De kerk te gebruiken bij overlijden
Wij zijn verheugd dat het hoofdbestuur van de HH. Twaalf Apostelen de keuze heeft gemaakt dat de St. Jan de Doperkerk open blijft net als de kerk in Lochem en Zutphen.
Hierdoor willen wij de geloofsgemeenschap van Keijenborg/Zelhem op de hoogte brengen met hetgeen al mogelijk is in de St Jan de Doperkerk van Keijenborg.

Momenteel al mogelijk:
• Door aanwezigheid van eigen aula, is het mogelijk dat de overledene wordt opgebaard in de kerk. Met als voordeel, dat u als parochiaan van de geloofsgemeenschap in uw eigen omgeving afscheid kunt nemen van de overledene zonder dat de overledene elders moet worden opgebaard.
• Mogelijkheid tot een afscheidsdienst – zonder lid van pastoresteam.
• Een avondwake, waarbij gelegenheid is tot condoleren.
• Een uitvaartviering met aansluitend een begrafenis of crematie.

Wat willen wij verder nog doen:
In samenwerking met dorpshuis de Horst willen wij na afloop van een herdenkingsdienst of avondwake de mogelijkheid bieden deze af te sluiten met een arrangement van dorpshuis de Horst. Verschillende mogelijkheden hiervoor zijn bespreekbaar.

Coventry gebed van vrede en verzoening in de Lambertikerk te Zelhem.
Op meer dan 170 plaatsen in de wereld wordt iedere vrijdagmiddag rond 12.00 uur in een vergelijkbare vorm een gebedsviering voor Vrede en Verzoening gehouden, waardoor mensen zich over de hele wereld met elkaar verbonden weten. Ooit weigerden de inwoners van Coventry, nadat hun kathedraal door de Duitsers was verwoest, mee te gaan spelen in het spel van de haat. Men zocht contact met verwoeste steden in Duitsland en zo ontstond dit Coventry gebed voor vrede en verzoening.
Op vrijdag 4 maart 2022 heeft de Lambertikerk haar eigen spijkerkruis in gebruik genomen. De aanleiding daartoe is de Russische invasie van Oekraïne. Twee granaatscherven, die de verschrikkingen van de oorlog en onderdrukking symboliseren, vormen de voet van dit kruis. Het kruis zelf bestaat uit drie nagels die vrede en verzoening symboliseren.
In de Lambertikerk te Zelhem wordt ook iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur gebeden uitgesproken voor vrede en verzoening. Het geheel duurt ongeveer 15 minuten.

Kerkbalans 2023
Wij willen alle parochianen die positief op de kerkbalans hebben gereageerd bedanken voor hun toezegging en bijdrage.
Mooi om te horen dat veel enveloppen gereed waren, zodra de lopers deze kwamen ophalen.
Ook willen wij onze lopers bedanken, die deze kerkbalans mede hebben doen slagen. Nogmaals hartelijk dank! Werkgroep Kerkbalans

Prijswinnaar kerstballen raden tijdens de kerstmarkt
Aantal kerstballen die in de vaas zaten waren 58 stuks (groot en klein).
Tess Goossens – 4 jaar – was het dichtstbij met 52 stuks.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft zij een kleurboek ontvangen.

Deurcollecte met Kerst
Rond de Kerst hebben wij een deurcollecte gehouden, waarbij speciaal aandacht werd gevraagd voor de bezoekersgroep, die zieken thuis maar ook die elders verblijven bezoekt. Zo kunnen zij een kleinigheidje meenemen en kunnen ook de kosten die gemaakt worden vergoed.
De opbrengst was bijna € 290,00, waarvoor hartelijk dank.

Vastenactie 2023
Het project heet : “Samen onderweg”
We steunen mensen in Zuid-Soedan die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten voor oorlog,
natuurrampen, een overheid of groot bedrijf die zich de kostbare grond toe-eigent.
De vluchtelingen konden niet terug naar eigen gebied.
De Vastenactie gaat nu deze mensen in een nieuwe deelstaat ondersteunen.
Wij, de Vastenactie, willen er voor zorgen dat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
In ons campagne project worden 1500 vrouwen, waaronder veel oudere vrouwen envrouwen met een beperking, getraind in duurzame landbouw en veeteelt methodes. Doel is dat ze voldoende voedsel voor familie kunnen verbouwen en voldoende zaaigoed overhouden voor het volgend seizoen. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee het oplaaien van nieuw geweld te voorkomen. De mannen worden natuurlijk ook bij de opbouw betrokken. Er zijn heel veel mannen gesneuveld in de oorlog.
De Vastenactie wil deze mensen steunen. Laten we samen deze bevolking een blijvende
toekomst geven!! Samen overleven is gemakkelijker dan alleen.

