Parochie

De parochie HH. Twaalf Apostelen bestaat sinds 1 januari 2010 en is een regionale Rooms Katholieke parochie, die bestaat uit 14 geloofsgemeenschappen. De gemeenschappen geven invulling aan het geloofsleven in hun woonplaats en hebben elk hun eigen pastoraatgroep en locatieraad, die verantwoordelijk zijn voor pastorale respectievelijk organisatorische zaken.  Gezamenlijk hebben de geloofsgemeenschappen één parochiebestuur en één pastoraal team dat ondersteund wordt door twee diakens en twee parochiemedewerkers.

 

Logo

Het logo van onze parochie stelt een visser met zijn visnet voor. De Apostelen waren voor een groot deel vissers bij het meer van Galilea, vóór ze Jezus volgden, alles achter zich lieten en zijn leerlingen werden. Aan het einde van hun driejarige tocht door het land, vlakbij de eindbestemming Jeruzalem, zei Jezus tegen hen dat zij als vissers begonnen, leerlingen werden en na zijn dood “vissers van mensen” zullen zijn: door het doorgeven van de boodschap komen mensen tot geloof in Jezus Christus. Apostel betekent: verkondiger, brenger van de blijde boodschap. Het logo verwijst naar de twaalf geloofsgemeenschappen die samen onder deze naam als één parochie verder gingen. Intussen zijn daar twee geloofsgemeenschappen (Brummen en Drempt) aan toegevoegd.

Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat uit pastoor Harry Scheve en pastoraal werker Carin Timmerman.
Zij worden geassisteerd door twee onbezoldigde diakens (Anton Bos en Günther Oude Groen) en twee parochiemedewerkers (Laura van de Kam en Gerry Spekkink). Het pastoraal team en het parochiebestuur zetten het pastoraal- en bestuurlijk beleidsplan om in concrete activiteiten ten dienste van de parochie als geheel en van de veertien geloofsgemeenschappen afzonderlijk.

De twee diakens ondersteunen  bij het aandachtsveld diaconie en de pastoraal werker en parochiemedewerkers zijn vooral actief in het opbouwwerk en de catechese. Alle leden van het  pastoraal team gaan voor in de reguliere en de bijzondere vieringen en zijn daarnaast actief in het pastoraat in de zin van zorg en begeleiding vanuit het R.K. geloof voor individuele mensen en groepen in de parochie.

Pastoraal Team parochie HH. Twaalf Apostelen:

PT Harry Scheve DSC03172

 

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor

06 53214017
h.scheve@12apostelen.nl

 

 

 

C.E.J.M. (Carin) Timmerman, pastoraal werker

06-25091377
c.timmerman@12apostelen.nl

 

PT Jaap van Kranenburg DSC03122 (2)

 

Diaken A.J.M. (Anton) Bos

06 44902208
a.bos@12apostelen.nl

PT Gunther Oude Groen DSC03008

 

Diaken G.G.M. (Günther) Oude Groen

0545 272320
Telefonisch spreekuur voor zieken en ouderen:
Dinsdag 18.30-19.30 uur
g.oudegroen@12apostelen.nl

PT Laura van de Kam DSC02986

 

L.M.J.F. (Laura) van de Kam

Parochiemedewerker
06 39639364
l.vandekam@12apostelen.nl.

PT Gerry Spekkink DSC03051 (1)

 

G.J.A.M. (Gerry) Spekkink-Beunk

Parochiemedewerker
06 47153610
g.spekkink@12apostelen.nl

 

Pastoraal beleid

In de organisatie dragen velen, beroepskrachten en vrijwilligers, een bepaalde verantwoordelijkheid voor de taak die ze op zich hebben genomen. De eindverantwoordelijkheid voor het pastoraal beleid ligt bij de pastoor. Dit beleid houdt rekening met de eigen aard en situatie van de parochie binnen het kader van de rooms-katholieke kerk (bisdom en wereldkerk) waar ze deel van uitmaakt. In het pastoraal beleid worden behoeften en ideeën vanuit de parochianen met de eigen inzichten van het pastoraal team en het parochiebestuur telkens verwerkt tot nieuw beleid. De leden van het pastoraal team werken vanuit het pastoraal beleidsplan. De uitvoering van het pastoraal beleidsplan in de praktijk wordt zoveel mogelijk gedelegeerd naar werkgroepen en vrijwilligers.

