H. Andreas – Brummen
Andreashuis
Tuinstraat 63 A
6971 BH Brummen
0575-561403
rkandreasparochie1900@kpnmail.nl
Secretariaat: woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Rekeningnr.: NL40RABO0311000541
Redactie: onderweg-brummen@outlook.com

Locatieraad

Sjoerd van Geffen, secretaris; tel. 0575 566533
Laurens Mul, penningmeester; tel. 0575 775404
Johan Waanders, gebouwen; tel. 0575 562615
Mariet Winckels, algemeen lid; tel. 0575 562833

Zorg

Het secretariaat
Het secretariaat van de locatie H. Andreas is gevestigd in het Andreashuis, Tuinstraat 63a. Daar kunt u iedere woensdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht voor vragen, mededelingen, opgave van gebedsintenties enz.Ook is alleen dan de telefoonlijn open: 0575 – 561403. Voor noodgevallen kunt u bellen 06 – 10319638. Via de mail is het secretariaat altijd bereikbaar: rkandreasparochie1900@kpnmail.nl

Bezoekersgroep
Annie Esselink
Annie Janssen
Harry Groot Zevert
Riet Waanders
Suze Zijlstra
Lidy Brouwer
Jannie Elshof                  

PCI Caritas
Jan Wissels
Annie Janssen                

Bezorgers ziekencommunie
Anton Bos
Annie Esselink
Riet Waanders
Nettie Elshof                  

Lokale werkgroepen en commissies

thumbnail_20170407_084636

Administratie (leden)
Riet Reugenbrink
Begrafenisassistenten
Harry Groot Zevert
Beheerder en administrateur RK kerkhof
Jolanda Jansen
Distributeur bezorging en redacteur “Onderweg”
Jolanda Jansen
Kerkbalans
Harrie Winckels
Liturgie, Werkgroep, Assistenten,
Nettie Elshof
M.O.V.
Mariet Winckels
R.K.Jongeren Kontakt bestuur
Stephan gr.Koerkamp
Raad van Kerken
Peter Mijland
Stichting St. Andreas

Martin Elshof
Schoonmaakgroep
Truus Tazelaar         

Koren

Het Andreaskoor klinkt als een klok, een stukje geschiedenis
In 1965
realiseerde pastoor Bax een zogenaamd Rouw- en Trouwkoor. Dit koor bestond alleen uit dames, o.l.v. Cisca van Middelkoop. Het rouw- en trouwkoor heeft tot 2010 altijd gezongen bij veel uitvaarten en in de loop der jaren steeds minder wordende trouwpartijen. Er was ook een herenkoor met Kees Horix als dirigent, en er was ook al een gemengd koor. In een  vergadering van het hele koor werd besloten om het herenkoor op te heffen en dit samen met het andere koor samen te voegen tot één groot gemengd koor o.l.v. Marijke Stemers. Opgevolgd door Rina Hummelink (1982) en later door Cisca (1989). Toen is ook de naam  St. Andreaskoor ontstaan. Verschillende organisten hebben de revue gepasseerd, zoals G. Mediatie, Hester Hummelink, dhr. van de Berg, Bas Winckels, Arnold Brouwer en Jos Mijland. Nu is al vele jaren de begeleiding in handen van Koos van Raay. Het repertoire werd breder en prettiger om te zingen, wat de animo en de sfeer goed deed. Geleidelijk aan nam het Andreaskoor ook de uitvaarten en vieringen over die het rouw en trouwkoor verzorgden en zo is dat koor opgegaan in het ‘grote’ koor. In 2015 mochten 3 leden van het Andreaskoor een Cecilia speld in ontvangst nemen voor respectievelijk 40 en 50 jaar koorzang.
Brummen heeft ook een knapenkoor gehad o.l.v. Henk Span. Op de zondag van de reünie van het 100 jarig bestaan van  de Pancratiusschool in 1985 zijn zij nog een keer bij elkaar geweest. Zij hebben destijds tijdens de mis nog één maal als (Oud) Knapenkoor gezongen onder leiding van Henk Span.
Het jongerenkoor heeft bestaan van 1968 tot 1981 en heette “Jongerenkoor Brummen”. De eerste dirigent was Bert Span, later Harrie Winckels en ook Jo Gerritsen. Bij het koor was altijd een combo en de organisten waren Fons van Outheusden jr. en Jos Gerritsen. Door een tekort aan leden moest in 1981 het besluit worden genomen om het koor op te heffen.
In de jaren 70 heeft Gerard Schockman, hoofd van de St. Pancratiusschool, het kinderkoor opgericht. en was ook korte tijd dirigent. Kort daarna heeft Riet Aartsen dit overgenomen. Ook als dirigent aan het kinderkoor verbonden waren Bep Wissels, Ria van Outheusden, Maroesja Elshof en Rina Hummelink. Het kinderkoor mocht 1x per maand op zaterdagavond zingen tijdens een viering en ook een enkele keer met Kerst of Pasen. Helaas is het kinderkoor in 2010 opgeheven
Het huidige Andreaskoor verleent regelmatig haar medewerking aan vieringen binnen de HH Twaalf Apostelen, tijdens vieringen op Tolzicht en in het Andreashuis.