Bij deze Onderweg hebt u het vastenzakje ontvangen. Zoals bekend wordt het bij u aan huis opgehaald. Mocht u niet thuis zijn dan kunt u het tot en met Pasen in de bus deponeren achter in de kerk. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nummer:
Iban: NL04 RABO 0322395100 t.n.v. parochie HH.Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Keijenborg Vastenactie 2023.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV

In memoriam Ernest Koers
Op 19 november jl. is onze organist Ernest Koers overleden. Ernest was vaste organist, eerst bij het dameskoor later bij het parochiekoor, dat hij zowel op zondag als doordeweeks begeleidde. Ook met alle repetities was hij er. Bovendien was hij organist bij het kinderkoor in de tijd dat Jan Idink daarvan de dirigent was, later was hij organist van het kinderkoor als dat zong bij de Eerste Heilige Communie of bij Kindje Wiegen. In de coronatijd ving hij de ontbrekende koren vaak op door solo op het orgel te spelen.
Ernest speelde niet alleen in onze kerk, maar ook in die van Vorden, Olburgen, Hengelo, Gaanderen, Vierakker en Drempt. En dat deed hij maar liefst 68 jaar lang! Orgelspelen was dan ook zijn grote passie.
Voor al zijn muzikale werk kreeg hij in 2016 de Gouden Speld van de Sint- Gregoriusvereniging uitgereikt uit handen van pastoor Scheve.
Wij willen Ernest heel erg bedanken voor zijn tomeloze inzet in al die jaren. Moge hij rusten in vrede.
Locatieraad/pastoraatgroep

 

Kerkelijke Onderscheiding
Op zondag 27 november is de kerkelijke onderscheiding van de Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht uitgereikt aan de heer Henk Stapelbroek bij gelegenheid van  zijn 40-jarig koorjubileum.
Hem is de Eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld door Pastoor Scheve. Mede namens de parochie wordt de jubilaris van harte gefeliciteerd!

 

 

 

 

Kerkbalans 2023 gaat weer van start.
Thema:. “Vernieuwen en Verbinden”. Juist nu!
De landelijke actie loopt van 14 januari tot en met 28 januari 2023. De werkgroep hoopt weer op uw medewerking te mogen rekenen. De enveloppen worden rondgebracht in de week van 15 t/m 22 januari 2023 en weer opgehaald in de week van 23 januari tot en met 29 januari 2023.
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw envelop gereed/klaar te leggen, zodat de loper niet hoeft te wachten? Houdt u rekening met elkaar i.v.m. afstand, samen staan wij sterk. Bij voorbaat dank.
Verspreiding actie Kerkbalans:
De lopers, die wij nu reeds bedanken voor hun medewerking, ontvangen hun pakket thuis. Hiervoor zal contact gelegd worden met de lopers.
Inname enveloppen actie Kerkbalans.
De lopers kunnen bellen zodra zij hun wijk/straat gereed hebben. Dan wordt er een afspraak gemaakt waarop de enveloppen bij de lopers worden opgehaald.
Werkgroep Kerkbalans, Ciska Gerritsen, tel.06-10065324

Kerkbalans evaluatie
Het jaar 2022 is alweer bijna aan het einde. Even een moment van evalueren. Heeft u de toezegging aan de Kerkbalans al gedaan? Graag doen wij nog even een beroep op u: draag de St. Jan de Doperkerk een warm hart toe in financiële zin. Zonder uw financiële ondersteuning kan onze kerk/RK geloofsgemeenschap Keijenborg/Zelhem niet. Mede dankzij uw geldelijke steun willen wij de kerk in balans brengen en houden. Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: omzien naar elkaar, geld(t) voor iedereen. Keijenborg op IBAN NL25RABO0125502958, Zelhem op IBAN NL97RABO0374716390

 

Stichting Kerkhof
Het bestuur van Stichting R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper heeft in haar vergadering van 29 september 2022 besloten de tarieven voor 2023 niet te verhogen. De geldende tarieven kunt u vinden op de website https://begraafplaatskeijenborg.nl onder ‘Tarieven’.

