img_kerk_lochem

H. Joseph – Lochem
Nieuweweg 18
7241 ET Lochem
0573 251457
rkkerklochem@hetnet.nl
Secretariaat:
Dinsdag en donderdag: 8.45-11.45 uur.
Algemeen en intenties: NL94RABO0336626193
Kerkbalans: NL72RABO0180799290
Redactie: gjvaarwerk@kpnmail.nl

klik hier voor kerkradio

Locatieraad

Anton Schilderinck, voorzitter; tel. 0573 251115
Paul Wuts, penningmeester; tel. 0573 460149
Hanneke Vos, secretaris; tel. 06 51755417

Pastoraatgroep

Lucia Doornbos; tel. 0573 280330
Thea van Huijstee; tel. 0573 258442
Ben Hemmer; tel. 0573 257791

Zorg

Bezoekersgroep zieken/bejaarden
Inez Pels; telefoon 0573-280265

dsc04318-1

dsc04227-2

Voedselbank
Lucia Doornbos; telefoon 0573-280910

 SHLK (Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken)

dsc00714-1

De Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken, kortweg SHLK, is een bovendiaconaal orgaan waarin ook onze geloofsgemeenschap is vertegenwoordigd. Ze houdt zich bezig met noden waarvoor elders geen oplossing gevonden kan worden en werkt nauw samen met de Caritas.

Wie kan financiële hulp krijgen?
Iedereen in Lochem, Laren en Barchem die in financiële nood verkeert en om bepaalde redenen geen beroep (meer) kan doen op overheidsvoorzieningen. In een vertrouwelijk gesprek worden de mogelijkheden bekeken. De privacy is daarbij uiteraard gewaarborgd.
Financiële hulp vragen is niet altijd gemakkelijk. Zien dat er behoefte aan hulp is in uw omgeving, kan voor u een reden zijn om op ons bestaan te attenderen. Wilt u contact opnemen, dan kan dat via telefoonnummer 06-17180390.
Voor antwoorden kunt u uw contactgegevens ook mailen naar secretariaat.shlk@gmail.com.

U kunt de werkzaamheden van de Stichting ook steunen door een bijdrage te storten op NL97RBRB0898385903 t.n.v. ‘Stichting Hulpverlening Lochemse Kerken.

Lokale werkgroepen en commissies

Locatieraad/pastoraatgroep

DSC01786

Commissie Beheer en Onderhoud
Henry te Walvaart; telefoon 0573-441785

commissie-beheer-onderhoud

Schoonmaak
Gerda Goossens; telefoon 0573-254851

dsc09949-1

Tuinonderhoud
Roelof Heringa; telefoon 0573-253697

Roelof

Bezorging parochieblad Onderweg
Els en Goof Bus; telefoon 0573-441348

Repro (drukwerk)
Piet Witteman; telefoon 0573-459929

Piet Witteman (1)

Kerkbalans

dsc00964

Trees Beltman; telefoon 0573-251645

trees-beltman

Collectanten
Hans Kox; telefoon 0573-252402/254850

Personeelszaken
Paul Wuts; telefoon 0573-460149

Avondwake- en uitgeleidegroep
Ans Lans; telefoon 0573-401925

Familieviering
Gerry te Walvaart; telefoon 0573-441785

Kosters
Truus Rouweler; telefoon 0573-258183

Lectoren
Jan Steenkamer; telefoon 0573-257086

Liturgiegroep
Greetje Wübbels; telefoon 0573-251680

dsc00017-1

Misdienaars
Greetje Wübbels; telefoon 0573-251680

H. Doopsel
Goof Bus; telefoon 0573-441348

Eerste Heilige Communie
Gerry te Walvaart; telefoon 0573-441785

dsc03502-1

H. Vormsel
Gerry te Walvaart; telefoon 0573-441785

Jeugd- en schoolzaken
Ben Hemmer; telefoon 0573-257791

Bloemengroep
Marianne Berends; telefoon 0575-431254

dsc00650-1

Koffieschenkgroep
Truus Rouweler; telefoon 0573-258183

dsc04548-1

MOV (Missie Ontwikkeling Vrede)
Martin Bloem; telefoon 0573-252739

Autorijders en bereikbaarheid parochie
Miep en Jan Steenkamer; telefoon0573-257086

Gastvrouwen
Toos Scholtens; telefoon 0573-253018

Nieuwe katholieken en nieuwkomers
Trees Beltman; telefoon 0573-251645

Raad van Kerken
Ben Hemmer; telefoon 0573-257791

Bedevaarten
Mies Holtslag; telefoon 0573-253818

Stille Omgang
Jan Brokers; telefoon 0573-254064

Koren

Gemengd Koor       
Ans Lans, telefoon 0573-40 19 25

kkc-15

Koor Marinata         
Marianne Boks, telefoon 0573-25 32 08

dsc00207-1

Geschiedenis

De katholieke parochies, zoals die aan de vooravond van de reformatie in de Achterhoek en Twente bestonden, werden in de periode van 1600 tot 1630 met krachtige steun van de Staatse overheid omgezet (of zo men wil hervormd) in protestantse gemeenten. Katholieke geestelijken, die niet met de reformatie meegingen, moesten afstand doen van hun parochiële bediening en katholieken, die het oude geloof trouw bleven, moesten bij wijze van spreken ondergronds gaan. Voor hen ontstond de zogenaamde schuilkerkperiode die formeel duurde tot 1795. Zo is ook in Lochem de oude St. Gudulaparochie overgegaan naar het protestantisme en moesten de aanhangers van het oude geloof elders hun heil zoeken.

Eerst na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werden overal in Twente en de Achterhoek weer formeel parochies opgericht waarbij de nieuwe kerk doorgaans weer werd toegewijd aan de heilige die vóór de reformatie al patroon was van de oude parochiekerk. Daarvan zijn in Twente en de Achterhoek vele voorbeelden te vinden. In Lochem werd in 1887 een bijkerk van de parochie Kranenburg(Vorden) opgericht, toegewijd aan de heilige Joseph en niet – zoals je eigenlijk zou verwachten – aan de heilige Gudula. Hoe zit dat?

Voor de beantwoording van die vraag nemen we een kijkje in het Memorandaboek 1887-1919 van de r.-k. kerk in Lochem, aanwezig in het parochiële archief. Daarin heeft de franciscaan pater Damianus Pieters het wel en wee van de Lochemse katholieken in de 19e eeuw beschreven. Deze pater was sinds 1880 assistent in de parochie Kranenburg, waaronder ook de katholieken van Lochem hoorden, en in 1887 werd hij de eerste rector van de nieuwe bijkerk in Lochem. (De parochie Kranenburg werd van oudsher bediend door paters franciscanen.) Pater Pieters meldt in zijn Memorandaboek dat er omstreeks 1880 in Lochem zo’n 70 à 80 katholieken (volwassenen en kinderen) waren, die voor hun zondagse kerkbezoek waren aangewezen op de kerk in Kranenburg, hemelsbreed ca. 7,5 kilometer van Lochem. Het wekelijks overbruggen van deze afstand was voor de meeste katholieken in Lochem een moeizame aangelegenheid. Het merendeel was arm en had niet de beschikking over eigen vervoer, m.a.w. het kwam dikwijls neer op voetenwerk 1½ uur heen en 1½ uur terug. Pater Damianus schrijft dan ook dat het “zondagsverzuim” groot was en ook met het bijwonen van de catechismusles in Kranenburg was het treurig gesteld. De katholieke kinderen uit Lochem kwamen soms maandenlang niet opdagen!

De oplossing was op het eerste gezicht simpel: zorg dat er in Lochem een kerkgelegenheid is, zodat het afgelopen is met het moeizame getrek naar Kranenburg. Helaas was daar geen kijk op. Zoals gezegd de Lochemse katholieken waren arm en financiële draagkracht voor het bouwen van een kerkje ontbrak ten enenmale. Dat die oplossing er toch kwam, is te danken geweest aan freule Josepha barones van Dordt tot Medler, die destijds op huize Wientjesvoort bij Kranenburg woonde. Zij stelde vlak voor haar dood (op 26 april 1886) aan de paters van Kranenburg geld beschikbaar voor de stichting van een kerk en pastorie in Lochem. De paters (pastoor de Bruin en de toekomstige rector Pieters) hebben er geen gras over laten groeien. In augustus 1887 waren kerk en pastorie op de hoek van de Kastanjelaan en Nieuweweg gereed voor gebruik.

dsc04186

Pater Pieters is in zijn memorandaboek vol lof en dankbaarheid jegens de freule. Hij noemt haar “de edelmoedige stichteresse van kerk en pastorie” en “edele vrouwe” en memoreert dat zij “toch al zoo verbazend veel aan kerken en scholen en armen had gedaan”. Gelet op de voornaam van de freule is de conclusie welhaast onafwendbaar dat de paters franciscanen van Kranenburg hun dankbaarheid ook gestalte gegeven hebben door de kerk in Lochem toe te wijden aan de naamheilige van de freule de heilige Joseph.

dsc04193-1  dsc00049-2

Josepha Joanna Arnolda Eleonora Charlotta Sophia barones van Dorth tot Medler werd geboren op 21 juni 1800 op huize ‘t Medler te Vorden en overleed 26 april 1886 op huize Wientjesvoort te Vorden. Zij was ongehuwd.

Jos Andriessen

 

Flarden uit de geschiedenis van de St. Josephkerk in Lochem

Glas-in-loodramen van de doopkapel

(Op 6 oktober 1961 stuurde de heer Henk Carlier aan pastoor Jorna enkele foto’s van de glas-in-loodramen van de doopkapel en schreef onder andere het volgende.)

