Aanvangstijd vieringen

Met ingang van 1 juli 2018 is de aanvangstijd van de vieringen op zondag in de meeste locaties van de parochie de Heilige Twaalf Apostelen gewijzigd in 10.00 uur. Dit geldt niet voor de locaties: Hengelo, Steenderen, Olburgen en Vorden daar blijft de aanvangstijd 9.30 uur.

De toekomst van onze geloofsgemeenschap

Op 11 juli organiseerde de locatieraad een bijeenkomst naar aanleiding van het besluit van het parochiebestuur over de sluiting van tien kerken in de parochie waaronder onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Namens het bestuur was Herman Heuver deze avond aanwezig en namens het pastoraalteam Pastoraalwerker Carin Timmerman. Tijdens deze avond is informatie gegeven over de aanleiding en achtergronden van de kerksluiting, het proces en veel vragen van parochianen zijn deze avond beantwoord. Vanzelfsprekend heeft het besluit en ook de toelichting voor de nodige reacties en emoties gezorgd; de kerk gaat ons immers aan het hart. Het doel van de avond, “hoe verder na de kerksluiting in Drempt?” is dan ook niet geheel gelukt gezien de terugkerende vragen met betrekking tot het kerkgebouw zelf. De locatieraad bekijkt nu wat mogelijk is met de ‘opbrengst van de bijeenkomst’ en gaat verder met het plan voor de toekomst. Met het sluiten van een kerkgebouw gaat de geloofsgemeenschap niet op slot. Het is daarom van belang dat parochianen mee blijven denken over de toekomst en hun wensen kenbaar maken.  Daarbij moeten we met elkaar nadenken over hoe willen we – ondanks de sluiting van onze kerk – samen kerk-zijn? En wat is daarvoor nodig? In een volgende stap zal er samen met het bestuur gekeken worden naar wat mogelijk is. Mocht u een idee hebben, dan kunt u dit mailen naar de locatieraad (locatieraaddrempt@gmail.com) of contact opnemen met één van de leden van de locatieraad.

Namens de locatieraad,
Peter Hammink

Opbrengst Actie Kerkbalans 2022

Voor het jaar 2022 hebben er 150 gezinnen een bedrag toegezegd. Het totaal van de toegezegde bijdragen komt uit op € 14.770,- (in het afgelopen jaar 2021 is er € 14.909,- aan kerkbijdragen ontvangen ). Het levert een gemiddelde bijdrage van € 98,50 per deelnemer op. De opbrengst kerkbalans hebben we voor 2022 voorzichtig begroot op € 14.000,-. Door de gestage daling van de opbrengsten wordt het ook in financiële zin steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Het is en blijft een zorglijke opgave. De locatieraad bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en een bijzondere dank gaat uit naar de verspreiders van de actie kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester H.Willibrordkerk Achter-Drempt

Anders Vieren 2 oktober

Op zondag 2 oktober om 10.00 uur wordt er weer een Anders Vieren viering gehouden in onze kerk in Achter-Drempt. Het thema wat deze keer is gekozen is dankbaarheid. Muzikale ondersteuning wordt zoals altijd verleend door het koor Feeling. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Marialof oktober

Op woensdag 5 oktober om 19.00 uur vieren we het Lof. Pastoor Scheve gaat voor en het Willibrordkoor luistert het Lof muzikaal op. We hopen dat we met veel parochianen zijn. Samen zingen en bidden geeft ons steun in deze roerige tijd. Na het Lof is er gelegenheid om samen na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee achter in de kerk. Tot woensdag 5 oktober!

Oecumenische Viering 16 oktober

Op zondag 16 oktober om 10.00 uur is er weer een gezamenlijke Oecumenische viering in de St. Joriskerk in Voor-Drempt. Voorgangers zijn Parochiemedewerkster Gerry Spekkink en Marjan van Zadelhoff. De viering wordt voorbereid door de Oecumenische werkgroep. In de viering staat het verhaal van Jacob en Esau centraal, het levensverhaal van twee broers., zoals ons wordt verteld in het bijbelboek Genesis. Twee broers, zo heel verschillend, die elkaar van jongs af aan op cruciale momenten in het leven tegenkomen en elkaars leven beinvloeden en voor een deel bepalen. De volgende thema’s spelen in hun leven een grote rol: jaloezie, bedrog, op de vlucht gaan, maar ook berouw krijgen en terugkeren. En uiteindelijk elkaar weer ontmoeten en tot verzoening komen. Wanneer hun vader Isaac aan het eind van zijn leven op sterven ligt, komen de beide broers afscheid van hem nemen.

Daar staan ze: als broeders naast elkaar en niet na elkaar, zoals toen….

In de viering wordt het verhaal verteld aan de hand van deze thema’s en bij elk thema proberen we de verbinding te maken met ons leven nu, in deze tijd. De thema’s worden  omlijst door een lied of een afsluitende gebedstekst. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom!

Allerzielen 2022

Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Ook in onze Dremptse H. Willibrord gemeenschap komen we woensdag 2 november om 19.00 uur samen. Pastoraalwerkster Carin Timmerman gaat voor in een woord- en communieviering, met zang van het Willibrordkoor. In deze viering gedenken we alle overleden parochianen. In het bijzonder gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar te weten:

  • Geert Berentsen 7 maart
  • Karel Leisink 25 maart
  • Iet Booltink 29 juni
  • Jan Smulders 18 juli

Het kruisje van:

Fenna Sonneveld-Kumeling, van het jaar ervoor, alsmede van de dit jaar overleden parochianen wordt aan de nabestaanden meegegeven. Allen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. zoals gebruikelijk gaan we bij goed weer samen naar de verlichte begraafplaats om de graven te zegenen en mogelijkheid een grafkaarsje aan te steken. Daarna ontmoeten we elkaar in de kerk voor een gesprek en/of kop koffie of thee. U wordt van harte uitgenodigd.

Willibrorddag 2022

Op donderdag 4 november 2022 wordt de jaarlijkse Willibrorddag gehouden. Deze feestelijke ontmoetingsdag is voor parochianen vanaf 75 jaar, (chronische) zieken en zij die een dierbare hebben verloren in het afgelopen jaar. Deze dag wordt om 10.00 uur geopend met een H. Eucharistieviering waarbij iedereen welkom is, ook als u zich niet opgegeven hebt. De genoemde doelgroep wordt persoonlijk uitgenodigd door de werkgroep Diaconie /Caritas. We hopen weer op een mooie en gezellige dag.