Doop

Een kindje, een nieuw leven. Dat grote wonder geeft grote vreugde. Als u uw kind laat dopen wordt het bijzonder toevertrouwd aan God. Het is dan, zoals ieder mens, een kind van God.

In onze parochie vindt het dopen in principe plaats in een reguliere weekendviering, maar kan bij meerdere dopelingen ook in een aparte doopviering op dezelfde dag plaatsvinden. Als u uw kind wilt laten dopen, kijkt u in onderstaand schema naar een reeds geplande doopdatum, die u het meeste past.

Voorafgaand aan de doop is er een doopvoorbereiding. De doopvoorbereiding is parochieel georganiseerd. Deze voorbereiding is verplicht en wordt gegeven door de parochiële werkgroep doopvoorbereiding. Daarnaast is er een tweede voorbereidingsbijeenkomst met de doopheer.

U kunt uw kind aanmelden voor het dopen bij het parochiesecretariaat: secretariaat@12apostelen.nl

Voor de doop van een volwassene geldt een andere procedure. U gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat.

 

 

Doopdatum                    Doopvoorbereiding           Plaats doop       Kerk                                                     

 

 

Voor meer informatie of om u op te geven kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

U kunt uw kind aanmelden met dit formulier

Eerste Heilige Communie

Na het doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van een kind. In de regel vindt dit plaats wanneer een kind in groep 4 of 5 zit. Een bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen.

Zo’n bijzonder gebeuren vraagt de nodige voorbereiding. De voorbereiding wordt verzorgd door vrijwilligers, met aansturing en ondersteuning van de pastoor.

Als er voldoende kinderen opgegeven worden vieren we het het feest van de Eerste Heilige Communie op zondag 21 april 2024 voor de kinderen uit Borculo, Brummen, Joppe, Lochem, Ruurlo, Vorden en Zutphen en op zondag 26 mei 2024 voor de kinderen uit Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker. De kinderen van groep 4, of ouder, mogen, indien gedoopt, meedoen aan de voorbereiding van dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, een ouderavond en een ouder/kindavond. Van de ouders wordt ook gevraagd zich in te zetten voor de bijeenkomsten met de kinderen.

Opgave vóór 1 januari 2024 met dit formulier, of bij het secretariaat van de eigen geloofsgemeenschap.

Is uw kind ouder en wil het alsnog deelnemen aan de Eerste Communie? Of heeft u andere vragen? De pastoraatgroep van uw geloofsgemeenschap kan er meer over vertellen. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Heilig Vormsel

Jezus belooft het zijn leerlingen: “Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen tot aan de uiteinden van de aarde.” En Jezus hield woord: met Pinksteren ontvingen de leerlingen de Heilige Geest! Dat gebeurt steeds opnieuw in het Sacrament van het Vormsel. De vormeling ontvangt dan “Het zegel van de Heilige Geest.” Hij of zij wordt uitgedaagd om overtuigd Christen te zijn. In onze parochie wordt het Heilig Vormsel toegediend aan kinderen uit groep 8 van de basisschool. We doen dat samen met alle vormelingen uit de verschillende geloofsgemeenschappen in onze parochie. Dat past goed bij het Heilig Vormsel: de Geest brengt mensen samen. In één gezamenlijke viering ontvangen alle vormelingen het Sacrament van het Heilig Vormsel. Dit wordt toegediend door de aartsbisschop van Utrecht, één van de hulpbisschoppen of een priester die door de bisschop gevraagd wordt namens hem het Heilig Vormsel toe te dienen.

Voor alle locaties samen is er één parochieel voorbereidingstraject en één vormselviering voor de toediening van het Heilig Vormsel. Dat is dan een bijzonder en feestelijk gebeuren. Het voorbereidingstraject en vormselviering is gepland in het voorjaar 2025.

Aanmeldformulier voor het ontvangen van het H. Vormsel in 2025

Biecht

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING

 

We kennen dit Sacrament als het Sacrament van de Biecht. Het wordt dan ook heel snel geassocieerd met het opzeggen van al je zonden. Het opbiechten als woord in onze Nederlandse taal spreekt boekdelen.