“Al is pastoor Flaat de opdrachtgever geweest , u bent onbetwist degene die het initiatief heeft genomen mij de opdracht te geven tot het maken van de glas-in-loodramen van de doopkapel. Het antieke, geblazen handwerkglas is prachtig en de grote hoeveelheid kleuren maken het mogelijk een onvoorstelbaar gamma te bereiken. De motieven hebben allemaal betrekking op het doopritueel, het geloof, de geboden, het doopwater en de symboliek daarvan, waterlelies, de zegening van het water, herten bij de bron, vissen, zon, maan, sterren, kaarslicht, Christus op het water lopend die Petrus de hand reikt, een priesterhand op het voorhoofd van een dopeling en de slang en duif als symbolen van de onderwereld en de H. Geest. De kleuren zijn in een bepaalde harmonie gezet, zodat het geheel een goede sfeer geeft in de kapel en toch niet al te druk en rommelig lijkt.”

   dsc00285

Bij het honderdjarig bestaan van de St. Josephparochie

De middelen die geleid hebben tot de stichting van de eerste katholieke kerk in Lochem zijn geschonken door freule J.J.A.E.C.S. Baronesse van Dorth tot Medler (freule Josephine) in het jaar 1886 vlak voor haar dood. Het Lochemse kerkgebouw werd toegewijd aan Sint Joseph naar wie de freule bij het doopsel was genoemd.
Tot het jaar 1887 gingen de slechts 54 Lochemse katholieken in Vorden ter kerke bij de kloosterkerk van de paters Franciscanen. De eerste pastoor te Lochem was pater Damianus J. Pieters die een enorme stempel heeft gedrukt op de Lochemse katholieke parochie. Hij was de spil waar alles om draaide: veel problemen kwamen dankzij hem in de pastorie aan de Kastanjelaan tot een oplossing.
Op 18 augustus 1912 vierde de kleine katholieke gemeenschap het 25-jarig bestaan van het kerkgebouw en tevens het zilveren pastoraat van pastoor Pieters in Lochem. Oude geschriften vermelden dat ’s avonds onder het plechtige Lof de kerk zo vol was, dat velen het met een staanplaats op straat moesten doen. Hoogtepunt die dag was de huldiging door de kinderen die met lampions door de straten van Lochem liepen voorafgegaan door een fanfarekorps. Duizenden waren getuige van dit feest, dat werd afgesloten met een concert in de tuin van de jubilaris.
Op zondag 7 maart 1917 herdacht de Lochemse parochie het veertigjarig priesterfeest van pater Pieters. Hoewel de festiviteiten al een week lang onder leiding van pater Albada Jelgersma hadden plaatsgevonden, was de plechtige Hoogmis en het Lof opnieuw het hoogtepunt. Tijdens de receptie brachten zowel Advendo als Aeolus een serenade aan de zo geliefde pater Pieters. De protestantse en Israëlische ingezetenen schonken pater Pieters een divan, een vloerkleed en een envelop die hij aan een zelf te kiezen doel mocht overhandigen.
In 1922 telde de parochie ongeveer 400 zielen, maar in feite behoorde men als parochiegemeenschap nog steeds onder de Vordense Franciscanerkerk. Op 27 januari 1924 werd in Lochem van de kansel een brief van monseigneur H. van de Wetering voorgelezen waarin stond dat Lochem officieel tot zelfstandige parochie was verheven. Tot eerste echte zelfstandige pastoor werd benoemd pastoor A.A. Meijer O.F.M. Bij zijn installatie op 3 februari 1924 was ook de inmiddels meer dan vijftigjarige Minderbroeder pater Damianua Pieters aanwezig.
Pastoor Meijer bleef slechts drie jaar in Lochem. Hij werd opgevolgd door pater Liborius Hendriksen, die de parochie onder zijn leiding in de zorgelijke crisisjaren van de vorige eeuw gestaag zag groeien.
Op maandag 17 augustus 1936 deed pater Teunissen in Lochem zijn intrede. De uit Venlo afkomstige Teunissen werd door de kerkmeester Miltenburg en Bakker van het station opgehaald om daarna door de deken van Zutphen te worden geïnstalleerd.
In oktober 1937 werd het vijftigjarige bestaan van de kerk gevierd met een Hoogmis waarin door pater M. Jansen een geweldige feestpredicatie werd gehouden. Ook werd op zondag 25 oktober in de Lochemse schouwburg uitbundig feestgevierd, waarbij enkele jongeren een toneelstukje opvoerden en de pastoor een causerie hield over het ontstaan van het Lochemse kerkje. Hetzelfde jaar werd ook het 25-jarig bestaan van de katholieke school gevierd. Na een kortstondige ziekte overleed pastoor Teunissen op 3 december 1938 en werd frater Amadeus de Graaf, tot dan toe pastoor te Lichtenvoorde, tot zijn opvolger benoemd. Al binnen een jaar moest hij door ziekte zijn taak overdragen aan pater Willemsen. Het was of het niet zo mocht zijn, want als gevolg van een ongeneeslijke ziekte van de nieuwe pastoor zat op 29 februari 1940 Lochem wederom zonder pastoor. Op 14 maart 1940 werd frater Van Vliet als nieuwe pastoor in Lochem geïnstalleerd. In hetzelfde jaar vond er een bijzondere gebeurtenis plaats in de Lochemse geloofsgemeenschap: de eerste priesterzoon uit de St. Josephparochie ontving zijn priesterwijding. Damianus van Hoorn, zoon van het schoolhoofd, droeg op Paasdag zijn eerste Heilige Mis op.
Voor de burgers van Lochem waren de oorlogsjaren een zware tijd. Door de komst van een aantal in Heidehof ondergebrachte jongeren groeide de katholieke gemeenschap verder. In 1943 werd pater Augustinus Bertels als kapelaan benoemd. Zijn belangrijkste taken waren de opvang van onderduikers en de zorg voor de vele voedselzoekers uit het Westen in de Hongerwinter van 1944. Na de bevrijding kwamen zowel het kamp Ampsen als het sanatorium Almen onder het Lochemse pastoraat. Het verenigingsleven kwam tot bloei, de afdeling Lochem van het KAB zag het levenslicht en ook de groep van de Stille Omvang kwam tot leven. In september 1946 verliet pater Bertels Lochem en werd opgevolgd door pater Johannes Dings O.F.M., die het jaar daarop al weer naar Brummen vertrok. Zijn opvolger werd pater Jeroen Doedens, die in 1947 zijn zilveren priesterfeest vierde.
In februari 1949 werd herdacht dat 25 jaar daarvoor de parochie zelfstandig was geworden. In de schouwburg verzorgde hert destijds zeer bekende poppentheater van Bert Brugman een voorstelling en hield de in 1946 vertrokken pater Bertels een onvergetelijke feestpredicatie. In 1952 werd pastoor Van Vliet opgevolgd door pater Engelbertus Engels, de bouwpastoor van de huidige kerk aan de Nieuweweg en tevens de pastoor die onder zijn pastoraat de school aan de Oosterbleek met twee lokalen zag groeien. Ook maakte hij mee dat het traditionele Kerklatijn min of meer door de landstaal werd vervangen. Na zijn emeritaat in 1967 was het pastoor A. Castelein O.F.M. die met de eerste fase in de oecumenische toenadering te maken kreeg. Het kerkgebouw was niet langer alleen een plaats voor de katholieke gemeenschap, maar ook voor de gereformeerde gemeente die er haar diensten hield. Ook werd de kerk opengesteld voor oecumenische vieringen en gebedsdiensten. Na een langdurige ziekte werd in januari 1982 pastoor Castelein opgevolgd door pastoor C. Loeffen. In Lochem trof pastoor Loeffen een moderne kerk aan met een actieve kerngroep die onder leiding van pastoraalwerker Gerard van Holstein vele activiteiten in de parochie organiseerde en structureerde. In de Eucharistieviering van zondag 16 januari 2000 nam pastoor Loeffen afscheid van de parochie.

Jonge kerk in oude gemeenschap

(uit de krant van 3 december 1987)

De katholieke kerkgemeenschap in Lochem viert dit jaar het honderdjarig bestaan. Heel wat minder oud – 29 jaar om precies te zijn – is de huidige kerk van de katholieke gemeenschap aan de Kastanjelaan. Op een koude zondagmiddag in de maand februari 1958 werd door de toenmalige pastoor Jorna de eerste steen gelegd.
In augustus van dat jaar werd de kerk ingewijd door monseigneur dr. B.J. Alfrink. De nieuwe kerk was nodig geworden omdat de oude kerk te klein was geworden door de uitbundige groei van de kerkgemeenschap. Het kwam nogal eens voor dat kerkgangers diensten buiten de kerk moesten bijwonen. De oude kerk stond op de plek van de huidige pastorie.
Freule J.J.A.E.C.S. Baronesse van Dorth tot Medler schonk in 1886 de middelen voor de stichting van de kerk. Het kerkgebouw werd toegewijd aan Sint Joseph naar wie de freule bij haar doop was genoemd. Vóór die tijd gingen gingen de Lochemse katholieken in Vorden naar de kerk van de paters Franciscanen.
De eerste pastoor in Lochem was pater Damianus (J. Pieters). Een bijzondere band had de kerkgemeenschap met het Sint Gudulagesticht waar pleegkinderen onderdak hadden.

img-3

Legende van de oorkonde

(die ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe St. Josephkerk te Lochem in deze steen werd verzegeld)

De oorkonde werd ontworpen door de pastoor van de parochie, de Zeer Eerwaarde Heer fr. Marinus Joena O.F.M. en werd vervaardigd door R.B. van de Walle. De tekst is op perkament gekalligrafeerd met Oost-Indische inkt, waarbij een ‘droogzegel’ en een ‘waszegel’ zijn aangebracht. Beide zegels hebben dezelfde tekst, namelijk ‘Parochie van den H. Jozef, Lochem’.
Het droogzegel bevindt zich in het midden , gedeeltelijk onder de vouw of ‘pliek’’ (plica = vouw) en is gewaarmerkt door de handtekening van pastoor fr. M. Jorna.

img_0004-1
Het waszegel is van zuivere bijenwas vervaardigd en met roodbruine heraldische kleur doordrenkt. Het is opgehangen aan een dubbele staart die door de pliek is geregen. Aan de voorzijde van dit was- of ‘voetzegel’ is hetzelfde stempel aangebracht als op het droogzegel. De zegelafdruk aan de voorzijde noemt men het primaire zegel of eerste sigillum (sigillum = zegel). Aan de achterzijde is het secondaire sigillum of contrastempekl aangebracht op dezelfde wijze als dit in de middeleeuwen gebruikelijk was. Was er namelijk geen tweede stempel aanwezig, dan werd als contrastempel een vingerafdruk van de griffier genomen. Hier is als contrastempel een vingerafdruk van de secretaris van het kerkbestuur (de heer Th. Miltenburg) gebruikt.
Het primaire stempel en het secondaire stempel werden vroeger bewaard door twee speciale zegelbewaarders. Dit was nodig om te voorkomen dat op valselijke wijze gebruik werd gemaakt van het vorstelijk stempel.
De dubbele staart zit vastgegoten in het waszegel en kan niet verwijderd worden zonder het zegel te verbreken. Zodra de pliek of staart of zegel beschadigd waren, werd de oorkonde ongeldig verklaard.
De oorkonde is ondertekend door de pastoor van de parochie (fr. Marinus Jorna O.F.M.) en de kerkmeesters (Th. Miltenburg en A.F.M. Bruins).
Lochem, februari 1958.