 

Geschiedenis

Andreaskerk
Op 17 oktober 1838 werd de Waterstaatskerk ingewijd door de aartspriester van Gelderland, M. Terwindt. De bouw van de kerk werd mede mogelijk gemaakt door een legaat van 6000 gulden van freule Van der Heijden. Zij was eigenaresse van landgoed Groot Engelenburg. Op het landgoed was een kapel waar de parochianen te kerk gingen. In 1965 werd de mooie Waterstaatskerk gesloopt,  de nieuwe kerk kwam 300 meter verderop. Op 1 maart 2016 is de kerk aan de eredienst onttrokken en op 1 september is de kerk verkocht. Brummen heeft nu in het Andreashuis, de oude katholieke school, een mooie ruimte om samen te komen.DSC_0697

 

DSC_0694

Kerkbanken
In het gemeentehuis van Brummen staat een bank met een tafel, deze zijn gemaakt van banken uit de Andreaskerk. Een mooie blijvende herinnering aan onze kerk.

20170520_155645

 

 

 

 

 

R.K. Kerkhof bestaand sinds 1835
Gelegen:           Oude Eerbeekseweg 3a Brummen, naast de R.K. school St. Pancratius. Kadastraal sectie G nr. 4669
Oppervlakte:      2678 m2. waarvan ongeveer 400 m2 vrij.
Graven:              ± 225 graven. Waarvan 4 grafkelders, (3-13-25-78)
Columbarium:    24 nissen
Urnenveld:         Uitbreiding mogelijk tot meerdere urnengraven
Strooiveld:         ± 30 m2.
Bijzonder:          Monument voor ongedoopte kinderen, één officieel en erkend oorlogsgraf.
Beheerder en administrateur; Mw. Jolanda Jansen – Peters, Cromhoutstraat 19 Brummen tel. 0575-564814.

dsc_0022

dsc_0023dsc_0004

Informatie
Het overlijden van een dierbare is een emotioneel en moeilijk moment.  Een overlijden is ook een tijd dat er keuzes gemaakt moeten worden rondom de uitvaart. Velen denken al eerder na over het afscheid dat zij zelf willen of voor een ander mogen helpen organiseren. Door het wegvallen van de H. Andreaskerk is voor sommigen misschien een streep door de rekening gezet bij het beeld van hun afscheid. In dit bericht zet de locatieraad op verzoek de opties op een rij.