Toch is het Sacrament niet alleen het opbiechten van zonden. Dan zou je het Sacrament onrecht aandoen. Naast het vertellen van je zonden gebeurt er meer. Het gaat om boete en verzoening. Om de ontmoeting met Christus. ‘Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’ (Joh. 20, 23)

Het biechtgesprek wordt in een veilige omgeving met de priester gehouden. Het is een gesprek waarin het erkennen van tekortkomingen en de verzoening ruimschoots aan bod komen.

Mensen die het Sacrament (opnieuw) ontdekken ervaren dit Sacrament als bevrijdend.

Op de eerste vrijdag van de maand (behalve in de maand augustus) is er biechtgelegenheid van 15.00 tot 15.45 uur in de H.Johannes de Doperkerk ( St, Jan ) te Zutphen.

Of u kunt via het parochiesecretariaat een afspraak maken met de pastoor.

Huisbezoek

In onze geloofsgemeenschappen worden oudere en zieke parochianen, als ze willen, regelmatig bezocht.

Wilt u dat er iemand van de parochie op bezoek komt?  Neemt u dan contact op met de plaatselijke bezoekgroep. Ook kunt u het plaatselijk secretariaat bellen of iemand van de pastoraatsgroep van uw geloofsgemeenschap. De telefoonnummers vindt u onder Uw eigen kerk.

U kunt ook een aanvraag doen bij het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

500px-Caritas_logo_svgMaatschappelijke/financiële nood

Wilt u hulp bij maatschappelijke of financiële nood, dan kan soms de Parochiële Caritas Instelling (PCI) behulpzaam zijn.

Overlijden

Afscheid nemen van een dierbare is altijd moeilijk.
Vertrouwde rituelen en gebeden kunnen dan troost bieden.
Wanneer u een kerkelijke uitvaart wenst, kunt u of uw uitvaartondernemer
contact opnemen met de parochiewacht :

06 10319638

Voor verder informatie klik:

Kerkelijke Uitvaart
Begraafplaatsreglement

Veel voorkomende vragen:

Kan ik nu al een bepaalde plaats op de begraafplaats reserveren voor mijzelf en/of een dierbare?
Nee, reserveren van een bepaalde plaats op de begraafplaats  is niet mogelijk. Dit wordt geregeld in de artikelen 10 en 11. Reserveringen die vroeger zijn verleend worden natuurlijk wel nog gerespecteerd.

Wat kost een graf?
De kosten van een grafrecht zijn geregeld in het “tarievenbesluit” van de parochie.
Voor de tarievenlijst per 1 januari 2016 kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Hoe lang heb ik recht op een graf?
Een grafrecht wordt gevestigd voor de duur van 20 jaar. Er is een enkele begraafplaats binnen de parochie waar ook een grafrecht voor 30 jaar kan worden verleend. Informatie daarover kan worden ingewonnen bij de locatieraad en de begraafplaatsbeheerder van de betreffende (lokale) geloofsgemeenschap.

Mijn vader is vijf jaar na mijn moeder overleden en in hetzelfde graf begraven. Hoe zit het met de lengte van het grafrecht?
Indien in een graf een tweede overledene wordt bijgeplaatst, dan geeft artikel 20 de regeling voor de duur van het grafrecht in die gevallen. Loopt op het moment van die bijplaatsing het grafrecht nog meer dan 10 jaar door, dan verandert er niets. Indien het grafrecht op dat moment nog minder dan 10 jaar doorloopt, dan wordt het grafrecht op het moment van die bijzetting met 10 jaar verlengd.

Kan ik ook een urn laten plaatsen op het parochiebegraafplaats?
Een aantal van de 10 begraafplaatsen binnen de parochie biedt ook de mogelijkheid om een urn te plaatsen op de begraafplaats. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de locatieraad of de begraafplaatsbeheerder van de lokale geloofsgemeenschap. Ook is het mogelijk een urn in een graf bij te plaatsen.

Wie onderhoudt het graf?
De “grafrechthebbende”, degene aan wie het grafrecht wordt verleend, is verplicht het graf te onderhouden. De parochie zorgt voor het algemene onderhoud van de begraafplaats.