Nederlandse tekst van de oorkonde

(die ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe St. Josephkerk te Lochem in deze steen werd verzegeld)

Jezus Christus is dezelfde, gisteren en heden en in eeuwigheid. hij is de middelaar tussen God en de mensen. Door Hem en met Hem en in Hem brengen wij u, God almachtige Vader, in de eenheid met den H. Geest, alle eer en glorie.
Op 2 februari 1958
tijdens het Pontificaat van paus Pius XII,
tijdens de regering van H.M. koningin Juliana,
tijdens het episcopaat van Z.H. excellentie mgr. dr. B.J. Alfrink over het Aartsbisdom Utrecht,
tijdens het provincialaat van de hoogeerwaarde pater Castulus van den Eijnden over de Nederlandse provincie van de Orde der Minderbroeders,
heeft de zeereerwaarde pater Marinus Jorna O.F.M., pastoor van de parochie van de H. Joseph te Lochem
de eersten steen gelegd van de nieuwe kerk te Lochem.

De bouw van een nieuwe, een grotere kerk was nodig wegens de toename van het aantal katholieken. Zij werd mogelijk gemaakt door de krachtige financiële steun van het Aartsbisdom en de offervaardigheid der gelovigen.
Het ontwerp werd gemaakt door ir. P.H.A. Starmans B.I., architect te Utrecht, terwijl de bouw werd aangenomen door de heer J.H. te Brake, aannemer te Lievelde.
Moge deze nieuwe kerk, door de bemiddeling van onze goddelijke Zaligmaker Jezus Christus en op de voorbede van St. Joseph, zijn voedstervader en de bruidegom zijner moeder, veel bijdragen tot de verheerlijking van God en het eeuwig heil der zielen.
Lochem, 2 februari 1958.
Marinus Jorna O.F.M., pastoor
Th. Miltenburg en A.F.M. Bruins, kerkmeesters.

Zondag eerste steenlegging nieuwe r.k. kerk

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 31 januari 1958)

Zondagmiddag om drie uur wordt door pastoor M. Jorna O.F.M. de eerste steen gelegd voor de nieuwe St. Josephkerk aan de Nieuweweg. Pastoor Jorna zal hierbij geassisteerd worden door de kapelaan van de parochie pater F. Kallenberg en door de rector van het rusthuis St. Joseph, pater H. Lemaire.
In deze eerste steen wordt een in het Latijn gestelde oorkonde verzegeld. De oorkonde werd ontworpen door de pastoor van de parochie pater Marinus Jorna O.F.M. en werd vervaardigd door de heer R.B. van der Walle. De tekst is met Oost-Indische inkt gekalligrafeerd op perkament waarop een droogzegel en een waszegel zijn aangebracht.
Het droogzegel bevindt zich in het midden, gedeeltelijk onder vouw en is gewaarmerkt door de handtekening van pastoor Jorna.
Het waszegel is van zuivere bijenwas vervaardigd en met roodbruine heraldische kleur doordrenkt. Het is opgehangen aan een dubbele staart, die door de vouw is geregen. Aan de voorzijde van dit was- of voetzegel is hetzelfde stempel aangebracht als op het droogzegel.
De zegelafdruk aan de voorzijde noemt men het primaire zegel of eerste sigillum. Aan de achterzijde is het secondaire sigillum of contrastempel aangebracht, op dezelfde wijze als dit in de middeleeuwen gebruikelijk was. Was er namelijk geen tweede stempel aanwezig, dan werd een vingerafdruk van de griffier als contrastempel genomen. Voor de achterzijde van dit zegel is als contrastempel een vingerafdruk van de secretaris van het kerkbestuur, de heer Th. Miltenburg, gebruikt.
Het primaire stempel en het secondaire stempel werden vroeger bewaard door twee speciale zegelbewaarders. Dit was nodig om te voorkomen dat op valselijke wijze gebruik werd gemaakt van het vorstelijk stempel.
De dubbele staart zit vast gegoten in het waszegel en kan niet verwijderd worden zonder het zegel te verbreken. Zodra vouw (ook wel pliek genoemd naar het Latijnse woord plica), staart of zegel beschadigd waren, werd de oorkonde ongeldig verklaard.
De oorkonde is ondertekend door pastoor M. Jorna en door de kerkmeesters Th. Miltenburg en A.F.M. Bruins.

Eerste steen r.k. kerk

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 3 februari 1958)

In de koude en mistige februarimiddag van zondag verzamelden vele leden van de parochie van de H. Joseph zich in de ruimte van de in aanbouw zijnde nieuwe katholieke kerk voor de plechtigheid van het leggen van de eerste steen. Tussen de bijna manshoge muren was een kruis opgericht op de plaats waar het altaar gebouwd zal worden. Daar sprak pastoor Jorna de aanwezigen toe, waarna hij de plaats van het altaar zegende, de eerste steen wijdde als symbool van Christus, de hoeksteen van het fundament waarop de kerk wordt gebouwd.
Met hulp van de aannemer, de heer J.H. te Brake, en van enige parochianen en onder het oog van de kinderen die zich vooraan verdrongen om toch maar niets van het gebeuren te missen, werd een oorkonde in de holte van de eerste steen gemetseld en deze vervolgens in de buitenmuur aan het einde van de gaanderij van de kerk geplaatst. Deze plaats werd door de pastoor voor gebed bestemd.
De steen vermeldt de datum van de plechtigheid. De oorkonde behelst wanneer, door wie en waarom de kerk wordt gebouwd: ‘tot de verheerlijking Gods en het eeuwig heil der zielen’. De litanie van alle heiligen begeleidde haar. De tekst van de dienst was: ‘De steen die de bouwlieden verwierpen, is hoeksteen geworden’.
Pastoor Jorna werd in deze plechtigheid bijgestaan door pater F. Kallenberg, kapelaan van de parochie, pater H. Lemaire van het rusthuis St. Joseph en een koor van fraters Maristen uit Lievelde. Onder de genodigden merkten wij de burgemeester en de secretaris van de gemeente Lochem op.
Na afloop van de plechtigheid maakten verschillende parochianen gebruik van de gelegenheid om een steen op het fundament te metselen. Naar wij van de architect, de heer Starmans vernamen, kan de kerk, onvoorziene tegenslagen daargelaten, in augustus voltooid zijn.

Nieuwe St. Josephkerk door aartsbisschop van Utrecht geconsacreerd

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 27 augustus 1958)

Voor de St. Josephparochie was het gisteren een grote dag. Begunstigd door droog en zonnig weer had de plechtige consecratie van de nieuwe St. Josephkerk plaats. Om 4 uur begonnen de plechtigheden, verricht door monseigneur dr. B.J. Alfrink, aartsbisschop van Utrecht. Er was zeer grote belangstelling ook van niet-katholieke zijde. Onder de aanwezigen merkten we op pater Castulus v.d. Eynden, provinciaal van de Franciscanen, deken J.H. Scholte op Reimer uit Zutphen, oud-pastoor Engelbertus Engels O.F.M., pastoor Marinus Jorna O.F.M. en zijn opvolger pastoor Nicasius Flaat O.F.M., gardiaan van het Minderbroederklooster te Vorden, pater Johannes Dings, pastoor dr. J. Hunfeld uit Borculo, pastoor dr. Jos ter Heerdt van Vierakker, pastoor Waanders uit Hengelo (Gld.), pastoor Alfrink uit Keyenborg, pater dr. Ludgerus Zeinstra, rector Lemaire, de overste van het Leo Gesticht te Borculo, de kapelaan pater J. Kallenberg O.F.M., de heren Th. Miltenburg en A.F.M. Bruins van het kerkbestuur en de heren H. vasn Hoorn sr. J. Gabriëls van het armbestuur. Verder ds. J. Ossewaarde, ds. F.v.d. Heijden, ds. F. Palmboom, de hulppredikers de heren Lubbers en Vroegindewey. Tevens de architect ir. P. Starmans, de aannemer J.H. te Brake en de heer Van Roosmalen, edelsmid te Utrecht.
Van de wereldlijke autoriteiten waren ondermeer aanwezig de burgemeester van Lochem, drs. H.A. Beusekamp, de burgemeester van Laren, mr. P.C. Loop uyt, de beide wethouders van Lochem, de heren Slettenhaar en Thomasson, de gemeentesecretaris de heer Van Dijke en de waarnemend directeur van de Rijks HBS de heer J.E. Broekhuizen.
Na de plechtigheid buiten de kerk en de wijding van het interieur werd in tegenwoordigheid van de aartsbisschop een plechtige hoogmis opgedragen door pater Castulus v.d. Eynden, geassisteerd door de oud-kapelaans pater Johannes Dings en pater Sebastianus Reinierse. Het eigen parochiële zangkoor zong voortreffelijk de Missa in honorem Sactae Caecilia vanJ.W. Helmink en na afloop het Domine salvum fac sacerdotem niostrum van Giesen onder leiding van de heer A.F.M. Bruins. De gregoriaanse gezangen werden gezongen onder leiding van de heer A. van Onna.
De predikatie werd gehouden door de aartsbisschop mgr. B.J. Alfrink. Hij feliciteerde de parochie met deze belangrijke gebeurtenis. Lange tijd moest men zich behelpen met een kerk die geen kerk was. Thans heeft men een nieuwe kerk, modern in de goede zin van het woord, en ook traditioneel zodat men er een kerk in ontdekt. Door de consecratie heeft het gebouw sacrale waarde gekregen met bestemming tot Woning Gods. De aartsbisschop hoopte dat met Gods liefde en barmhartigheid zegen en genade over de parochie mocht neerkomen en dat de parochie samen met God door het leven zou mogen gaan. De aartsbisschop hoopte dat het kerkgebouw de parochianen dierbaar zou worden en dat ze vaak samen zouden komen om God te verheerlijken, God te blijven zoeken en Hem te blijven dienen.
Na afloop van de plechtigheden kwamen de clerus, de autoriteiten en genodigden bijeen in het feestelijk versierde zaaltje. Daar werd eerst het woord gevoerd door pastoor Marinus Jorna O.F.M. die de aartsbisschop en alle medewerkers dank bracht. Tevens dankte hij B en W van Lochem, de gemeentearchitect en drs. J. Moora voor de ter beschikking stelling van het overblijflokaal van de Rijks HBS als noodkerk en de kapelaan pater J. Kallenberg O.F.M. Daarna voerde de burgemeester van Lochem, drs. H.A. Beusekamp het woord. Deze feliciteerde monseigneur en kerkbestuur met de prachtige kerk en het gebouwencomplex en gaf een historisch overzicht van het rooms-katholicisme in Lochem. Na een korte toespraak van pater provinciaal Castulus van der Eynden O.F.M. hield ds. Van de Heijden een geestige toespraak namens het Protestants Interkerkelijk Overleg en bood een bijbel als geschenk aan.
Bouwpasttor Marinus Jorna O.F.M. kan met grote voldoening op zijn vele werk in het belang van de parochie terugzien.