Laat ons beginnen bij iets vertrouwds. Het parochiële beleid rond uitvaarten is onveranderd. Op de website van HH Twaalf Apostelen vindt u de knop ‘wat te doen bij’. U kunt dan doorklikken op ‘overlijden’ en ‘kerkelijke uitvaart’. U leest dan over mogelijkheden en praktische wenken. U leest er echter niets over waar een dergelijke uitvaart gehouden kan worden in Brummen. Die vraag is relevant nu de H. Andreaskerk niet langer bestaat.
Uiteraard kan gebruik worden gemaakt van het Andreashuis voor bijvoorbeeld een wake, avondviering of koffietafel. Zelfs een uitvaart is mogelijk. De beschikbare ruimte is echter beperkt. U kunt ook terecht in de Oude of Sint Pancratiuskerk. Liturgische benodigdheden voor een katholieke begrafenis zijn aanwezig en beschikbaar. Inmiddels is er enige ervaring opgebouwd met parochianen van wie vanuit die kerk afscheid genomen is. We zijn zeer erkentelijk voor deze vorm van samenwerking binnen de Brummense kerken.
De Oude of Sint Pancratiuskerk en het Andreashuis zijn geen katholiek gewijde ruimtes. Daarom is daar altijd een viering van Woord en Gebed. Wenst u een uitvaart met communie-uitreiking (Eucharistieviering of Woord- en Communieviering) dan kunt u kiezen voor een katholieke kerk buiten Brummen. Tevens blijft de mogelijkheid voor een kerkelijk afscheid vanuit bijvoorbeeld een aula of crematorium. Ook de beschikbaarheid van het RK kerkhof in Brummen is onveranderd.
Mogelijk heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht. U kunt terecht op de nummers die op de site van de parochie staan en bij de locatieraad.

Andreasrommelmarkt
Sedert eind jaren zeventig (!) van de vorige eeuw is de R.K. gemeenschap in Brummen bezig om geld in te zamelen ten behoeve van allerlei grote en kleine projecten. 20160423_093854Ging het  in de beginjaren om het met behulp van allerlei verschillende acties financieren van de restauratie van het historische Leijser orgel, vanaf begin 1990 wordt jaarlijks, meestal op de laatste zaterdag in april, de grote Andreas rommelmarkt rondom het R.K. kerkgebouw gehouden. Vanaf 2017 zal de rommelmarkt gehouden worden rond het Andreashuis. De opbrengsten van deze inmiddels in de wijde regio bekende markt zijn in de afgelopen ruim twintig jaar ten goede gekomen aan veel zaken. Voorbeelden daarvan zijn het plegen van groot onderhoud aan het kerkgebouw en van het kerkhof, verfraaiing van het interieur, maar  ook restauratie van kostbare kunstwerken of financiële ondersteuning bij activiteiten van onze jeugd. De organisatie van de markt is in handen van de Stichting St. Andreas. Zij wordt daarbij ieder jaar weer ondersteund door maar liefst 125 tot 150 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.andreasmarktbrummen.nl

 

R.K.Jongerenkontakt
Al sinds 1974 wordt tijdens het Pinksterweekend het RKJK kamp georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. Over de dagen verspreid worden tal van verschillende spellen en activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan een vossenjacht en een rovertocht, maar ook de nodige behendigheid komt vaak om de hoek kijken. Het hele kamp staat in het teken van een bepaald thema. rkjk-kamp-2014Sinds het begin is het Bergherbos in Zeddam de locatie waar het kamp zich afspeelt. De Kraamskuil is hierbij de centrale locatie. Rondom de kuil staan alle tenten verspreid en starten de tochten georganiseerd door de spelleiding. Alle kinderen worden onderverdeeld in groepen en krijgen allemaal het hele weekend hun eigen groepsleider. Op kamp wordt door de keukenploeg 3 maaltijden per dag verzorgd.
Voor meer informatie kijk op www.rkjk.nl