Ik weet niet hoe lang het grafrecht van een dierbare nog loopt, waar kan ik dat navragen?
Navraag hierover kan worden gedaan bij de locatieraad of de begraafplaatsbeheerder van de lokale geloofsgemeenschap.

Trouwenitem-wat-te-doen-bij-trouwen-dsc06592-300px

Een grote stap, zeggen dat je bij elkaar blijft tot de dood jullie zal scheiden. Een bijzondere stap ook, die je ook in de kerk wilt maken – om zo ook tegenover God “ja” te zeggen en Hem om zegen te bidden.

Wanneer jullie in de kerk willen trouwen, is het ook goed om dat voorbereid te doen. Daarom zijn er twee voorbereidingsavonden waarin meerdere paren samen met een pastor nadenken over relatie, huwelijk, trouw, liefde, geloof en andere thema’s.

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk drie maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen. Dan kan het kerkgebouw tijdig gereserveerd worden. Wanneer jullie een bepaalde priester of diaken willen vragen voor het huwelijk, dan kunnen jullie dit bij het aanvragen doorgeven.
Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunnen jullie indienen bij het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

VerhuizingWS 32 -Wat te doen bij - Verhuizing

Help onze administratie en geef uw verhuizing door.

Wilt u informatie over de parochie?  Neemt u gerust contact op met het parochiesecretariaat.

ZiekenzalvingWS 33 - Wat te doen bij - Ziekenzalving DSC06798 (1)

Op momenten van ziekte is aandacht en steun welkom. Zieken mogen zich ook bijzonder gesterkt voelen door de liefde van Jezus Christus, die de “man van smarten” is. Zijn liefde voor de zieken en zwakken komt heel bijzonder tot uitdrukking in het sacrament van de ziekenzalving.

Vroeger wachtte men tot het allerlaatste moment met de ziekenzalving. Iemand werd pas ‘bediend’ als het einde nabij was. Dat hoeft niet zo te zijn. Ook als er geen stervensgevaar is kan een ziekenzalving op zijn plaats zijn. Dan kan daar tijd en ruimte voor gemaakt worden, zodat ook dierbaren bij de ziekenzalving aanwezig kunnen zijn. In niet alle gevallen is er een priester beschikbaar om de ziekenzalving te kunnen geven. Wel kan dan vaak een diaken of pastoraal werk(st)er een ziekenzegening geven.

Voor het ontvangen van de ziekenzalving of een ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen via het contact

Indien er sprake is van spoed, kunt u contact opnemen met de parochiewacht:

                          06 10319638

Ook worden er vieringen in uw geloofsgemeenschap georganiseerd waar u de ziekenzalving kunt ontvangen. U kunt uw eigen geloofsgemeenschap hierover benaderen.

De tarieven met ingang van 1 januari 2024
1. Kerkelijke en liturgische verrichtingen

-kaarsen
-noveenkaars klein
-noveenkaars groot
-gebedsintenties
-doopviering
-jubileumviering
-huwelijksviering
-uitvaart inclusief begrafenis
-uitvaart inclusief crematie
-begrafenis of crematie zonder uitvaartviering
-avondwake voorafgaand aan uitvaart de volgende dag
-gebruik afsluitbare aula in kerk per dag of dagdeel
€   0,50
5,00
10,00
10,00
vrijwillige bijdrage
260,00
315,00
495,00
495,00
495,00
110,00
80,00
Voor bovenstaande kerkelijke vieringen voor niet-parochianen geldt een toeslag van € 300,00 boven op bovenstaande bedragen.

2. “Verhuur” per dagdeel aan derden

Voor andere gebeurtenissen (bijv. concert), uitsluitend met toestemming van het Pastoraal Team, geldt een bedrag tussen € 300,00 en € 600,00.