Nieuwe St. Josephkerk te Lochem

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 25 augustus 1958)

De bomen aan de Nieuweweg en de oude pastorie aan de Kastanjelaan onttrekken de nieuwe r.k. kerk van de parochie te Lochem grotendeels aan het gezicht. Eigenlijk is alleen de 24 meter hoge toren van verre zichtbaar. Disnsdagmiddag zal de nieuwe kerk worden ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht mgr. dr. B.J. Alfrink. Deze plechtigheid begint om vier uur. Na afloop daarvan, om zeven uur, wordt in de kerk door de aartsbisschop een pontificale hoogmis opgedragen. Mgr. Alfrink zal ook de predicatie houden.
De nieuwe kerk heeft 320 zitplaatsen en werd gebouwd onder architectuur van het architectenbureau Starmans te Utrecht. Ongeveer een jaar geleden werd met de bouw begonnen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door de aannemersfirma J.H. te Brake te Lichtenvoorde.
Aan de Kastanjelaan werd bovendien een nieuwe pastorie gebouwd. Het ligt in de bedoeling de oude pastorie binnenkort af te breken. Op de hoek Kastanjelaan – Nieuweweg zal dan een plein ontstaan. Voor en naast de kerk zal voorts plantsoen worden aangelegd.

Nieuwe klok in de toren

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 25 augustus 1958)

Vrijdagmiddag werd de klok van de nieuwe St. Josephkerk te Lochem in de toren gehesen. Deze klok weegt 410 kg en heeft een diameter van 85,5 cm. Het opschrift luidt:

St. Joseph A.D. 1958.
Petit et Fritsen me funderunt
(Petit en Fritsen hebben me gegoten)

De kleine klok van de oude r.k. kerk, die inmiddels is afgebroken, was voordien reeds in de 24 meter hoge toren gehangen. Deze klok weegt 60 kg en dateert uit 1888. Zij werd door de heer Fokke en enkele anderen aan de r.k. parochie geschonken.

Historie van katholieken in Lochem voor groot deel pater Pieters’ werk

(uit de Gelderlander van 23 augustus 1958)

De geschiedenis van de katholieken in Lochem begint met de kersteningstijd, toen onder andere St. Lebuinus en St. Ludger in het Saksenland hun bekeringswerk verrichtten. Later kwamen er Frankische predikers in deze streek. Dat is af te leiden uit het feit dat de grote kerk in Lochem de Frankische heilige St. Gudula tot patrones had. De St. Gudulakerk werd rond het jaar 1200 door gravin Ermingard aan het ‘kapittel’ van de kerk te Zutphen geschonken. Dus nog voor 9 juli 1233 toen Lochem stadsrechten kreeg van graaf Otto II. In Laren en Barchem waren kapellen, terwijl de kerk in Ruurlo een dochterkerk was van die in Lochem.
In de Middeleeuwen waren aan de St. Gudula veel geestelijken verbonden en de twee zusterkloosters hadden elk een rector. Er was dus een bloeiend katholiek leven. De hervorming bracht echter grote geloofsafval: slechts enkele katholieken bleven trouw aan de moederkerk. De St. Gudulakerk die haar tegenwoordige vorm van driebeukige hallenkerk ongeveer in de tweede helft van de vijftiende eeuw kreeg, ging naar de protestanten over en Lochem had geen katholieke kerk meer.
Door toedoen van de familie Van Dorth tot Medler bleef in Vorden het ‘Heilige Geloof’ bewaard. In 1695 werd de parochie Vorden opgericht en ressorteerde het handjevol katholieken van Lochem onder deze parochie, waarbij de zielzorg werd overgedragen aan de Minderbroeders.
Maar het katholicisme in Lochem leefde weer op. In 1887 had het plaatsje al weer een eigen katholiek kerkje en toen in 1924 de welhaast legendarische pater Damianus Pieters, die rector in Lochem was, vertrok, kreeg de parochie zelfstandigheid.
De geschiedenis van het katholicisme in Lochem is onverbrekelijk verbonden met de naam van pater Pieters. Hij was op 9 juli 1847 te Amsterdam geboren, kwam in april 1880 als assistent van pastoor De Bruin naar Vorden en werd belast met de zielzorg van de kleine kudde in Lochem. Aan het door hem bijgehouden ‘logboek’ ontlenen wij de volgende gegevens. Voordat pater Pieters naar Vorden kwam, was door pastoor De Bruin aan de vilder Ras opgedragen de katholieken op zon- en feestdagen met zijn kar naar Vorden te rijden. Maar hiervan kwam niet veel terecht. De een wilde om diverse redenen niet met de ander op de wagen zitten. Pater Pieters ging vaak te voet heen en terug naar Lochem om de mensen te bewegen toch naar de kerk in Vorden te gaan. Het was ook pater Pieters die ijverde voor een eigen kerkje in Lochem. Dankzij freule Josephine van Dorth van Wientjesvoort, die in 1884 stierf, kwam er een kerkje. In het jaar waarin zij stierf werd met de bouw begonnen. Op 18 augustus 1887 werd de St. Josephkerk door pastoor De Bruin geconsacreerd en werd er voor het eerst sinds de hervorming een Heilige Mis opgedragen. Pater provinciaal Kusters zou zelf de feestpredicatie houden, maar omdat er zoveel protestanten aanwezig waren, durfde hij daarop niet voorbereid, de preek niet aan.
Het kerkje was klein. Paramenten, linnen, beelden, kortom alles werd in de loop van de jaren door weldoeners cadeau gegeven. Maar het was en bleef een arme parochie. Een orgeltje kwam eerst in 1890 en toen werd de eerste Kerstnachtmis opgedragen met orgelbegeleiding.
Intussen groeide het aantal parochianen van 40 in 1887 tot 100 in 1892 en 140 in 1899. Dit alles was te danken aan pater Pieters, die een eenvoudig, goed en vroom man was. Hij stond altijd voor iedereen klaar en gaf alles weg, zodat hij soms zelf bittere armoe leed. Hij was zo gezien, dat zelfs de Kerkenraad van Geesteren bij hem kwam met het verzoek of hij zich wilde laten beroepen tot predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente. Zij vond hem zo breed van opvatting! Vermoedelijk schuilt echter de aanleiding tot dit verzoek in het feit dat pater Pieters, op verzoek van de familie, gesproken had in het sterfhuis van een niet-katholiek. Dit had bijzondere indruk op de protestanten gemaakt.
Een nieuwe impuls kreeg het katholieke leven in Lochem toen in mei 1900 de zusters Franciscanessen uit Denekamp zich kwamen vestigen. Een tehuis voor voogdijmeisjes, een rusthuis, een kleuterschool en naaischool voor meisjes, ziekenverpleging aan huis, het waren allemaal activiteiten van de zusters, die thans geheel vergroeid zijn met de Lochemse parochie.
In 1908 telde de parochie 151 communicanten en 140 kinderen. April 1909 bracht de eerste missie, die werd gepreekt door de beroemde predikant pater Borromeus de Greeve. Het eerste bezoek van een bisschop aan het dorp – mgr. Van de Wetering de toenmalige aartsbisschop kwam op 7 juli 1911 – werd de aanleiding tot het oprichten van een katholieke lagere school, bestaande uit twee lokalen met onderwijzerswoning. De heer H.W. van Hoorn was de eerste hoofdonderwijzer op de nieuwe school die op 23 september 1912 werd ingewijd. Op 18 augustus 1912 werden op luisterrijke wijze het 25-jarig bestaan van de kerk en het zilveren jubileum van de pastoor gevierd. Zeer veel belangstelling was er ook van niet-katholieke zijde, van vrienden van pastoor Pieters. Eind 1915 bedroeg het aantal parochianen 267 volwassenen en 57 kinderen.
Pater Pieters verliet in 1924 Lochem om in Vorden van een welverdiende rust te genieten. Hij werd opgevolgd door pater A.A. Meyer O.F.M. die in het eerste jaar van zijn pastoraat een zelfstandige parochie, onafhankelijk van Vorden, te leiden kreeg. Langzaamaan nam het aantal katholieken toe. Momenteel bedraagt het aantal ongeveer 700. Onder het 12-jarig pastoraat van pastoor Van Vliet O.F.M., die in maart van dit jaar overleed, werden reeds plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe kerk. Onder zijn opvolger, pater Engels O.F.M. werd de katholieke school met twee lokalen uitgebreid en plannen voor nieuwbouw voorbereid. Dankzij de volle medewerking ende krachtige financiële steun van het aartsbisdom kon pastoor Jorna O.F.M. op 2 februari van dit jaar de eerste steen leggen van de nieuwe St. Josephkerk, die nu dinsdag a.s. zal worden geconsacreerd. Het nieuwe gebouw is een ontwerp van ir. P.H.A. Starmans, architect te Utrecht. De bouw werd uitgevoerd door de heer J.H. te Brake, aannemer te Lievelde.