Stichting Actie Hongerpot Brummen
Al ruim 42 jaar is Actie Hongerpot in Brummen en omstreken een begrip. De 300 ‘Hongerpotjes’ (jampotjes met een gleufje erin) staan bij de mensen thuis en in de winkels. Vrijwilligers gaan op pad om het geld te verzamelen en de ‘Actie Hongerpot’ bekendheid te geven. Het ingezamelde geld wordt besteed aan maaltijden op school voor kinderen in India en Tanzania. Ook in het lepradorp Bukumbi (Tanzania) kan op uw hulp rekenen. Kijk voor meer informatie op www.hongerpot.nl U kunt ook een presentatie aanvragen bij mw Rina Hummelink tel 0575-562531. Giften zijn welkom op de bank; NL63 ABNA 0532 5110 93 of NL39 RBRB 0790 3120 69.
U kunt het verschil maken voor de allerarmsten!

hongerpot

 

Agenda

DSC_0102

Vieringen zijn in het Andreashuis

Zondag 20 januari: Oecumenische viering
10.00 uur: in de Grote of Pancratiuskerk
Voorganger: Diaken Bos
M.m.v. Andreaskoor en Cantorij

Woensdag 23 januari: 9.30 uur
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Hebr. 7, 25 – 8, 6; Marc. 3, 7 – 12

Woensdag 30 januari: 9.30 uur
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Hebr. 10, 11 – 18; Marc. 4, 1 – 2

Woensdag 6 februari: 9.30 uur
Voorganger: Pastoor Scheve
Lezingen: Hebr. 12, 4 – 7 + 11 – 15; Marc. 6, 1 – 6

Woensdag 13 februari: 9.30 uur
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Gen. 2, 4b – 9 + 15 – 17; Marc. 7, 14 – 23

Woensdag 20 februari: 9.30 uur
Voorganger: Werkgroep liturgie
Lezingen: Gen. 8, 6 – 13 + 20 – 22; Marc. 8, 22 – 26

Woensdag 27 februari: 9.30 uur
Voorganger: Diaken Bos
Lezingen: Sirach 5, 1 – 8; Marc. 9, 41 – 5

Agenda:
Dinsdag 29 januari vergadering St. Andreascommissie Andreashuis
Donderdag 14 februari 14.00 uur Bijenkomst K.B.O. Andreashuis
Woensdag 20 februari 19.00 uur Repetitie Andreaskoor Andreashuis
Woensdag 27 februari 19.00 uur Repetitie Andreaskoor Andreashuis

Gebedsintenties

Offerkaarsen020

23 januari
Henk Peters, Ans Gerritsen – Klieverik
Voor onze zieke medeparochianen.

30 januari
Nel Reesink – Nagelmaker.
Voor onze zieke medeparochianen

6 februari
Willemien Willemsen, Ans Gerritsen – Klieverik, Mimi Bruggink –
v. Vught, Gerard Sanders.
Voor onze zieke medeparochianen.

13 februari
Overleden familie Brouwer – de Bruin, Ans Dorgelo – Scheers, Johanna Biezeman Reesink en Theo Biezeman, Gerard Sanders.
Voor onze zieke medeparochianen.

20 februari
Annie Mijland – Vreeling, Jozef Uiterweerd, Leida Mulder, Theo Cremers, Gerard Sanders.
Voor onze zieke medeparochianen.

27 februari
Bep Wissels – Bos, Henk Peters, Nel Reesink – Nagelmaker.
Voor onze zieke medeparochianen.

Nieuws

Kerkbalans 2019
De Locatie Brummen van de RK Parochie HH Twaalf Apostelen is een levende en actieve gemeenschap van katholieke gelovigen. Wij hebben onderhand wel bewezen dat we springlevend zijn, ook na de sluiting van het kerkgebouw.
Het Andreashuis is nu het centrum van onze gemeenschap en wordt elke woensdagochtend gevonden door een trouwe schare, om elkaar te ontmoeten en samen te vieren. Zie ook de foto in het nieuwste parochieblad Onderweg nummer 2.
Op belangrijke momenten zijn wij er voor de gemeenschap in Brummen, zoals bij de Allerzielenviering op 2 november. Wij hebben aandacht voor elkaar, op woensdagochtenden en bijvoorbeeld door het werk van de bezoekersgroep. Wij waren in staat om een gezin van Pakistaanse katholieken te verwelkomen in onze gemeenschap en ze financieel bij te staan toen hun nood hoog werd.
Kortom: de RK gemeenschap hier in Brummen leeft, ontwikkelt zich en zal zich steeds verder ontwikkelen. Dat kan niet zonder eigen financiële armslag, dus bijdragen uit onze gemeenschap. Wij komen bij u aankloppen tijdens de actieperiode begin februari en we hopen op uw ruimhartige bijdrage!
Laurens Mul, penningmeester Locatie Brummen

