk ander activiteiten die bij een dergelijk sfeer en uitstraling mogelijk zijn.

In het interview van Alice Rouwhorst van dinsdag 11 juli jl. wordt dit helder weergegeven.

“Het wordt een locatie uniek in zijn soort voor culturele activiteiten

met de nadruk op klassieke (orgel)concerten”, zegt de nieuwe eigenaar. Deze wil graag

anoniem blijven. Vanuit de passie voor historische gebouwen en klassieke muziek, in het

bijzonder van toetsinstrumenten, was een zoektocht gestart naar een geschikte locatie

voor onder andere het geven  van klassieke concerten. In een kerkgebouw worden al

deze elementen   met elkaar verenigd. “Toetsinstrumenten zoals een kerkorgel   hebben

een heel stoffig imago, zijn niet erg sexy. Totdat mensen er echt mee in aanraking

komen   en de klanken horen, dan gaan ze het meer waarderen. Mijn liefde voor deze

instrumenten en voor de klassieke muziek wil ik hier samenbrengen lk wil in deze mooie

ruimte meerdere toetsinstrumenten plaatsen van zoveel mogelijke verschillende stijlen.

Dat is redelijk uniek in Nederland. Er zijn maar twee plekken meer in het land waar dat is.

Een adviseur helpt me hierbij.”

 

Mede door de omvang van het kerkgebouw met haar akoestiek kan juist dit kerkgebouw aan de verwachtingen voldoen. Dit betekent onder ander dat de scheidingswand niet meer functioneel is om het geluid en mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Om deze plannen vorm te geven zijn er ook facilitaire voorzieningen nodig, waarin het Concordiagebouw kan voorzien

Voor de losse kerkelijke inventaris, dit zijn heiligenbeelden, doopvont, kandelaars, kruiswegstaties, vaandels, is separaat door de parochie een bruikleen overeenkomst afgesloten. Dit wil zeggen deze voorwerpen worden in bruikleen gegeven en blijven eigendom van parochie. Echter het beeld van de heilige Anna en Maria heeft de belangstelling gekregen van het Catharijne Convent en wordt in de collectie van dit museum opgenomen en tentoongesteld.

Naar verwachting zal het enige tijd in beslag nemen voordat alles is gerealiseerd.

Op dit moment zijn er al intensieve contacten met Baakse inwoners.

Herman Heuver, bestuurslid gebouwen en begraafplaatsen