img_0003-1  img_0004-2

Half juli wordt in Lochem begonnen met de bouw van de nieuwe St. josephkerk

Aantrekkelijk ontwerp voor godshuis en pastorie van architect Starmans

(Uit de Gelderlander van 25 juni 1957)

Achttien augustus aanstaande zal het zeventig jaar geleden zijn, dat pater Damianus Pieters O.F.M. van het klooster in Vorden-Kranenburg naar Lochem trok om daar de zielzorg op zich te nemen van de veertig katholieke Lochemmers die tot dan toe zondags steeds ‘op de Kranenburg’ ter kerke waren gegaan. Lochem werd een eigen parochie met een klein, bescheiden kerkgebouw aan de Kastanjelaan, dat met zijn honderd zitplaatsen kennelijk ‘op de groei’ gebouwd was. Die groei is harder gegaan dan men verwacht had en zo zit pastoor J. Jorna O.F.M. momenteel dan ook met een godshuis dat veel te klein is voor zijn inmiddels 650 katholieken tellende parochie. Elke zondag zijn er vier Missen, omdat men anders te weinig plaatsen heeft, vooral wanneer het vakantieseizoen eenmaal goed op dreef is.
Jaren geleden werd dan ook al het plan gemaakt voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie, want ook de pastoorswoning, vanwaar uit pater Pieters zesendertig jaar met veel enthousiasme en voortvarendheid het geestelijk leven stimuleerde en activeerde, behoefde dringend een algehele vernieuwing. Een sprekend voorbeeld daarvan is de geitenstal van de eerste parochieherder, welke nog altijd in het gebouw te vinden is, zij het dan nu als kolenbergplaats. Diverse problemen, waarvan de financiële ongetwijfeld de grootste waren voor deze kleine gemeenschap, hielden de realisering van de plannen jarenlang tegen, maar nu gaat het er dan toch eindelijk van komen. In de studeerkamer van pastoor Jorna staat sinds enkele weken een aantrekkelijke maquette van het nieuwe kerkgebouw, annex pastorie, zoals deze werd ontworpen door de architecten ir. P.H. en J.A.M. Starmans uit Utrecht.
Op een bijzonder economische en efficiënte wijze hebben beide architecten het terrein aan de Kastanjelaan hoek Nieuweweg hiervoor ingedeeld, zonder dat nu bepaald van een volbouwen gesproken kan worden. De hoofdingang van de nieuwe zaalkerk komt in tegenstelling tot het oude godshuis aan de Nieuweweg, terwijl op de plaats waar thans de kerk staat straks de pastorie zal verrijzen. De oppervlakte van de kerk is 26 bij 15 meter en biedt plaats aan 320 parochianen. De pilaren die het dak schragen komen aan de buitenzijde van de banken, zodat men overal een vrij uitzicht heeft op het altaar en het zijaltaar dat ter rechterzijde van de bescheiden abscis komt.
De 24 meter hoge klokkentoren komt volledig losstaand van het gebouw aan de linkerzijde van de hoofdingang. Aan de voet van deze toren is een klein devotiekapelletje ontworpen. Langs de gehele linkerzijde van het kerkgebouw komt een lange smalle gang, welke eveneens toegang geeft tot de kerk en verder rechtstreeks in verbinding staat met de sacristie en pastorie. Verder is ook het tekort aan vergaderruimte opgelost, namelijk door het projecteren van een 11 bij 5 meter grote zaal tussen pastorie en kerk. De doopkapel komt in de omgeving van de klokkentoren met een afzonderlijke ingang en geheel aangepast aan de liturgische eisen.
Half juli hoopt men met de bouw te kunnen beginnen. Weliswaar is de bouw nog niet gegund, doch dit zal zeer spoedig plaatsvinden. Laagste inschrijver was de fa J.H. te Brake uit Lievelde, die elders ook reeds verschillende grote bouwwerken tot stand bracht en wier naam een goede klank heeft in de Achterhoek. De bouw zal ongeveer een jaar vergen, zodat vermoedelijk volgend jaar zomer Lochem een fraai godshuis rijker is en dat de bekroning zal vormen van dit zeventig jarig bestaan, maar ook van de pioniersarbeid door pater Pieters hier verricht gedurende meer dan dertig jaar.

img_0007-1

R.K. parochie Lochem krijgt een nieuwe kerk

(uit de Gelders Overijsselse Courant van 26 juni 1957)

In juli hoopt men in de tuin van de r.k. pastorie te Lochem te kunnen beginnen met de bouw van en nieuwe St. Josephkerk. De aanbesteding heeft onlangs plaatsgehad, maar de bouw is nog niet gegund en pastoor J. Jorna O.F.M. kon ons gisteren nog geen bedrag noemen. De werkzaamheden zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat de r.k. parochie, die in 1924 zelfstandig werd en zich sindsdien snel heeft uitgebreid, in 1958 een nieuwe kerk zal hebben.
De hoofdingang van de nieuwe kerk komt aan de Nieuweweg en op de plek waar nu de St. Josephkerk staat, zal straks de nieuwe pastorie verrijzen. Dit betekent dat het bestaande gebouwencomplex moet worden afgebroken en dat men tijdelijk elders onderdak moet zoeken.
De nieuwe St. Josephkerk wordt een zogenaamde zaalkerk met een vrijstaande toren van 24 meter hoog. Onder die toren wordt een doopkapel ingericht. De kerk krijgt een oppervlakte van 26 bij 15 meter en zal plaats bieden aan 320 parochianen. De pilaren, die het vrijwel platte dak schragen, komen links en rechts van de banken te staan, zodat men overal vrij zicht op het altaar heeft. Langs de linkerzijde van de kerk, aan de Kastanjelaan, komt een lange gang die rechtstreeks in verbinding staat met de sacristie en de pastorie. Tussen de kerk en de pastorie wordt bovendien nog een vergaderzaal gebouwd, die aan de voorzijde een glazen wand krijgt. De nieuwe pastorie komt met het front naar de Kastanjelaan te staan.
De ontwerpers van dit gebouwencomplex zijn de architecten ir. P.H.A. Starmans en J.A.M. Starmans uit Utrecht. Het kerkgebouw zelf wordt acht meter hoog, daarop volgt het veel lager middenstuk met de vergaderzaal, een keuken, een sacristie en een bijsacristie en dan als sluitstuk de weer wat hogere en uit twee verdiepingen bestaande pastorie.
De huidige St. Josephkerk dateert van 1887. Zij werd op 18 augustus van dat jaar ingezegend door pater J.D. de Bruin. Er waren in Lochem toen welgeteld veertig katholieken. Hun aantal is thans gestegen tot 650. De stichting van de kerk werd mogelijk gemaakt door freule Josephine van Dordt tot Medler van huize Wientjesvoort, die een legaat schonk. De eerste rector was pater Damianus Pieters van het klooster te Vorden-Kranenburg, die zich dertig jaar met de zielszorg in Lochem heeft belast. Van oudsher ging men uit Lochem op de Kranenburg naar de kerk. Nadat de parochie in 1924 zelfstandig was geworden, werd pastoor Meijer de eerste pastoor.
De eerste plannen voor het bouwen van een nieuwe kerk werden ontworpen ten tijde van pastoor Engels, de voorganger van pastoor Jorna. De laatste anderhalf jaar hebben deze plannen vastere vormen aangenomen en thans zullen zij dan binnen afzienbare tijd verwezenlijkt worden. Geen overbodige luxe overigens, want de huidige kerk telt slechts 90 zitplaatsen, hetgeen voor 650 parochianen inderdaad wel erg weinig is. Er worden dan ook elke zondag vier missen gehouden, omdat men anders plaatsen te kort komt.

img_0008-1

De officiële opening van de nieuwe kerk te Lochem

(Pastoor Jorna kijkt terug op de officiële opening van de kerk in augustus 1958)

Op de feestdag van Maria Lichtmis was officieel de eerste steen gelegd van de nieuwe kerk te Lochem. Het viel dit jaar op zondag, zodat iedereen in de gelegenheid was die plechtigheid mee te maken. Twee dagen later ontmoette ik Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. B.J. Alferink bij de plechtige professie (het in het openbaar afleggen van de kloostergeloften) van enkele zusters van de Congregatie van St. Joseph te Amersfoort. Bij deze zusters, die hun eeuwige geloften aflegden, was een nicht van mij. Mgr. Alfrink feliciteerde me hartelijk met de eerstesteenlegging van de kerk en zei, dat hij de foto’s al in de krant had gezien. Hij was mij voor, want ik had ze nog niet gezien.
Ik heb Mgr. Alfrink gevraagd, wanneer het zo ver was, de kerk te willen consacreren. Als alles gunstig verliep, dacht men in augustus klaar te zijn. Hij nam dit direct aan en zie me verder: “Schrijf me over een paar maanden eens hoe het er mee staat, dan kunnen we alles nader afspreken.”