Taizé viering in het Andreashuis
Zoals inmiddels bekend is, is er sinds de sluiting van ons kerkgebouw iedere woensdagochtend om half tien een viering. Deze vieringen zijn divers van karakter. Zo was er op woensdag 9 januari j.l een Taizé viering.

Een viering in de stijl van Taizé betekent dat het accent ligt op meditatie, gebed en zang. Zingen is in Taizé is een vorm van bidden. Daarom is het van wezenlijk belang om van harte mee te zingen. Dat gebeurde dan ook die ochtend. Het Andreaskoor aangevuld met een aantal leden van de cantorij hadden diverse Taizé gezangen ingestudeerd en zongen vóór onder leiding van Cisca van Middelkoop met aan het orgel Joop Neijenhuis. Na een korte vóórzang kwamen de “kerkgangers” aan de beurt die inderdaad voluit meezongen, geïnspireerd door de teksten en de steeds weer herhaalde melodie van de gezangen. Deze gezangen werden afgewisseld door de door Rina Hummelink uitgesproken gebeden. en de daarbij passende lezing.
De aanwezigen waren vol lof over deze viering, wat duidelijk werd uitgesproeken onder het koffiedrinken na afloop.
Het ligt dan ook in de bedoeling deze vorm van vieren regelmatig terug te laten komen. De moeite waard om te bezoeken, net als de overige vieringen op de woensdagochtenden. Voelt u zich geraakt door deze vormen van ontmoeting en inspiratie, u bent allen van harte welkom op woensdagochtend om half tien in het Andreashuis, Tuinstraat 63a.
Werkgroep Liturgie

Jaarvergadering KBO
Donderdag 10 januari kwamen de leden van de KBO samen in het Andreashuis voor de algemene jaarvergadering. Voorzitter Herman Blom sprak een welkom uit aan alle aanwezigen. Met een goede wens voor iedereen en ons KBO in het nieuwe jaar. Ondertussen was iedereen voorzien van koffie of thee met een heerlijke warme oliebol.
Herman nam het jaar 2018 door en vertelde over de activiteiten van het afgelopen jaar en het ledental:
Een warm welkom aan 5 nieuwe leden, 5 leden zijn verhuisd. Een moment van stilte was er voor de 4 KBO- leden die in 2018 zijn overleden.
Herman gaf informatie over de samenwerking van KBO en PCOB. Bijkomend voordeel van het lidmaatschap van de KBO is dat men een ledenpas ontvangt. Deze pas geeft korting bij o.a. een beurs bezoek.
Vanuit de aanwezigen werd gevraagd om adressen van huisartsen voor het verlengen van het rijbewijs. Cisca had dit reeds uitgezocht en gaf de gevraagde informatie.
De penningmeester Cisca deed verslag van de inkomsten en uitgaven en het batig saldo. De leden ontvingen een overzicht van de financiën en konden vragen stellen.
Truus heeft de kas gecontroleerd en sprak haar goedkeuring  uit. Zij heeft nu 2 jaar de kas gecontroleerd  en als nieuw kascommissie lid meldt Marietje zich aan.
Cisca vraagt om dit KBO-bestuur goed bemand te blijven houden en vraagt de aanwezigen om zich aan te melden als nieuwe bestuursleden. De leden hadden gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur. Herman vroeg tenslotte of de aanwezigen nieuwe onderwerpen voor de bijeenkomsten wilde inbrengen.
Met een applaus aan het bestuur werd de vergadering door de voorzitter gesloten.
Na de pauze werden er dia’s vertoond over de Andreasmarkt en het verloop ervan. Vanaf de jaren 80, de door Pastoor Groenen georganiseerde “rommelmarkt”  voor restauratie van het Leijser orgel, tot aan september 2018, het feestelijke 25 jarige jubileum. Ook  van de Kerstmiddag kreeg men beelden te zien, wat zeer werd gewaardeerd door de leden.
Met een dankwoord aan de medewerkers van deze middag en onder het genot van een hapje en drankje, werd de gezellige middag  afgesloten.
Cisca van Middelkoop.
secretaris KBO