Het beleidsplan van de parochie is te lezen via deze link: pastoraal- en bestuurlijk beleidsplan en de notitie De parochie HH. Twaalf Apostelen op een kruispunt.

.

Het pastoraal team heeft zijn werk verdeeld over een aantal aandachtsvelden, de zogenoemde profielen. Deze profielen zijn liturgie, catechese en gemeenschapsopbouw en worden hier kort besproken.

Liturgie

WS 01 - Wie zijn wij - Aandachtsvelden - Liturgie 2 DSC06627 (1)

 

Weekendliturgie In de parochie de Heilige Twaalf Apostelen hebben de samenwerkende geloofsgemeenschappen afspraken gemaakt over de vieringen. Het doel hiervan is dat in iedere geloofsgemeenschap in het weekend óf op zaterdagavond óf op zondagmorgen een viering of een Heilige Mis is. De pastores uit het team gaan bij toerbeurt voor in de vieringen in de verschillende kerken van de parochie. Daarnaast gaan ook emeriti, diakens en toegeruste vrijwilligers voor in vieringen. Informatie over de tijden, aard van de weekendviering en de voorganger leest u op de pagina Vieringen.

Viering door de week Buiten de vakantieperiode zijn in verschillende geloofsgemeenschappen, in kerkgebouwen of in de verzorgings- en verpleeghuizen ook regelmatig vieringen. Daarin gaan zowel pastores van het team, emeritus pastoors, diakens en ook toegeruste vrijwilligers voor. Voor precieze plaatsen en tijden kunt u kijken op de pagina van de betreffende geloofsgemeenschap of op de pagina Vieringen.

Catechese

WS 02 DSC03693 (1)

 

Levenslijn-catechese

Net zoals planten water en licht nodig hebben, heeft ons geloof ook voeding nodig. Die voeding ontvangen we vaak al in de vieringen en de Sacramenten. Maar we kunnen ook meer ontdekken over ons eigen geloof. Wat staat in mijn leven op de eerste plaats? Geloof ik in God? Wat heeft de Bijbel me te zeggen? Dat zijn vragen waar je een leven lang meer over kunt leren.

Op dit moment kennen we een aantal bescheiden initiatieven voor jongeren en volwassenen die méér willen met hun geloof. Zo is er een Geloven Nu-groep, waarin mensen aan de hand van een Bijbeltekst in gesprek gaan. Voor jongeren is er Jong Onderweg, een groep jong volwassenen van 18 t/m 36 jaar die maandelijks bij elkaar komen rond een geloofsthema. Zo kan het geloof voortdurend “verlicht, gestimuleerd en vernieuwd” worden, zoals paus Johannes Paulus II al in 1979 aanbeval. Dat noemen we in onze parochie levenslijn-catechese. Op dit moment is dat nog volop in ontwikkeling.

Sacramentencatechese

Op de grote momenten van het leven hebben de Sacramenten hun plaats: Doopsel, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel en Huwelijk. Het is nogal wat om zo’n Sacrament te ontvangen, want elk Sacrament is een heel bijzonder geschenk van God. Daarom bieden we Sacramentencatechese aan, om mensen als het ware te helpen het cadeau uit te pakken.

Alle Sacramenten zijn behalve een cadeau ook een opdracht.  Alle gedoopten hebben de opdracht altijd leerling van Jezus te blijven. Wie de Communie ontvangt, ontvangt Jezus. Dat bevat ook de opdracht om ons leven steeds meer op Hem te richten. In het Vormsel ontvangen we de Heilige Geest, die ons kracht geeft om Gods getuigen in deze wereld te zijn. De gehuwden hebben de opdracht lief te hebben en open te staan voor nieuw leven.