Antwoorden spreekwoordenpuzzel tijdens de verenigingenmarkt bij 100-j. De Horst op 24 september 2022.
1.een beslissing is genomen. 2.hij laat de deur openstaan als hij binnenkomt.3.heel erg arm zijn. 4.hij is niet gelovig. 5.de schuldige is niet te vinden.6.het onmogelijke proberen.7.weggaan voor het mooie einde. 8.geen partij kiezen. 9.hij pakt het helemaal verkeerd aan.10.in een gezelschap valt het plotseling stil.11.het overal mee eens zijn zonder kritiek.12.huichelaars zijn niet te vertrouwen.13.als je iets echt wil dan kan je het ook.14.de eersten hebben vaak alles en de laatsten weinig of niets.15.een betere positie leidt makkelijk tot oneerlijkheid.16. vlakbij een kerk is bijna altijd een cafė.17.geef niet op voor je werk af is.

Bezoekersgroep
Voor veel mensen is een goed gesprek balsem voor de ziel. Ook binnen onze geloofsgemeenschap is een goed gesprek mogelijk. Mensen die graag eens zouden willen praten met iemand uit onze bezoekersgroep kunnen contact opnemen met Ria Boers. Ook mensen die namens de bezoekersgroep zelf (alleen of met zijn tweeën) mensen zouden willen bezoeken kunnen contact met haar opnemen. Schroom niet, trek aan de bel! (Ria Boers, telefoon: 0575-461938 mail: riaboers@upcmail.nl)

 

Willy Niesink stopt als koster

In 2007 is Willy Niesink gestart om wijlen Reina Hermans te helpen met het kosterwerk. Ieder weekend was er een viering, waarvan 80% eucharistievieringen. Bovendien waren er toen nog veel uitvaarten die werden verzorgd vanuit het kerkgebouw. De crematoria kwamen pas later in opmars. De wensen van de familie die kenbaar waren gemaakt aan de uitvaartverzorgers werden zo veel mogelijk tot uitvoering gebracht. Zo kon en kan men nog steeds achterin de kerk (aula) worden opgebaard. Men kan dan als familie zo vaak men wenst afscheid nemen van de overledene. En uiteraard kan er nog steeds vanuit de kerk een uitvaart worden verzorgd.
Later, na het overlijden van Reina Hermans in 2010, werd Willy Niesink het eerste aanspreekpunt van alle zaken in de kerk. Van het openen van de kerk bij koorrepetities tot voor de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie, het Vormsel, het Huwelijk en een uitvaart.
Maar ook bij de overige gebeurtenissen in de kerk stond ze haar ‘mannetje’. Zij zorgde ervoor dat alles goed was voorbereid en netjes gereed stond. Zij onderhield ook contacten met de voorgangers.
Afgelopen december gaf Willy Niesink aan dat al het kosterwerk haar te veel moeite kostte, daar haar gezondheid haar wat in de steek liet.
Ze werd in het weekend al een tijdje geholpen door Hans Limbeek en doordeweeks door Gerard Stapelbroek.
Als blijk van waardering en dank hebben de locatieraad en pastoraatsgroep een Willibrordplaquette aangevraagd, welke haar in de viering op Eerste Pinksterdag is overhandigd door pastoor Scheve.
Onlangs werd Willy gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap van het parochiekoor, gelukkig blijft ze hierin gewoon doorzingen. Ook zorgt zij samen met Toos Sessink iedere week voor de schoonmaak, zodat de kerk er netjes bij staat.
Nu Willy Niesink stopt, komt er een eind aan een tijdperk.
Om tot een nieuwe invulling van de kostertaken te komen hebben we nieuwe mogelijkheden verkend en zijn er diverse mensen benaderd. Het heeft even geduurd maar met trots kunnen wij nu mededelen dat er een groepje mensen is dat de taken van Willy Niesink overneemt. Zo zullen doordeweeks Gerard Stapelbroek en Paul Seesing de zaken verzorgen en zullen in het weekend (zondag) Hans Limbeek en Ciska Gerritsen dit doen. De groep onderhoudt onderling contact, mocht er zich onverwachts iets voor doen.
Mocht men denken, ik wil ook graag wat betekenen voor de kerk, aarzel niet en meld je aan bij Ciska Gerritsen 06-10065324 of op donderdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur op het secretariaat.

 

Eerst Heilige Communie in Keijenborg. 