img_0002-1

Eind mei heb ik Mgr. Alfrink geschreven dat volgens de mening van architect en aannemer de kerk eind augustus klaar kon zijn en heb hem gevraagd zo mogelijk een dag te bepalen voor de kerkconsecratie. Hij antwoordde dat 26 augustus hem het beste convenieerde en dan het liefst na de middag. Zo werd afgesproken. De dag waarop hij zijn keus had laten vallen was een merkwaardige datum zowel voor Lochem als voor mij. Op 26 augustus was men het jaar ervoor begonnen met de werkzaamheden en het slopen van de oude kerk. Dus in de tijd van precies één jaar zou de bouw van de kerk zijn beslag krijgen. En op 26 augustus had zes jaar geleden ook de consecratie van de nieuwe kerk te Vragender plaats gehad.
Ze zijn op tijd klaargekomen, maar er moest op het laatst nog hard gewerkt worden. Er doen zich bij zo’n bouw altijd dingen voor waar men niet op gerekend heeft. Maar uiteindelijk kwam alles terecht. Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar ik vind dat het een mooie kerk is geworden, die – als ze stijlvol is aangekleed – het heel goed zal doen. Bij de kerkconsecratie is alles nog een beetje onaf en rommelig. Daar kan men nu eenmaal niets aan doen. Maar dit moet gezegd zijn: het is een kerk waar sfeer in zit. Ook de inventaris is zeer goed gelukt. Altaren, tabernakel, kandelaars, canonborden, het nieuwe St. Josephbeeld en de kruiswegstaties passen goed bij elkaar. Alles kan bezien lijden. En de toren met zijn kruis is een juweeltje. Lochem is er rijker door geworden. Daar is iedereen het over eens. Van verschillende kanten heb ik dit mogen horen.
Bij de kerkconsecratie en de plechtige H. Mis die er op volgde was de belangstelling groot, zowel van katholieke als niet-katholieke zijde. Ik had niet durven verwachten dat zo velen, ondanks de lange duur van de plechtigheden, alles van begin tot einde zouden meemaken. Ook de senior van de buurtpastoors met enkele van zijn collega’s was van het begin af aan aanwezig. Van te voren had ik de parochianen tijdens de H. Missen een uitvoerige uiteenzetting gegeven van de ceremonies van de kerkinwijding en ze aangespoord een vurige novene ter voorbereiding te houden en de dag voor de kerkwijding te vasten. Bovendien had ik tijdig aan de burgerlijke autoriteiten en aan de dominees van Lochem een invitatie gestuurd. Het was merkwaardig dat die dominees er zo op gespitst waren om de gehele plechtigheid van het begin tot het einde mee te maken en dat de beide hulppredikanten, welke Lochem rijk is, ook nog vroegen de plechtigheid mee te mogen maken. De lagere functies en de zang bij de kerkconsecratie werden verzorgd door de Maristen uit Lievelde. De plechtige hoogmis werd opgedragen door pater Reverende, geassisteerd door de oud-kapelaans pater Johannes Dings als diaken en pater Sebastianus Rijnierse als subdiaken. Het was mijn bedoeling geweest pastoor Engels te vragen als diaken te fungeren, maar omdat hij niet tijdig aanwezig kon zijn, kon dit niet doorgaan. Tot mijn spijt mocht pastoor Van Vliet deze dag niet beleven. Het parochiële zangkoor nam de verzorging van de zang voor zijn rekening tijdens de hoogmis en zong op verdienstelijke wijze de Missa in honorem Sanctae Caeciliae van J.W. Helmink, een van de oudste leden van onze parochie, die vele jaren het koor heeft geleid en ten volle verdiend zijn ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ draagt. Hij had de tranen in zijn ogen van vreugde dat hij deze dag had mogen meemaken.
Mgr. Alfrink hield na het evangelie een korte toespraak, waarin hij er zijn vreugde over uitte, dat hij door de gaven van de gelovigen in staat was geweest aan Lochem een nieuwe kerk te schenken. Hij hoopte dat dit kerkgebouw de parochianen dierbaar zou worden en dat zij er vaak samen zouden komen om God te verheerlijken. Heel spontaan werd het Credo gezongen door heel het volk, dat niet naliet indruk te maken op de andersdenkenden. De gehele plechtigheid heeft geduurd van 16.00 uur tot 20.30 uur. Ik sprak later de remonstrantse dominee en vroeg hem of hij het niet lang gevonden had. “Neen”, antwoordde hij, “helemaal niet.” En hij voegde er aan toe: “Ik dacht bij mijzelf tijdens de plechtigheden, bidden wij niet te weinig?”
Na afloop was er een feestelijke bijeenkomst in de nieuwe parochiezaal. De pastoor verwelkomde de gasten en liet in zijn toespraak vooral de entente cordiale uitkomen, die er in Lochem geheerst had bij de bouw van de kerk. Alle bij de bouw betrokken instanties hadden er ‘con amore’ aan meegewerkt. De werklieden van hoog tot laag hadden er van opgekeken dat wij het aandurfden zonder opzichter te bouwen. Een eresaluut voor Te Brake en zijn werkploeg was ten volle verdiend. Ook met de burgemeester en de diverse gemeentelijke instanties was de samenwerking heel vlot en aangenaam geweest. Altijd konden we bij hen terecht. En bijzonder zijn we getroffen geweest door de houding van de directeur van de Rijks HBS, die ons met zoveel hartelijkheid onderdak heeft geboden toen we zonder kerk zaten. Ook met de dominees was de verhouding uitstekend, wat vooral hierin tot uiting kwam, dat zij bij gelegenheid van de kerkconsecratie een epistel- en evangelieboek ten geschenke gaven, de beste en meest luxe editie. Persoonlijk wilden zij mij ook nog iets meegeven: een etsje van de Nederlands Hervormde Kerk te Lochem, van oudsher een katholieke kerk. We hadden samen een prettige studieclub. Dominee Van de Heijden, verbonden aan de Nederlands Hervormde Kerk, overhandigde het cadeau met een geestige toespraak welke een goed beeld gaf van de onderlinge verhouding. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn met de clerus van de conferentie en een afscheid.
De Gelders Overijsselse Courant besluit zijn artikel over de kerkwijding als volgt. Bouwpastoor Marinus Jorna O.F.M. kan met grote voldoening op zijn vele werk in het belang van de parochie terugzien. Ik kreeg nog een bedankje van de aartsbisschop die, toen ik hem vanuit de kerk naar de pastorie bracht, tot mij zei: “Het moet u menselijkerwijs wel aan uw hart gaan te moeten vertrekken nu alles klaar is.” Dit doet het inderdaad.

 

 

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Zon op Lochemse St. Josephkerk: een aantrekkelijke investering!

U woont in de gemeente Lochem en wilt graag zonnepanelen op het dak. Maar u hebt daarvoor geen geschikt dak. Voor u heeft de parochie HH. Twaalf Apostelen een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld. De St. Josephkerk, Nieuweweg te Lochem stelt het dak van de kerk ter beschikking om zonnepanelen op te plaatsen. De coöperatie in oprichting nodigt u uit om te investeren in de coöperatie die zonnepanelen op het dak zal plaatsen en eigenaar zal worden van deze panelen.
Lees hier de brochure met meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe het werkt en hoe het financieel in elkaar steekt.
Klik hier voor het interesseformulier.

 

Agenda

 

 ▬ 1 januari t/m 10 maart 2019 ▬

Donderdag 3 januari

Eerste donderdag van de maand
10.00 uur   Eerste-donderdag-van-de-maandviering met pastoor H. Scheve.

Koffieschenken: mw. V. Bakker, mw. J. Verbeeten.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 6 januari

Openbaring des Heren
10.00 uur   Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd Koor.

Lectoren: Mw. G. Wübbels en mw. A Spoelder.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Hans van Well jaargedachtenis; Ciska Bokstart – Vrieze.
Koffieschenken: mw. E. Ernst, mw. G. te Walvaart.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 13 januari

Doop van de Heer
10.00 uur   Woord- en communieviering / Kerkbalans m.m.v. Marinata.

vw074

Lectoren: Dhr. D. Beltman en dhr. B. Knapen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Jules van der Sluys; Rob Ruiter; Carl Reiners.
Koffieschenken: mw. M. Steenkamer, mw. E. van der Sluys
Koster: dhr. G. te Vaarwerk.

 Zondag 20 januari

Tweede zondag door het jaar
10.00 uur   Eucharistieviering met pastoor H. Scheve m.m.v. het Gemengd Koor.

DSC03173

Misdienaars: Alexander Bijman, Manon Vink.
Lector: mw. R. Wildemors.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Anton Horstink; Ton en Sonja de Korte; Netty Horsting; Peter Horsting; Felix Verbeeten; Annie Lemmers – Hagen; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag – van Gaasbeek; Christie Hutjes – de Feber; Wim Kok.
Koffieschenken: mw. J. Klaver, mw. G. Goossens.
Koster: mw. G. Wübbles.

Zondag 27 januari

Derde zondag door het jaar
10.00 uur   Oecumenische viering in de St. Josephkerk met diaken A. Bos m.m.v. het Projectkoor.

In de ‘Week van het Gebed’ is het thema dit jaar Zet het recht voor ogen. Het thema is aangereikt door de kerken in Indonesië. We bidden voor de eenheid
van de Christenen. Wat betekent het voor jou om samen met andere Christenen te werken aan een rechtvaardige wereld? De lezingen zijn Romeinen 12, 1-13 en Mattheüs 25, 31-45.
Collecte: voor het werk van Amnesty International.
Koffieschenken: mw. M. Berends, mw. J. Kreunen.
Koster: dhr. G. te Vaarwerk.

Zondag 3 februari

Vierde zondag door het jaar
10.00 uur   Woord- en communieviering met diaken T. ten Bruin m.m.v. het Gemengd Koor.

Misdienaars: Alexander Bijman, Manon Vink.
Lector: mw. R. Wildemors.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Rina den Ambtman – Abbing; Cor van der Mark; Elizabeth en Francisca van Gaasbeek; Ciska Bokstart – Vrieze; Peter Fisscher jaargedachtenis.
Koffieschenken: mw. E. Ernst, mw. G. te Walvaart.
Koster: mw. G. Wübbels.

Donderdag 7 februari

Eerste donderdag van de maand
10.00 uur   Eerste-donderdag-van-de-maandviering met diaken T. ten Bruin.

Koffieschenken: mw. G. Kroon, mw. E. van der Sluys.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 10 februari

Vijfde zondag door het jaar
10.00 uur   Familieviering m.m.v. Marinata.

Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Jules van der Sluys; Rob Ruiter; Carl Reiners; Albertus Holtslag en Wilhelmina Holtslag – van Gaasbeek.
Koffieschenken: mw. M. Steenkamer, mw. E. v.d. Sluys.
Koster: mw. T. Rouweler.

Zondag 17 februari

Zesde zondag door het jaar
10.00 uur   Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd Koor.