20181220_140326

Kerst feest bij de ouderen
Op donderdag 20 december om 14.00 uur kwamen de ouderen samen in het Andreashuis. Een ieder werd onthaald met koffie en rozijnenbrood, verzorgd door Annie en Hennie. Na een welkomstwoord door de voorzitter Herman Blom, hield Diaken Anton Bos een leerzame overdenking in het kader van het komend Kerstfeest.
Gezamenlijk werd het lied van de advent: ‘Als tussen licht en donker, de tijd haar stroom versneld’ gezongen.
In de Advent zijn op de 4 zondagen de thema’s naar de Introitus gezangen van die dag.
De 1e zondag is Levai.
De 2e: Populus Sion.
De 3e Gaudete
De 4e Rorate.
Ook werd samen ‘O, kom, O kom Immanuel, verlos uw volk, uw Israël’ samen gezongen.
De lezingen van de kerstnacht Lucas Evangelie en Mattheüs werden verteld en men zong ‘Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd’. Een ster is iets bijzonders een ster die ons de weg wijst is een teken van God. De Advent ster is een 25 puntige ster die in verwachting wijst naar de komst van Jezus. Daarna zong men ‘Nu zijt wellekome, Jesu Lieve Heer’.
Na de pauze las Cisca een kerstverhaal voor over Henkie’s kerstfeest.
Henkie stottert dat is niks erg, alleen lastig. Hij is 8 jaar, heeft blonde haren en is slim. Bij de woorden met een “ kkk ”, zegt hij gewoon een ander woord. Dat geeft problemen als hij verhuist en naar een andere school gaat. Maar het komt goed en Henkie heeft toch een mooi kerstfeest.
De aanwezigen genoten van een hapje en een drankje en daarna had Cisca nog een gedicht:
‘In de stilte gebeurde het wonder’. Naar een gedicht van Eichendorf.
Met een dankwoord aan alle medewerkers, sloot Herman de middag af en wenst ieder een zalig en een mooi kerstfeest.
Cisca van Middelkoop

11 Mei 2019 – 26e Andreasmarkt
Zoals al eerder aangekondigd zullen wij op 11 mei aanstaande voor de 26e keer onze jaarlijkse rommelmarkt houden. De commissie is aan het nadenken hoe de markt aantrekkelijk kan blijven en dat het voortbestaan ervan een kans heeft. Om de markt te laten slagen is namelijk niet alleen een goede organisatie nodig, maar ook het publiek om de goederen aan te verkopen. Zo denken wij erover om in de middag weer een veiling te organiseren. Mocht u ideeën hebben over, of goederen hebben voor, de veiling dan horen we dat graag.

Wij kunnen overigens daarnaast nog steeds goederen gebruiken om te verkopen. Mocht u nog verkoopbare spullen hebben die u kwijt wilt, meld dat dan even bij Ans Elshof (tel. 561115) of via de email: goederen@andreasmarktbrummen.nl.
De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers stijgt gestaag. Hierdoor vallen er steeds meer vrijwilligers af. Wij zijn daarom constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u willen helpen bij de opbouw van de markt op vrijdag of bij de verkoop op zaterdag dan bent u van harte welkom. Voor opgeven hiervoor of informatie over kunt u terecht bij Piet Schäfer (tel. 567571) of via de email: piet@andreasmarktbrummen.nl.
Ook bent u natuurlijk van harte welkom tijdens onze markt op zaterdag 11 mei. De aanvang is om 9.00 uur. Wij hopen u op 11 mei te zien op onze Andreasmarkt.
De Andreasmarktcommissie.