Zondagmorgen 22 mei deed het zonnetje zijn best. Het was feest in de kerk van Keijenborg. Hier ontvingen 16 kinderen uit de geloofsgemeenschappen van de Vijfslag, Hengelo Gld en Keijenborg/Zelhem deze morgen hun Eerste Heilige Communie. Dit alles na een noodgedwongen uitstel van twee jaar als gevolg van de coronapandemie. De kinderen hadden zichzelf voorgesteld aan de geloofsgemeenschap in de viering van 10 april 2022 en hun foto’s waren opgehangen aan een poort waar ze doorheen liepen.

De werkgroep Eerste Heilige Communie – Sylvia Jaaltink en Carmen Wullink – kreeg medewerking van de school, zodat de voorbereidingen op de basisschool konden worden gedaan. De communicantjes hadden goed hun best gedaan, dat alles was ook te merken tijdens de feestelijke viering. De kinderen, die voor deze gelegenheid zelf de liederen verzorgden onder leiding van dirigente Gemma Huttinga en organist Ernest Koers, zongen uit volle borst. Ze waren enthousiast.
De communicantjes hadden ook een goed doel uitgekozen, waarvoor ze geld bij elkaar hadden gebracht door allerlei klusjes te doen zoals o.a. autowassen, kamer opruimen, grasmaaien en boodschappen doen.
De kerk was voor deze gelegenheid dan ook feestelijk versierd met ballonnen, bogen en bloemen.
Ook de ouders waren hierbij ingeschakeld.
De kerk was geheel gevuld met familie en gelovigen, iets wat eenieder een goed gevoel gaf.
De viering werd voorgegaan door pastoor Scheve, samen met de werkgroep.
Na de viering bedankten de ouders de werkgroep hartelijk voor zijn inzet en voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. De werkgroep bedankte op zijn beurt pastoor Scheve, Gemma Huttinga, organist Ernest Koers en fotograaf René Lovink.
Al met al kan er teruggekeken worden op een mooie, geslaagde en feestelijke viering.

 

Willy Niesink en Truus Hermans gehuldigd voor 40 jaar kerkkoorzang

Omdat het in coronatijd niet mogelijk was, viel dit zondag 15 mei ten deel aan Willy Niesink en Truus Hermans. Beiden hebben 40 jaar gezongen, eerst bij het dameskoor en vanaf 2010 in het Parochiekoor van Keijenborg.
Tijdens deze feestelijke viering werd aan hen de zilveren Gregoriusspeld en een oorkonde uitgereikt. Door één van de koorleden werden de jubilarissen en hun familie toegesproken. Beiden werden van harte gefeliciteerd en bedankt voor hun trouw aan het koor.
Maar beide dames hebben nog veel meer gedaan voor de kerk. Truus heeft altijd samen met Riet Kleve de gezangen uitgezocht voor de vieringen en ze is ook nog bibliothecaris! Dat ze met dit alles gewoon doorgaat is echt een dankwoord waard.
En ook Willy, zij is al vanaf 2010, toen Reina is overleden, koster. En dat houdt heel veel in! Iedereen heeft altijd bewondering gehad voor haar, voor het vele werk en gegeven tijd en zeker ook voor Harrie, haar man. Een huldiging is hier helemaal op zijn plaats. Jubilarissen, familie, koor, organist en voorgangers werden uitgenodigd dit met een gezellig samenzijn te besluiten in Dorpshuis De Horst.

 

In memoriam Riet Kleve 
Op 25 september jl. is Riet Kleve overleden. Riet was decennia lang een van de drijvende krachten binnen onze geloofsgemeenschap. Al sinds 1969, toen het dameskoor werd opgericht, was ze erbij. Toen in 1979 organist Lurvink van het dameskoor overleed nam Riet het dirigentschap over en bespeelde haar man Jan het orgel. Later, in 1995, toen Jan overleed, nam ze het dirigentschap van het herenkoor ook op zich. In 2010 kwamen er vijf heren bij het dameskoor. Vanaf die tijd ging men verder onder de naam ‘parochiekoor’.
Riet zou dirigent blijven van het parochiekoor tot zomer 2021. Ze deed dat alles met een tomeloze passie en inzet. Dat ze al ver in de tachtig was had haast niemand in de gaten: tot op het laatst was ze een brok energie. Naast haar werk als dirigent was ze ook actief in verschillende werkgroepen. Zo zat ze jarenlang in het liturgisch beraad en was ze ook heel lang actief in de parochieraad en later in de pastoraatgroep. Nooit sloeg ze een vergadering over. Voor het vele werk dat ze voor onze geloofsgemeenschap verrichtte kreeg zij in 2013 een pauselijke onderscheiding toegekend: Pro Ecclesia et Pontifice. En die eervolle onderscheiding was meer dan verdiend.
Riet, dank voor je inzet. Rust in vrede.
Pastoraatgroep/locatieraad.