3. Begraafplaatsen
De parochie heeft de volgende begraafplaatsen:

 1. Zutphen-Emmerikseweg Baak
 2. Steenstraat 26,7271 BP  Borculo
 3. Oude Eerbeekseweg 3a, 6971 BL  Brummen
 4. Zomerweg 17, 6996 DD  Achter-Drempt
 5. Zelhemseweg 17 Hengelo (Gld)
 6. Eikenboomlaan, 7215 SB  Joppe
 7. Olburgseweg 2, 7225 NB  Olburgen
 8. Groenloseweg 3, 7261 AM  Ruurlo
 9. Bronkhorsterweg 2, Steenderen
 10. Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE  Vierakker
 11. Eikenlaan 2 Vorden
 12. Warnsveldseweg 107, 7204 BC  Zutphen
In Keijenborg hanteert de Stichting R.K. Begraafplaats “Sint Jan de Doper” eigen tarieven. info: www.begraafplaatskeijenborg.nl. Deze begraafplaats is geen eigendom van de parochie.
In Lochem is er een RK gedeelte op de Nieuwe Begraafplaats, Zutphenseweg 93, 7241 KP, Lochem. Info: a.schilderinck@planet.nl.

Voor priesters die worden begraven of waarvan een urn wordt bijgezet, worden geen kosten in rekening gebracht.
-begraven één diep (graf delven)
-begraven twee diep (graf delven)
-begraven kindergraf (graf delven)
-bijzetten in grafkelder
-plaatsen urn in urnenmuur
  of bijplaatsen urn in bestaand graf
€   735,00
790,00
175,00
580,00
395,00

Onderstaande tarieven voor grafrechten zijn inclusief de vergoeding voor bijdrage aan de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats (niet aan het individuele graf) en voor de ruiming na afloop van het grafrecht.
-grafrecht enkel graf 20 jaar
-grafrecht dubbel graf boven elkaar 20 jaar
-grafrecht dubbel graf naast elkaar 20 jaar
-grafrecht enkel graf 30 jaar
-grafrecht dubbel graf boven elkaar 30 jaar
-grafrecht dubbel graf naast elkaar 30 jaar
-grafrecht urnengraf 20 jaar
-grafrecht urnengraf 30 jaar
-“grafrecht” in urnenmuur 20 jaar
-“grafrecht” in urnenmuur 30 jaar
-grafrechten kindergraven 25% van vermelde tarieven
€   1.420,00
1.980,00
2.840,00
1.980,00
2.380,00
3.960,00
1.420,00
1.980,00
1.420,00
1.980,00
Voor de termijn van grafrecht indien wordt bijgeplaatst,
zie artikel 20 van het reglement begraafplaats.

Verlenging van grafrecht.
10 jaar 20 jaar

-verlenging grafrecht enkel graf en
  dubbel graf boven elkaar
-verlenging grafrecht dubbel graf naast elkaar
-verlenging solitair kindergraf
-verlenging urnengraf
-verlenging “grafrecht” in urnenmuur
-verlenging “grafrecht” urn kind

€ 615,00
835,00
930,00
135,00
835,00
835,00
135,00

€ 1.230,00
1.670,00
1.860,00
270,00
1.670,00
1.670,00
270,00

Voor grafrechten voor niet-parochianen, geldt een toeslag van 50% boven op bovenstaande bedragen

Er worden geen nieuwe grafkelders meer uitgegeven.

 

 

 

 

Bestaande grafkelders
-verlenging grafrecht kelders
Tarieven i.v.m. de oppervlakte van de kelder
10 jaar 20 jaar
1-persoonskelder
2-persoonskelder boven elkaar
2-persoonskelder naast elkaar
3-persoonskelder naast elkaar
4-persoons kelder naast elkaar
6-persoons kelder naast elkaar

€  615,00
835,00
930,00
1.060,00
1.330,00
1.660,00

€ 1.230,00
1.670,00
1.860,00
2.210,00
2.660,00
3.320,00

Verstrooien
As verstrooien op strooiveld op de begraafplaats                                 € 130,00

NB: De vermelde toepassingsmogelijkheden zijn begraafplaatsafhankelijk.

De tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur van 10 juni 2023.

De parochie HH. Twaalf Apostelen is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor periodieke giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

U doet een periodieke gift als:

 • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
  Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de parochie.
 • u het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de parochie.
 • u de gift laat vastleggen bij de parochie.

Met dit formulier kunt u de gift vastleggen.