Nieuwe bank RK kerkhof geschonken door Andreascommissie
20181027_122438Zaterdag 27 oktober waren om 9.00 uur 11 vrijwilligers aanwezig om het kerkhof helemaal winterklaar te maken. Wat werd er fijn gewerkt en wederom viel het op dat de onderlinge saamhorigheid zo ontzettend groot is. Het was niet alleen het samen inspannen voor een mooi kerkhof maar het was ook gewoon gezellig. Tijdens de koffie, waar bij de familie Span wederom had gezorgd voor heerlijke koeken, konden de harde werkers uitrusten op de mooi e nieuwe houten bank. Tijdens de voorjaarsklusochtend was het idee geopperd om een bank bij het columbarium neer te zetten. Zo kunnen bezoekers van het kerkhof gaan zitten, mijmeren, gedachten laten gaan. Of even genieten van de ochtendzon, even bijkomen van de dagelijkse beslommeringen. En uiteraard voor de vrijwilligers tijdens de klusochtenden een bank om koffie te drinken. Al snel kwam destijds het idee om de Stichting St. Andreascommissie te vragen om de bank te schenken. Op het plan werd door de stichting direct positief gereageerd. Vandaar dat er nu achter op het kerkhof rechts naast het columbarium een bank is geplaatst op een tegelterras zodat mensen die slecht ter been zijn ook plaats kunnen nemen. Een koperen plaatje siert de bank: “geschonken door de Stichting St. Andreas commissie”. Namens alle vrijwilligers en bezoekers hartelijk dank voor deze mooie schenking.20181027_101855

 

 

 

 

 

 

 

Scheppen is scheiden
Geraakt door het boek ‘De moed om te beslissen’ van Anselm Grün (Ten Have, 2012), deel ik graag enkele mooie observaties en overwegingen van hem met u. 
God schiep de wereld. God is onze schepper. Wat zeggen we daarmee? Scheppen is scheiden. Scheiden wat eerst één was, of door elkaar liep. God scheidt het licht en de duisternis. De orde van de chaos. De wateren onder het uitspansel van de wateren boven het uitspansel.
Kenmerk van de mens is dat hij ook het vermogen heeft tot scheppen. Wij nemen deel aan het scheppend handelen van God. En daartoe behoort het scheiden en het beslissen (‘scheiden’ en ‘entscheiden’ in het Duits). Door beslissingen te nemen, scheiden ook wij mensen het gevormde van het ongevormde, het bewuste van het onbewuste, het licht van het donker. Door de keuzes die we maken, geven we vorm aan onze persoon, wie we zijn en worden en wat niet. Wezenlijk voor de mens is dat hij keuze is. Wij maken niet allen keuzes. Keuzes zijn de kern van ons bestaan. Door te kiezen, geven wij vorm aan ons bestaan. Wij vormen onszelf door onze beslissingen en wij zijn vrij om voor of tegen God te kiezen. Een belangrijke manier om keuzes te maken, is het geloof. Het geloof is een grondkeuze van de mens met het oog op God. De grondkeuze voor God stempelt alle individuele beslissingen die wij maken in de loop van ons leven. We mogen een leven lang oefenen in het kiezen, zodat we ook in de dood voor het leven kunnen kiezen. Jezus leefde ons dat voor. We kiezen ervoor hoe we in het leven staan, hoe we de ander zien en wat we doen om Gods wil op aarde te laten geschieden. 
Door het maken van keuzes geven we ons leven vorm. We draaien het in de richting die we willen. Een richting die past bij ons wezen. We worden medescheppers naast God. Goed maakte ons naar Zijn beeld en gelijkenis. In onze keuzes is het aan ons het oorspronkelijke beeld van God steeds meer te scheiden van vertroebelingen die dat beeld aantastten – door projecties die anderen ons opdrongen, illusies die we zelf creëerden. Geloven is steeds voor het leven en de liefde kiezen, keuzes maken die ons leven richting geven en tot bloei brengen. Een leven dat overeenstemt met ons innerlijk wezen en dat ons en de mensen om ons heen tot zegen is.
U kunt het boek bestellen in de boekhandel of lenen in de bibliotheek.
Sjoerd van Geffen