 

Oproep Raad van Kerken, Halle, Keijenborg, Zelhem
2 maal per jaar is er een oecumenische viering afwisselend in de kerken van Halle, Zelhem en Keijenborg. Voor de werkgroep van Keijenborg is er dringend behoefte aan hulp.
Het zou fijn zijn als ook jongere mensen hieraan zouden willen meewerken. Aanmelden kan bij Ans Steentjes 0612678512 of mail anssteentjes@live.nl.

 

Onderscheiding Eremedaille St. Gregorius in goud
Het bestuur van de diocesane Sint Gregoriusvereniging heeft een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toegekend aan: Reinierus Antonius Maria (Reinder) Jansen. De onderscheiding is op 12 december 2021 uitgereikt door Diaken Anton Bos. Reinder Jansen heeft ruim 40 jaar gezongen in de kerk. Eerst in Zelhem, het koortje dat daar de vieringen verzorgde, later bij het Herenkoor van Keijenborg, waar hij nu nog actief is. Bij deze feliciteren wij de jubilaris met deze onderscheiding!

 

 

Persbericht d.d. 25 november 2022

Parochie HH. Twaalf Apostelen ontwikkelt toekomstvisie kerkgebouwen
Oplopende onderhouds- en exploitatiekosten, gepaard aan een daling van het aantal vrijwilligers en afnemende kerkbetrokkenheid brengt het parochiebestuur ertoe om een ingrijpend besluit te nemen: van de dertien parochiekerken onder haar beheer zullen er in de nabije toekomst nog maar drie in gebruik blijven voor de eredienst. Dit voorgenomen besluit heeft het bestuur aangekondigd op 24 november tijdens een platformavond voor leden van locatieraden en pastoraatgroepen in de kerk van Keijenborg.

Voor de toekomst ligt de focus op de H. Johannes de Doper te Zutphen, waarbij de bouw van een nieuw parochiecentrum is voorzien, de H. Joseph te Lochem en de H. Johannes de Doper te Keijenborg. Dit zijn de kerkgebouwen van de drie grootste geloofsgemeenschappen en zij liggen verspreid in het grote gebied dat de parochie omvat. Met de overige locaties gaat het bestuur en pastoraal team op korte termijn nader in gesprek over de sluiting van de kerk, de mogelijkheden tot voortzetting van lokale activiteiten en de herbestemming van het kerkgebouw.
“Daarbij proberen we maatwerk toe te passen”, aldus vicaris Hans Pauw, tijdelijk parochieadministrator (waarnemend pastoor). “Sommige gemeenschappen zijn echt aan sluiting toe. Zij krijgen het organisatorisch maar moeilijk rond. Anderen hebben nog wel initiatief maar weinig respons. De grootste uitdaging is ook niet het sluiten van kerken maar het bundelen van krachten en het versterken van de gemeenschap, zowel lokaal als rond de kerken die openblijven.”
In Baak is het proces van kerksluiting al in een gevorderd stadium. In Brummen, de veertiende locatie van de parochie, is dit al afgerond.

 

Mededeling van het parochiebestuur HH. Twaalf Apostelen
Wij zijn verheugd te mogen meedelen dat onze bisschop, kardinaal Eijk, per 1 januari a.s. als pastoraal werker voor onze parochie heeft benoemd: mevrouw Carin Timmerman

Mevrouw Timmerman werd 60 jaar geleden geboren in Hengelo Overijssel. Zij heeft haar theologische studies voltooid aan de Hoge School Hengelo en de Fontys Hoge School Utrecht. Momenteel is zij werkzaam in het pastoraat van de samenwerkende parochies te Hengelo-Borne-Delden. De plezierige kennismaking met haar geeft ons als bestuur alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.
De presentatie zal plaatsvinden tijdens een plechtige Vesperviering op vrijdag 7 januari a.s. om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen.