In de Sacramentencatechese hebben we het over het geschenk en over de opdracht die erbij hoort. Omdat het belangrijk is goed voorbereid te zijn, is deze catechese verplicht voor wie één van deze Sacramenten wil ontvangen. Meer informatie vindt u op de betreffende pagina’s op deze site.

 

Gemeenschapsopbouw

WS 03 -Vergaderen 4 P1010421 (1)

 

Het werkveld ‘Gemeenschapsopbouw’ heeft te maken met ‘gemeenschap’ en ‘opbouw’. Het heeft als doel het bevorderen van vitaliteit, vernieuwing en openheid van de gemeenschappen naar elkaar en naar de samenleving. Gemeenschapsopbouw is in die zin ondersteunend aan de liturgie, de catechese en de diaconie. In een tijd waarin de kerken in zwaar weer lijken te verkeren willen wij als parochie juist missionair zijn, dat is: naar buiten treden met de Blijde Boodschap van Christus. In de praktijk betekent gemeenschapsopbouw daarom vooral:  het stimuleren van (missionaire) activiteiten en initiatieven die voortkomen uit de gemeenschappen, het scholen en anderszins ondersteunen van de bestaande vrijwilligers het helpen nieuwe vrijwilligers te werven, het onderhouden van contacten en het stimuleren van initiatieven van de geloofsgemeenschappen met andere kerken en organisaties. Gemeenschapsopbouw probeert aan te sluiten bij plaatselijke maatschappelijke discussies en ontwikkelingen, om zo een goede wisselwerking te krijgen tussen de parochie en de omgeving.

Specifieke taakvelden binnen gemeenschapsopbouw zijn communicatie, oecumene, vrijwilligersbeleid en parochieontwikkeling.

Oecumene

logo-eucomene

Jezus Christus bad op de avond voor zijn dood: “Vader, dat allen één zijn” (Joh. 17,21). Tweeduizend jaar na dat dit gebed is uitgesproken voelen mensen zich nog steeds aangesproken door deze woorden van Jezus. Ze zien de gescheidenheid van christenen en kerken en de verdeeldheid in de wereld en verlangen naar eenheid. Het zoeken naar eenheid onder christenen is een verlangen dat levend gehouden wordt in gebed en een groot aantal activiteiten. Beide hebben als basis de zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er “één kudde met één Herder” zou zijn (Joh 10,16)

Veel mensen houden zich intensief bezig met deze boodschap van Jezus. Zij zoeken binnen de kerken naar eenheid. Niet om er een ‘eenheidsworst’ van te maken, maar om elkaar te bemoedigen, te ondersteunen en te leren van elkaar en elkaars geloof. Dat heet: ‘eenheid in verscheidenheid’.

In de Parochie HH Twaalf Apostelen zijn in diverse geloofsgemeenschappen afdelingen van de Raad van kerken actief. Andere geloofsgemeenschappen hebben een op andere manieren een nauwe band met de andere kerken en hun gelovigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. Raad van Kerken in Nederland Klik hier. Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.

Vrijwilligers

WS 05 - Vrijwilligers -groep-Buitenkerststalbouwers-2012

De parochie ‘draait’ zoals alle parochies, op de vele vrijwilligers. Als gekeken wordt naar de inhoud van het kerkelijke vrijwilligerswerk, dan bestrijkt dat een breed veld met een waaier van activiteiten. Het is daarom lastig dé vrijwilliger in beeld te krijgen, want die bestaat niet. Het zijn allemaal verschillende mensen die zich op hun eigen manier voor andere mensen inzetten. Twee derde van de vrijwilligersactiviteiten speelt zich af rond gebouwen en vieringen, informatie en contact; een kleiner deel beslaat diaconie en catechese en een nog kleiner deel houdt zich bezig met besturen. De motieven van waaruit de vrijwilligers werken zijn verschillend. De een vindt vooral haar/zijn motivatie in het meehelpen in de liturgie, de ander zoekt het in diaconie, weer een ander in het bijhouden van het parochiebestand. De een doet het vanuit het doopsel, de ander omdat de ouders en/of  het sociale netwerk het ook doen. Een groeiend aantal vrijwilligers, vooral jongeren, willen nieuwe vaardigheden leren, ervaring opdoen op een bepaald gebied.