Uit de geloofsgemeenschap

20181102_183636
In Memoriam

Zaterdag 12 januari is Gerard (Gerhardus Johannes Theodorus) Sanders overleden. Vrijdag 18 januari is er afscheid van hem genomen in het crematorium te Zutphen.

Op 28 december, net geen half jaar na het overlijden van zijn vrouw Johanna Biezeman- Reesink, overleed op 83 jarige leeftijd onze medeparochiaan Theodorus Johannes (Theo) Biezeman.
Theo werd op 24 januari 1935 in Apeldoorn geboren, groeide in een liefdevol gezin op in Loenen op de Veluwe. Waar hij naar school ging en de Loenermark een belangrijke plaats in zijn leven in nam. Samen met zijn vader werkte hij daar regelmatig. Theo was een sportief man liep in zijn dienst tijd de Nijmeegse vierdaagse, en was vervend voetbal liefhebber. Eerst actief als speler en later als trainer bij diverse clubs. Hij trouwde in 1962 met Johanna Reesink, samen werden zij de gelukkige ouders van drie kinderen. Later de trotse opa en oma van vijf kleinkinderen.
Tuinieren was één van zijn hobby’s. De siertuin was zijn trots, daar mocht niet zomaar in gespeeld worden. De planten werden veelal in zijn eigen broeikas gekweekt. Hij was uiteindelijk ook heel blij dat hij conciërge werd op de huishoudschool in Brummen. Daar kon hij volop tuinieren en klussen.
Theo heeft voor de kinderen veel geklust en verbouwd, niets was hem te veel. Hij stond altijd voor iedereen klaar om te helpen. Zo was hij ook altijd als vrijwilliger op de Andreasmarkt en bij de klusdagen op het kerkhof te vinden, stilzitten was immers niets voor hem.
Het viel Theo zwaar toen Johanna door haar ziekte niet meer thuis kon wonen. Het verdriet en het gemis was groot, ondanks de vele bezoeken. Helaas kwam voor hem, drie jaar geleden, het moment dat de ziekte van Alzheimer ook bij hem de overhand nam. Het was niet meer mogelijk om thuis te blijven wonen. Hij accepteerde zijn lot en zijn zachte en lieve karakter kwam naar boven toen hij in het verpleeghuis verbleef. Hij genoot van de aandacht en de liefdevolle verzorging. Zijn humor bleef hij tot het eind behouden. Het overlijden van Johanna heeft hem diep geraakt, waardoor hij binnen een halfjaar hard achteruit ging en op 28 december overleden is. Op donderdag 3 januari is hij begraven op ons kerkhof bij zijn Johanna. Moge hij nu, herenigd met zijn vrouw, rust gevonden hebben.
Diaken Anton Bos

Op vrijdag 14 december is overleden Theo Cremers. Theo is geboren op 10 mei 1934. Hij woonde samen met zijn vrouw op Tolzicht. Vrijdag 21 december was zijn uitvaart in het crematorium in Dieren.

Zaterdag 24 november is Petronella Anna Martha Reesink – Nagelmaker overleden. Nel woonde aan de Ambachtstraat in Brummen. Op vrijdag 30 november was de afscheidsdienst in de Omarming te Zutphen.

Zaterdag 17 november is op 90 jarige leeftijd overleden Aleida Johanna Mulder. Leida is op donderdag 22 november gecremeerd in de Omarming te Zutphen.

Heer, geef hen de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen, dat ze mogen rusten in vrede. Amen.  

Visje_poster_323