 

 

 

 

Stichting Begraafplaats Sint Jan de Doper
Op 21 september 2021 heeft het bestuur van de Stichting Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg de tarieven voor 2022 vastgesteld. De nieuwe tarieven kunt u vinden op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl. Als dat voor u niet mogelijk is, kunt u de tarieven opvragen bij mevrouw J. Lamers, telefoon 0575-464162 of via begraafplaatskeijenborg@hotmail.com

Uitbreiding mogelijkheden van asbestemming op begraafplaats Keijenborg
De laatste weken zijn werkzaamheden verricht om een strooiveld op de begraafplaats te realiseren. Deze werkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond. Er zal nog een boom worden geplaatst en andere beplanting worden aangebracht. Het veld wordt in het voorjaar van 2022 ingezaaid met een strooimengsel van bloemen. Eén keer per jaar, in het najaar, wordt het veld gemaaid. Tevens wordt er nog een bankje geplaatst.

Op 31 oktober 2021 is, aansluitend aan de viering van Allerzielen, het strooiveld ingezegend door emeritus diaken Theo ten Bruin.

Op een natuursteenmonument kunnen ter nagedachtenis aan een overledene gedenkplaatjes, voorzien van naam, geboortedatum en sterfdatum, worden aangebracht. Dit gedenkplaatje is bij het bestuur van de Stichting aan te vragen.

Het is niet toegestaan gebonden boeketten, bloemen, planten of andere blijvende vaste voorwerpen op het strooiveld te leggen. Alleen bij het natuursteenmonument mogen boeketten of bloemen worden gelegd.

Alleen met toestemming van het stichtingsbestuur en in opdracht van de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, kan as worden verstrooid. Voor datum en tijdstip van de verstrooiing moet een afspraak worden gemaakt met José Lamers, telefoon 0575 46 41 62. Het tarief voor een verstrooiing, inclusief naamplaatje met 5 jaar plaatsingsrecht, kunt u vinden bij de tarieven op de website www.begraafplaatskeijenborg.nl.

Bestuur R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper Keijenborg

 

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd
Koorleden worden jaarlijks tijdens de Cecilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.

Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspeld opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het ‘Lang zal ze leven’ dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

 

 

 

Keijenborg komt weer bij de tijd   

        

Nadat met de Keijenborgse Kermis 2019 een start is gemaakt met de donatie-actie voor de kerkklok, is het dan nu zover: de wijzerplaten en de torenhaan met wereldbol zijn gereed.
In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen.
Het geheel werd ingezegend door pastoor Scheve. Wij willen dan ook alle donateurs nogmaals hartelijk danken.

 

 

Geschiedenis van het Parochiekoor Keijenborg 1969-2019.
In de zomer van 1969 nemen Pastoor Dijkers en de ons aller bekende Jan Kleve, het initiatief, een Dameskoor voor rouw- en trouwmissen in het leven te roepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks geoefend. We begonnen met 16 dames. Toen het koor te groot werd voor in de huiskamer bij de familie Kleve, hebben we jaren lang in de St. Bernardus- school gerepeteerd en vandaar zijn we naar de Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we onze eerste trouwmis gezongen. Het koor groeide door en met het 25 jarig jubileum waren we al met 24 zangeressen. Dit jubileum is feestelijk gevierd. We waren toen allang niet meer alleen voor de rouw- en trouwmissen. We omlijstten met onze zang, ook veel weekendvieringen. Ook in de avondwakes in onze Geloofsgemeenschap, zorgden wij voor de zang. Met hoogfeestdagen zongen we samen met het Herenkoor mooie vierstemmige missen. Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en was Jan achter het orgel te vinden. Dit in verband met het overlijden van de heer Lurvink die tot dan toe organist was voor zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 overleed Jan Kleve, veel te vroeg. Vanaf die tijd werd Riet ook dirigent van het Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk onderscheiden met de Pro-Ecclesia-Etpontifice. Hierin werd ook haar man Jan postuum geëerd voor het vele werk, door hem gedaan, in onze parochie. Gerard van de Woerd en Ernest Koers, waren vervolgens onze organisten. Toen we in 2009 ons veertig jarig bestaan vierden, was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 2010 zijn we een Parochiekoor geworden, samen met 5 heren die overdag ook beschikbaar waren. We repeteren één keer per week op de maandagavond in de sacristie, met gezamenlijke koffie na! Ook gaan we twee keer per jaar naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om een viering met onze zang te omlijsten. Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de ziekenzalving met zang te ondersteunen. Ook het zingen bij de viering van de eerste vrijdagmiddag van de maand in Olburgen is voor ons een vast onderdeel geworden. Het koor bestaat momenteel nog uit 12 zangers. Onze dirigent is nog steeds mevrouw Riet Kleve en onze organist is sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. Ook willen we hierbij graag vermelden, dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.