Er is een aantal mogelijkheden voor nieuwe en bestaande vrijwilligers om gemotiveerd en veel plezier in de parochie te (blijven) werken. Een mogelijkheid is het volgen van (modules naar keuze) van de pastorale school, een andere manier is de cursus ‘gavengericht werken’, waarin geleerd wordt hoe je maximaal de eigen gaven en talenten kunt inzetten en zo met veel plezier als vrijwilliger werkt.

Wil je meer weten, neem dan contact op.

Parochiebestuur

De voorzitter van elk RK parochiebestuur is de pastoor, die samen met de vicevoorzitter de dagelijkse leiding heeft. Omdat de pastoor primair de leider van het pastoraal team is, is het goed gebruik dat de vicevoorzitter acteert als voorzitter van het parochiebestuur. De vicevoorzitter leidt vergaderingen en is de eerste vertegenwoordiger van het bestuur naar buiten. Naast de voorzitter kent het bestuur de gebruikelijke bestuurlijke rollen. Daarnaast is een aantal bestuursleden contactpersoon voor geloofsgemeenschappen die samenwerken in de genoemde clusters.

Parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen:

J.G.M. (Harry) Scheve, pastoor
h.scheve@12apostelen.nl
Voorzitter

C.A.L.S. (Ineke) Peterse-Giesen
ineke.peterse@gmail.com
Secretaris

C.H.J. (Kees) Koersvelt
penningmeester@12apostelen.nl
Penningmeester

H.G.J. (Herman) Heuver
h.heuver@planet.nl
Gebouwen en begraafplaatsen

B.G.A. (Ben) Hemmer
lid

 

Bestuurlijk beleid

Het parochiebestuur is samen met het pastoraal team, verantwoordelijk voor het beleid van de parochie. Daartoe hebben zij in nauwe samenwerking met de geloofsgemeenschappen in november 2018 een pastoraal- en bestuurlijk beleidsplan opgesteld dat uitgevoerd wordt door het breed parochieel team en het parochiebestuur.

Commissies en werkgroepen

Naast de vele activiteiten op het niveau van de geloofsgemeenschappen, kent de parochie een aantal commissies en werkgroepen die parochiebreed actief zijn. Deze commissies werken over het algemeen nauw samen met een van de leden van het parochiebestuur of van de het breed parochieel team.

Financiële Commissie Parochie/PCI
Pieter Hoogstraten
Anton Giessen
Jan den Hartog
Arnold Peterse
Kees Koersvelt

Communicatie commissie
Marjan Helmink
Petra Hulman
Hans Limbeek
Magda van Ommen

Redactie Onderweg
Joost van Duin
Hans Limbeek
Magda van Ommen
Gerrit te Vaarwerk

Parochiële Doopvoorbereiding
Suzan Besselink
Mieke Degen

Parochiële Vormselvoorbereiding
Joost van Duin
Ilse Jolink
Gerard Somhorst
Belinda Winters
Nathalie van Workum

Parochiële Huwelijksvoorbereiding
Gonnie Aagten
Brian McDonald
Harry Scheve

WS 07 - Vergaderen - IMG_0024

Parochiesecretariaat

Bij het parochiesecretariaat wordt u geholpen door Mieke Degen, Petra Hulman en Magda van Ommen. Daarbij verzorgt Mieke de parochiële ledenadministratie, het drukwerk en is ze verantwoordelijk voor de parochiële register voor doop, vormsel, huwelijk en overlijden. Petra behartigt de communicatie in het algemeen, waaronder ook de parochiële website, ParochiePost en BestuursBerichten en Bezinningsmails vallen. Magda verleent administratieve ondersteuning aan parochiebestuur en pastoraal team en geeft waar nodig leiding aan de secretariaten van de  geloofsgemeenschappen.
Herman Veldscholten en Trees Huis in ’t Veld verzorgen de financiële administratie voor de penningmeester van de parochie.

