Aanvangstijd vieringen

Met ingang van 1 juli 2018 is de aanvangstijd van de vieringen op zondag in de meeste locaties van de parochie de Heilige Twaalf Apostelen gewijzigd in 10.00 uur. Dit geldt niet voor de locaties: Hengelo, Steenderen, Olburgen en Vorden daar blijft de aanvangstijd 9.30 uur.

Zondag 28 mei Oecumenische Pinksterdienst in  Hoog-Keppel 10.00 uur

Kom adem ons open………

Dat is het thema, waarmee we op zondag 28 mei het feest van Pinksteren vieren. Het feest van de Geest van God die waait door deze wereld. En die te herkennen is op plekken waar schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid en liefde te zien en te ervaren is. Eigenlijk zouden we Pinksteren niet in de ruimte van de kerk moeten vieren, maar ergens buiten in de wereld. Want we vieren dat God daar te ontdekken is. In de verwondering over de natuur die tot groei en bloei komt. In de liefde die mensen elkaar geven. In verzet tegen alles wat mensen tekort doet. Onrecht, discriminatie, vernedering, geweld. In alle vormen van creativiteit, waarmee mensen vorm geven aan het leven en zin en betekenis zoeken. Met kleuren en lijnen, door te tekenen en te schilderen. Met woorden in poëzie en verhalen. Met klanken in muziek en zang. De verhalen uit de bijbel laten ook steeds dit breed palet van waaien van de Geest van God zien.

Aan ons de vraag om ons er voor te openen. Om het te zien. Om het te voelen. Om alle zintuigen open te hebben. Om een antenne te hebben voor wat mensen nodig hebben. Om elkaar te zien. Dat vragen we als we met Pinksteren de acclamatie zingen: Kom adem ons open……….

En hoe kan het je verrijken als je dit allemaal ziet en je ervoor opent. En als je in alle dingen iets van de Geest van God kunt ontdekken. Pinksteren vraagt je om naar buiten te gaan en je te openen.

Deze zondag is er ook een stukje buiten naar binnen gekomen. In de kerk van Hoog-Keppel hangen het Pinksterweekend schilderijen. De schilderschool van Marian Merk uit Vorden heeft een expositie van werk van cursisten. Ze laten zien hoe je passie en plezier voor schilderen kunt hebben. Het proces van schilderen heeft iets magisch. Oog hebben voor detail, kleuren en lijnen en een eigen stijl ontdekken. Wie weet ontdekken we in de schilderijen ook wel iets van de Geest die waait waar hij wil.

Samen gaan we op zoek naar waar de Geest van God door de wereld waait. En hoe wij ons daarvoor kunnen openen. Zodat we het zien en ervaren.
De dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep. Voorganger zijn diaken Anton Bos en ds. Karin Spelt. Lucian Venderink studeert met zangers uit beide kerken mooie Pinksterliederen in. Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

De toekomst van onze geloofsgemeenschap

Op 11 juli organiseerde de locatieraad een bijeenkomst naar aanleiding van het besluit van het parochiebestuur over de sluiting van tien kerken in de parochie waaronder onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Namens het bestuur was Herman Heuver deze avond aanwezig en namens het pastoraalteam Pastoraalwerker Carin Timmerman. Tijdens deze avond is informatie gegeven over de aanleiding en achtergronden van de kerksluiting, het proces en veel vragen van parochianen zijn deze avond beantwoord. Vanzelfsprekend heeft het besluit en ook de toelichting voor de nodige reacties en emoties gezorgd; de kerk gaat ons immers aan het hart. Het doel van de avond, “hoe verder na de kerksluiting in Drempt?” is dan ook niet geheel gelukt gezien de terugkerende vragen met betrekking tot het kerkgebouw zelf. De locatieraad bekijkt nu wat mogelijk is met de ‘opbrengst van de bijeenkomst’ en gaat verder met het plan voor de toekomst. Met het sluiten van een kerkgebouw gaat de geloofsgemeenschap niet op slot. Het is daarom van belang dat parochianen mee blijven denken over de toekomst en hun wensen kenbaar maken.  Daarbij moeten we met elkaar nadenken over hoe willen we – ondanks de sluiting van onze kerk – samen kerk-zijn? En wat is daarvoor nodig? In een volgende stap zal er samen met het bestuur gekeken worden naar wat mogelijk is. Mocht u een idee hebben, dan kunt u dit mailen naar de locatieraad (locatieraaddrempt@gmail.com) of contact opnemen met één van de leden van de locatieraad.

Namens de locatieraad,
Peter Hammink

Opbrengst Actie Kerkbalans 2022

Voor het jaar 2022 hebben er 150 gezinnen een bedrag toegezegd. Het totaal van de toegezegde bijdragen komt uit op € 14.770,- (in het afgelopen jaar 2021 is er € 14.909,- aan kerkbijdragen ontvangen ). Het levert een gemiddelde bijdrage van € 98,50 per deelnemer op. De opbrengst kerkbalans hebben we voor 2022 voorzichtig begroot op € 14.000,-. Door de gestage daling van de opbrengsten wordt het ook in financiële zin steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Het is en blijft een zorglijke opgave. De locatieraad bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en een bijzondere dank gaat uit naar de verspreiders van de actie kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester H.Willibrordkerk Achter-Drempt

Allerzielen 2022

Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Ook in onze Dremptse H. Willibrord gemeenschap komen we woensdag 2 november om 19.00 uur samen. Pastoraalwerkster Carin Timmerman gaat voor in een woord- en communieviering, met zang van het Willibrordkoor. In deze viering gedenken we alle overleden parochianen. In het bijzonder gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar te weten:

  • Geert Berentsen 7 maart
  • Karel Leisink 25 maart
  • Iet Booltink 29 juni
  • Jan Smulders 18 juli

Het kruisje van:

Fenna Sonneveld-Kumeling, van het jaar ervoor, alsmede van de dit jaar overleden parochianen wordt aan de nabestaanden meegegeven. Allen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. zoals gebruikelijk gaan we bij goed weer samen naar de verlichte begraafplaats om de graven te zegenen en mogelijkheid een grafkaarsje aan te steken. Daarna ontmoeten we elkaar in de kerk voor een gesprek en/of kop koffie of thee. U wordt van harte uitgenodigd.