Lectoren: dhr. D. Beltman en mw. G. Wübbels.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intentie: Christie Hutjes-de Feber.
Koffieschenken: mw. J. Klaver, mw. G. Goossens.
Koster: dhr. G. te Vaarwerk.

Zondag 24 februari

Zevende zondag door het jaar
10.00 uur   Eucharistieviering met pastor F. Zandbelt m.m.v. het Gemengd Koor.

Misdienaars: Alexander Bijman, Manon Vink.
Lector: mw. W. Janssen.
Intenties: Rina den Ambtman – Abbing jaargedachtenis; Ton de Korte; Tiny Kettering – Verbeeten; Annie Lemmers – Hagen.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. M. Berends en mw. J. Kreunen.
Koster: mw. G. Wübbels.

Zondag 3 maart

Achtste zondag door het jaar
10.00 uur   Woord- en communieviering m.m.v. het Gemengd Koor.

Lectoren: : dhr. B. Knapen en mw. A Spoelder.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Intenties: Anton Horstink; Familie Van Gaasbeek – Hornkamp; Ciska Bokstart – Vrieze.
Koffieschenken: mw. E. Ernst, mw. G. te Walvaart.
Koster: mw. T. Rouweler.

Woensdag 6 maart

Aswoensdag
19.00 uur    Woorddienst met diaken A. Bos m.m.v. het Gemengd Koor.

Misdienaars: Alexander Bijman, Manon Vink.
Lector: mw. R. Wildemors.
Koster: dhr. G. te Vaarwerk.

Donderdag 7 maart

Eerste donderdag van de maand
10.00 uur   Eerste-donderdag-van-de-maandviering met pastoor H. Scheve.

Koffieschenken: mw. V. Bakker, mw. R. Andriessen.
Koster: dhr. G. Bus.

Zondag 10 maart

Eerste zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur   Woord- en communieviering (MOV) m.m.v. het Gemengd Koor.
Het thema van de MOV-viering is ‘Waterbeheer in Kivu, Congo’.

Lectoren: mw. G. Wübbels, mw. M. Spelbos.
Collecte: voor activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Koffieschenken: mw. M. Steenkamer, mw. E. van der Sluys
Koster: dhr. G. te Vaarwerk.

Vooruitblik

Zondag 17 maart

Tweede zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur   Eucharistieviering met pastoor Joost Baneke.

 

Gezocht dirigent

 

Het Gemengd Koor van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap St. Joseph uit Lochem is op zoek naar een nieuwe dirigent.
De geloofsgemeenschap St. Joseph heeft de ambitie om nog vele jaren actief te zijn. Het koor en haar dirigent leveren met gezangen en liederen een belangrijke bijdrage aan de inhoud van de vieringen.
Van de dirigent wordt verwacht dat hij of zij

  • affiniteit heeft met het christelijk geloof; een katholieke achtergrond heeft de voorkeur
  • gemotiveerd is om samen met het koor bij te dragen aan de continuïteit van onze levendige geloofsgemeenschap
  • gedreven is om de koorleden met plezier te laten zingen en het koor binnen de mogelijkheden naar een hoger niveau te brengen
  • bereid is om iedere dinsdagavond met het koor te repeteren en gemiddeld drie zondagen per maand het koor te dirigeren tijdens de vieringen en op feestdagen en bij eventuele rouw- en trouwdiensten
  • meewerkt aan een goede samenwerking tussen het koor en andere betrokkenen zoals de werkgroep voor liturgie
  • tijdens de vieringen de verbinding is tussen het koor, de voorgangers en de mensen in de kerk.

Honorering wordt in overleg vastgesteld.
Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de voorzitter van de locatieraad dhr. Anton Schilderinck, telefoon 0573-251115, e-mail a.schilderinck@planet.nl.

 

Gastvrouwen

Donderdag 3 januari 2019  mw. T. Scholtens
Dinsdag 8 januari       mw. M. Vlaswinkel
Donderdag 10 januari   mw. T. Linskens
Dinsdag 15 januari     mw. J. Witteman
Donderdag 17 januari   mw. T. Scholtens
Dinsdag 22 januari     mw. A. Broekaert
Donderdag 24 januari   mw. T. Linskens
Dinsdag 29 januari     mw. A. Broekaert
Donderdag 31 januari   mw. J. Verbeeten
Dinsdag 5 februari     mw. M. Vlaswinkel
Donderdag 7 februari    mw. J. Witteman
Dinsdag 12 februari     mw. J. Verbeeten
Donderdag 14 februari mw. T. Scholtens
Dinsdag 19 februari   mw. J. Witteman
Donderdag 21 februari mw. T. Linskens
Dinsdag 26 februari   mw. A. Broekaert
Donderdag 28 februari  mw. M. Vlaswinkel
Dinsdag 5 maart     mw. J. Verbeeten
Donderdag 7 maart    mw. T. Scholtens

Vergaderingen / bijeenkomsten in de parochiezaal

Maandag 14 januari        09.00 uur              inlegvel in Onderweg leggen
Maandag 21 januari     20.00 uur              Bijeenkomst ‘Geloven Nu’
Donderdag 24 januari   19.30 uur              Evaluatie Goede Doelen Markt
Vrijdag 25 januari     09.30-11.00 uur   Inleveren enveloppen Kerkbalans


Maandag 4 februari     13.30 uur              Kerk schoonmaken, groep 3
Maandag  4 februari     19.00 uur              Vergadering locatieraad
Maandag 18 februari   20.00 uur              Bijeenkomst ‘Geloven Nu’
Woensdag 20 februari  14.00 uur              Bezoekersgroep
Maandag 4 maart.     09.00 uur              Inlegvel in Onderweg leggen
Dinsdag 5 maart          09.00 uur        Onderweg bezorgklaar maken

Nieuws

Zondag 16 september: Vrijwilligersdag en kerkproeverij in Lochemse St. Josephkerk

Kerk moet een open vizier zijn naar de samenleving

Lochem – Zondag 16 september werd de jaarlijkse vrijwilligersdag en een kerkproeverij gehouden in de speciaal hiervoor gebouwde feesttent in de tuin van de St. Josephkerk. Na de prachtige familieviering in de kerk werden de activiteiten voortgezet in de feesttent.

DSC02156  DSC02168

DSC02187   DSC02194

DSC02198   DSC02203

DSC02206   DSC02212

Vrijwilligersdag

De vrijwilligers vervullen een heel belangrijke rol in de Lochemse geloofsgemeenschap St. Joseph en verdienen het om af en toe in het zonnetje te worden gezet. Daarom is er om het jaar een vrijwilligersdag die begint met een (familie)viering in de kerk aan de Nieuweweg.

DSC02174

In vrijwilliger zitten de woorden ‘vrijheid’ en ‘willen’ opgesloten, woorden die tegenwoordig te pas en te onpas worden gebruikt. Daarbij wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met het feit dat deze woorden niet zozeer betrekking hebben op het individu, maar alles te maken hebben met de ander. De kerk heeft de taak het besef uit te dragen dat we er voor elkaar zijn door de samenleving met een open vizier tegemoet te treden en door haar maatschappelijke engagement te tonen. In dit bewustzijn zetten de vrijwilligers zich met hart en ziel in voor de geloofsgemeenschap om zo een steentje bij te dragen aan een betere samenleving.

Kerkproeverij

Na de viering in de St. Josephkerk vonden in de feesttent in de tuin naast de kerk onder het genot van koffie met wat lekkers een aantal festiviteiten plaats. In alle kerken van Nederland is de actie Kerkproeverij gehouden, een actie die zijn oorsprong heeft in de Anglicaanse Kerk ‘Back to Church Sunday’. Dankzij deze actie is ongeveer 15% van de niet-kerkgangers weer kerkganger geworden. Doel van de actie Kerkproeverij is dan ook dat kerkgangers niet-kerkgangers uitnodigen om een viering bij te wonen en na afloop spreken over de viering en het geloof. Mgr. Hans van den Hende, bisschoppelijke referent voor de oecumene, zei daar onlangs, bij het afscheid van de secretaris van de Raad van Kerken, over: “‘Het woord moet vlees worden, ofwel het Woord Gods moet gepraktiseerd worden.” Juist daar wil katholiek Lochem zich sterk voor maken met vrijwilligers die zich uit vrije wil inzetten in een breed spectrum van activiteiten en zo de katholieke geloofsgemeenschap St. Joseph levend houden. Geen geringe opgave in een tijd waarin veel mensen om uiteenlopende redenen het geloof de rug toe keren. Samen proberen die vrijwilligers elementen die ons verbinden in te brengen. Eén daarvan is het stimuleren van sociale contacten die het cement vormen van de samenleving. Bovendien maakt de geloofsgemeenschap zich sterk voor een duurzame samenleving, onder andere door het dak van de kerk beschikbaar te stellen voor het plaatsen van zonnepanelen.

DSC02177   DSC02183

DSC02232   DSC02380

DSC02233   DSC02237

DSC02240   DSC02262

DSC02266   DSC02390

Na een drankje en een hapje en een puzzeltocht door Lochem werd de mooie dag afgesloten met een heerlijk kopje soep en lekkere broodjes. Met deze onvergetelijke dag zetten we koers naar buiten: daar, midden in de samenleving, ligt de toekomst van de katholieke kerk.

 

 

Uit de geloofsgemeenschap

Stand van zaken project ‘Zon op Lochemse
St. Josephkerk’

Tot 8 januari 2019 hebben zich 32 deelnemers – waarvan 8 donateurs – gemeld, die 176 zonnepanelen hebben afgenomen. Nog te weinig om het project te starten: daarvoor hebben we 50 deelnemers nodig die samen 198 panelen afnemen. Dat levert ons dan € 10.000 aan subsidie op!

U kunt ons op twee manieren helpen als deelnemer aan het project:
a          als donateur met een eenmalig donatie van € 50,00 (belangrijk om het getal van 50 te halen)
b          als afnemer van één of meer panelen van € 325,00 per stuk (belangrijk om het getal van 198 panelen te halen).

Als het project gestart kan worden, draagt u niet alleen bij aan de verduurzaming van de samenleving, maar vergroot u ook het draagvlak voor het openhouden van de St. Josephkerk.