Het secretariaat is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; tel.nr. 0575711310. Buiten deze tijden kunt u voor noodgevallen de parochie bereiken via tel.nr. 0610319638. Dit noodnummer kunt u altijd rechtstreeks bellen bij aanvragen voor ziekenzalving/ziekenzegening en uitvaart.

Adres: Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Email:    secretariaat@12apostelen.nl

PS Magda van Ommen DSC00898 (2)

Magda van Ommen

Mieke Degen

Goede Vrijdag vieren met Passie

In 2006 was de eerste eigentijdse viering op Goede Vrijdag; een meditatieve kruiswegviering met beelden van Sigfried Köder. De viering werd gehouden in de zijbeuken van de St-Jan in Zutphen. Initiatiefnemer Wil Matti werkte jarenlang als pastoraal werker in Bolivia en deed daar de inspiratie op voor deze viering. Inmiddels is het een traditie geworden om op Goede Vrijdag op een bijzondere, eigentijdse wijze het lijden en sterven van Jezus te herdenken.

Het lijden van Jezus staat symbool voor het lijden in de wereld van vandaag. Jezus is voor niets gestorven als we niet tot bezinning komen en kijken naar het lijden dat wij mensen elkaar nog steeds aan doen. Jezus werd gegeseld voor dat hij moest sterven. Vandaag worden nog steeds miljoenen mensen gegeseld in oorlog, door terreur, misbruik, honger en uitbuiting en sterven mensen een mensonwaardige dood. In ‘De Passie’ wordt benadrukt dat we zorg dragen voor elkaar en wordt zichtbaar gemaakt dat het lijden van vandaag ook onze verantwoordelijkheid is.

Als we één zijn in Christus dan zijn we allemaal broer en zus van elkaar.
Vanuit die gedachte zou er geen lijden mogen zijn!

In 2007 was er een kruisweg door de binnenstad van Zutphen met staties bij verschillende maatschappelijke organisaties zoals bv. Vluchtelingenwerk. Deze werd afgesloten met een korte viering in de St Jan.
In 2009 hebben parochianen een eigen Kruisweg geschilderd en dat was ook het eerste jaar dat er werd gewerkt met een projectkoor. Deze geschilderde kruisweg is zelfs diverse malen in andere parochies gebruikt.
De jaren erop organiseerde de parochie HH. Twaalf Apostelen identieke vieringen met meditatieve diapresentaties en ook steeds met eigentijdse liederen gezongen door een projectkoor. De koorleden begonnen ‘s morgens met het instuderen van de liederen en om drie uur ‘s middags was de meditatieve kruiswegviering.
Het enthousiasme van het koor, onder de geweldige leiding van dirigent Jan te Plate en pianist Frank Sterenborg, was groot en de vraag die boven kwam drijven was, waarom doen we niet een keer een uitvoering zoals ‘The Passion’?
In 2014 is daar enthousiast werk van gemaakt. Er kwam een passieteam dat de eerste uitvoering van ‘De Passie’ voorbereidde. De ruimte in de St. Jan Zutphen was niet geschikt voor een groot passiekoor met combo en daarom werd de Christus Koningkerk in Vorden de nieuwe locatie. Het projectkoor werd groter, van 50 naar bijna 100 koorleden. Ook ging het van 1 naar 4 repetities, waaronder een generale repetitie met combo en solisten. Voorafgaand aan de viering werd een Stille Tocht gehouden door Vorden langs de drie Vordense kerken, waarbij het kruis door parochianen werd gedragen. Deze eerste viering met Stille Tocht maakte op velen een diepe indruk en iedere plaats in de kerk was bezet.

De combinatie van de foto’s, Bijbelteksten, actuele teksten en gedichten, samen met de eigentijdse liederen werd met veel enthousiasme ontvangen. Op 15 april 2022, in de R.K. kerk van Vorden, zullen er daarom twee vieringen verzorgd: om 15.00 uur en een viering om 19.00 uur. Over de Stille Tocht wordt nog nagedacht i.v.m. mogelijke maatregelen.

Ga door na de pagina van het Passiekoor.