Doe mee aan het project ‘Zon op Lochemse St. Josephkerk’ en zorg dat onze geloofsgemeenschap door een eenmalige donatie van € 50 of door het afnemen van één of meer zonnepanelen de subsidie van € 10.000 ontvangt . Help ons aan voldoende deelnemers. Geef u op als donateur of als afnemer van zonnepalen bij één van de volgende adressen.

Meer informatie vindt u

Acht jaar later …

Beste mensen,
Al weer acht jaar geleden besloot ik vrijwel alle activiteiten voor de RK Geloofsgemeenschap St. Joseph te beëindigen. Dat hakte er voor een aantal van u èn ook voor mij behoorlijk in. In die tijd woei er in onze (wereld)kerk een ijzige wind die verhoudingen deed verstarren. Mijn stap indertijd had niets te maken met onze eigen St. Josephparochie/-geloofsgemeenschap. Die ben ik ook daarna gewoon trouw gebleven. Maar er gebeurden toen dingen in de kerk waarmee mijn geloofwaardigheid als medevoorganger in vieringen niet te rijmen waren. Misschien weet u helemaal niet (meer) waarover het toen ging. Des te beter! Daarom herhaal ik ze hier niet. Gelukkig is een aantal nare ontwikkelingen van toen nu ten goede gekeerd. Maar tòèn kon ik niet anders…
Nu, acht jaar later voel je diezelfde wind ook nog wel eens, maar gelukkig verandert die ook geregeld naar richtingen waarin vooral ook elementen als caritas, compassie en liefde van mens tot mens meegevoerd worden. Dìe evangelische warmte is in vieringen in onze geloofsgemeenschap gelukkig voelbaar gebleven. Daarom ben ik ook vrijwel altijd aanwezig als onze eigen liturgische groepen vieringen verzorgen.
Na ampele overweging (zoals dat altijd heet) heb ik naar aanleiding van het stuk in het vorig inlegvel van de voorzitter van de locatieraad – dhr. Anton Schilderinck – (waarin hij meldde dat deze raad “Een beetje bezorgd” was) laten weten dat zij weer op me mochten rekenen. Daarbij gaf ik aan dat ik voor onze Lochemse geloofsgemeenschap in de Werkgroep voor Liturgie en bij uitvaarten wat zou kunnen en willen betekenen.
Op verzoek van deze raad heb ik mijn gedachten hierover in dit stukje verwoord.

Lochem, 13 juli 2018
Dick Beltman

Naschrift redactie

De derde alinea in de brief hierboven dient gelezen te worden als:
Na ampele overwegingen heb ik naar aanleiding van het in het vorige inlegvel gepubliceerde stuk ‘Een beetje bezorgd’ van de voorzitter van de locatieraad, dhr. Anton Schilderinck, aan de locatieraad laten weten dat de geloofsgemeenschap weer op mij mag rekenen. Daarbij heb ik aangegeven dat ik in de werkgroep voor liturgie en bij uitvaarten iets zou kunnen en willen betekenen.

Oproep

Een beetje bezorgd

In nummer 4 (jaargang 6) van Onderweg stond een stukje van de nieuwe secretaris van de locatieraad met het kopje ‘Wat ben ik blij’. Nu zou ik eraan toe willen voegen: ‘… en een beetje bezorgd’. Gaandeweg zien we ontwikkelingen op ons afkomen, zowel in onze geloofsgemeenschap als in de gehele parochie, die op korte termijn om aandacht vragen. Het is geen geheim dat de gezondheid van ons pastoraal team niet optimaal is en dat de assisterende voorgangers er niet jonger op worden. Dus wordt er steeds vaker een beroep gedaan op onze eigen familieviering- en liturgiegroep, op mensen die al zoveel in de kerk doen. De deuren op zondag gesloten houden, zoals in enkele geloofsgemeenschappen het geval is, is voor de locatieleiding vooralsnog geen optie. Op 13 mei jl. (Moederdag), toen er vanuit Zutphen geen voorganger kon worden geleverd, heeft de locatieleiding er voor gezorgd dat er in onze kerk toch een viering kon worden gehouden: de secretaris van de locatieraad, mevrouw Hanneke Vos pakte de handschoen op door de beoogde voorganger uit het breed pastoraal team te vervangen. In de toekomst zullen we wellicht vaker met deze situatie te maken krijgen. Ieder van ons wordt ouder en niemand heeft het eeuwige leven. Toch willen we nog heel lang, ook voor de broodnodige saamhorigheid, de kerk op zondag openhouden. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Heeft u interesse de familie-vieringgroep, de liturgiegroep of een andere werkgroep te komen versterken, dan zouden we dat zeer op prijs stellen. Wilt u hulp of bijsturing vooraf, laat het ons weten. Ook als u in het verleden al ervaring heeft opgedaan of in een werkgroep ‘gewoon een keer wilt meedraaien’, bent u van harte welkom. Kent u iemand van wie u vermoedt dat hij/zij belangstelling heeft, neem dan gerust contact met ons op. En tot slot, reageer positief als iemand u persoonlijk benadert voor een functie. Met u erbij kan de vrijwilligersdag op 16 september nog gezelliger worden.

Anton Schilderinck, voorzitter locatieraad

Jongens en meisjes gezocht

Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die één keer per twee maanden willen helpen in een eucharistieviering of in een woord- en communieviering. Met het helpen van de voorganger ben je misdienaar en maak je de viering een stuk mooier. Zo loop je bij het begin van de viering voorop de kerk in, je trekt aan de bel ten teken dat de viering begint en bij het lezen van het evangelie sta je met een kaars naast de voorganger. En bij het klaarmaken van de tafel breng je de kelken (ook cibories genoemd), het water en de wijn en daarna de schaal met water voor de handwassing naar het altaar. Je doet dit alles niet alleen, want er zijn altijd twee misdienaars bij een viering.

Op dit moment hebben we nog maar vier misdienaars. Zij hebben allen de leeftijd van 16 of 17 jaar bereikt en zullen op grond daarvan binnenkort stoppen.

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Ben jij 8 jaar of ouder en heb je de Eerste Heilige Communie gedaan, dan kun je je aanmelden om misdienaar te worden. Je krijgt dan een fraai boekje waarin allerlei leuke wetenswaardig-heden voor misdienaars in staan. Lijkt het jou wel iets, maar wil je er eerst wel meer over weten, bel dan gerust met Greetje Wübbels, telefoon 0573-251680 of 06-51790301. Je mag je natuurlijk ook opgeven bij het secretariaat: rkkerklochem@hetnet.nl

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

Gastvrouwen en gastheren gevraagd

Op het secretariaat werkt een team van zes gastvrouwen. Twee dames hebben om gezondheidsredenen afscheid moeten nemen. Daarom zijn we op zoek naar versterking van het team. Een gastvrouw of gastheer werkt eens in de drie à vier weken op het secretariaat op dinsdag- of donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.45 uur. De werkzaamheden bestaan uit het ontvangen van bezoekers, het noteren van intenties, koffiezetten, het bijhouden van het prikbord, de post verzorgen en het verzorgen van het vouwwerk voor de boekjes van de vieringen. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken. De koffie staat klaar!

Mariakapel

Misschien heeft u het al gemerkt: bij een zondagse viering is de buitendeur van de Mariakapel op slot. De reden hiervan is dat we regelmatig van bezoekers horen dat zij in de Mariakapel bij het bidden gestoord worden door binnenkomende kerkgangers die daarbij met de beste bedoelingen een “Goede Morgen” wensen. Daarom is besloten dat op de zondagse vieringen de Mariakapel alleen nog via de kerk te bereiken is. Dit zorgt voor minder ‘overlast’ voor de in de Mariakapel al aanwezige kerkgangers. We hopen dat u voor dit sluiten van de buitendeur begrip heeft.

dsc00280         dsc00284

 

Collecteopbrengsten in september en oktober 2018

De collecteopbrengsten voor pastorale activiteiten in onze geloofsgemeenschap zijn:

02-11-2018          € 71,30
04-11-2018          € 122,90
11-11-2018          € 73,04
18-11-2018          Taizéviering
25-11-2018          € 80,42
02-12-2018          € 99,60
09-12-2018          € 87,95
16-12-2018          € 86,90
24-12-2018*         € 386,65
24-12-2018**       € 490,34
25-12-2018          € 146,50
30-12-2018          € 88,50

* familieviering   ** nachtmis     geen collecte

De missiecollecte voor Ethiopië op 11 november jl. bracht € 153,60 op. Aan kaarsengeld kwam er € 255,16 binnen.

Kerkbijdragen / Kerkbalans

Als ik dit schrijf (op 3 januari 2019) staan we alweer in de startblokken voor de actie kerkbalans 2019. In ons parochieblad Onderweg kunt u lezen over het thema voor de actie van dit jaar: Mijn Kerk, meer dan stenen. Maar nu eerst nog het resultaat over het afgelopen jaar. Aanvankelijk zag het er wat zorgelijk uit, maar er is heel positief gereageerd op de herinneringen die zijn gestuurd. Daarom bedanken we iedereen die meegedaan heeft om kerkbalans succesvol te maken.

Ontvangen over 2018                                                       € 46.313,15
Nagekomen over 2017                                                               375,00
Vooruitbetaald voor 2019                                                      1.150,00
Totaal                                                                                   € 47.838,15

Het totaalbedrag is bijeengebracht door 471 deelnemers.

Trees Beltman

▪  U kunt ons machtigen uw kerkbijdrage te innen. Dat kan met de machtigingskaart, die u bij de actie Kerkbalans aangeboden werd. Ook kunt u zelf uw bijdrage overmaken naar (het gewijzigde) bankrekeningnummer NL72 RABO 0180 7992 90, t.n.v. Kerkbalans Geloofsgemeenschap St.Joseph Lochem.

dsc07643-1

▪  Caritas Geloofsgemeenschap St. Joseph, bankrekening nummer NL97 RABO 0123 4991 94.

▪  Intenties, giften en algemeen Bankrekeningnummer NL94 RABO 0336 6261 93 t.n.v. RK Kerkbestuur Geloofsgemeenschap St. Joseph te Lochem. Intenties altijd doorgeven aan het parochiesecretariaat.